1 5 giờ bằng bao nhiêu giây
Cách đổi giờ ra giây (h s)

1 giờ = 3600 giây

Cách đổi như sau:

Có: 1 giờ = 60 phút ; 1 phút = 60 giây

Do đó: 1 giờ = 60 phút = 60 x 60 giây = 3600 giây

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị giờ (h) nhân với 3600.

Công thức: t (s)= t(h) x 3600

Ví dụ:

1 giờ bằng bao nhiêu giây?

t (s) = 3600 giây

Nửa giờ bằng bao nhiêu giây?

t (s) = 0,5 x 3600 = 1800 giây

Đổi 30 giờ ra giây?

t (s) = 30 x 3600 = 108 000 giây

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giây?

t (s) = 1 x 3600 + 30 x 60 = 5400 giây

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Giờ sang Phút

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1 5 giờ bằng bao nhiêu giây