Amin đơn chức X có phần trăm khối lượng nitơ là 23 73

Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là

A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 1.

18/06/2021 1,241

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 3,854

Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 350 ml. Các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,826

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO2; 0,224 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 419

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

Xem đáp án » 18/06/2021 322

Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Xem đáp án » 18/06/2021 282

Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là

Xem đáp án » 18/06/2021 245

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba ?

Xem đáp án » 18/06/2021 204

Cho 10 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HC1 1M, thu được dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2021 196

Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hoá khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin nào sau đây thoả mãn tính chất của X?

Xem đáp án » 18/06/2021 163

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

Xem đáp án » 18/06/2021 147

Trung hòa hoàn toàn 12 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 26,6 gam muối. Amin có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2021 130

Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

Xem đáp án » 18/06/2021 126

Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1, tạo ra 9,55 gam muối, số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 124

Dãy nào sau đây gồm các chầt được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?

Xem đáp án » 18/06/2021 120

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là.

Xem đáp án » 18/06/2021 96

X là một amin đơn chức bậc một chứa 23,73% nitơ về khối lượng. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X :


A.

B.

C.

D.

Etylmetylamin và propylamin là hai

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?

Có bao nhiêu amin thơm có cùng CTPT C7H9N ?

Có bao nhiêu amin bậc II có cùng CTPT C5H13N ?

Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường ?

Ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái lỏng ?

Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về amin ?

Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo

Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Amin đơn chức X có phần trăm khối lượng nitơ là 23 73