Bất phương trình -x^2+2x+3>0 có tập nghiệm là

Tập nghiệm của phương trình |2 - 3x| = |5 - 2x| là...

Câu hỏi: Tập nghiệm của phương trình |2 - 3x| = |5 - 2x| là?

A. S = { - 3;1 }

B. S = { - 3;7/5 }

C. S = { 0;7/5 }

D. S = { - 3;1 }

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Ta có: |2 - 3x| = |5 - 2x| ⇔

Bất phương trình -x^2+2x+3>0 có tập nghiệm là

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { - 3;7/5 }

Chọn đáp án B.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp bài tập Toán 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn !!

Lớp 8 Toán học Lớp 8 - Toán học

Bài 71 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

Cho các bất đẳng thức

\(a > b;a < b;c > 0;c < 0;\)\(\,a + c < b + c;\)\(\,a + c > b + c;ac < bc;ac > bc\)

Hãy đặt các bất đẳng thức thích hợp vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Nếu ……………………, và ……………………… thì …………………… 

Xem lời giải

Bài 73 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

a) Chứng tỏ \(2,99\) là nghiệm của bất phương trình \(3 > x\). Hãy kể ra ba số lớn hơn \(2,99\) mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó.

b) Chứng tỏ \(4,01\) là nghiệm của bất phương trình \(4 < x\). Hãy kể ra ba số nhỏ hơn \(4,01\) mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó.

Xem lời giải

Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:

a) \(2\left( {3x - 1} \right) - 2x < 2x + 1\;;\)

b) \(4x - 8 \ge 3\left( {3x - 2} \right) + 4 - 2x.\)

Xem lời giải

Bài 76 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

Một người đi bộ một quãng đường dài \(18km\) trong khoảng thời gian không nhiều hơn \(4\) giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc \(5km/h\), về sau đi với vận tốc \(4km/h\). Xác định độ dài đoạn đường mà người đó đã đi với vận tốc \(5 km/h.\)

Xem lời giải

Bài 77 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

Giải các phương trình:

a) \(\left| {2x} \right| = 3x - 2;\)

b) \(\left| { - 3,5x} \right| = 1,5x + 5;\)

c) \(\left| {x + 15} \right| = 3x - 1;\)

d) \(\left| {2 - x} \right| = 0,5x - 4.\)

Xem lời giải

Bài 83 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

Giải các bất phương trình: 

a) \(\displaystyle{{5{x^2} - 3x} \over 5} + {{3x + 1} \over 4} < {{x\left( {2x + 1} \right)} \over 2}\)\(\displaystyle - {3 \over 2}\)

b) \(\displaystyle {{5x - 20} \over 3} - {{2{x^2} + x} \over 2} > {{x\left( {1 - 3x} \right)} \over 3} \)\(\displaystyle- {{5x} \over 4}\)

Xem lời giải

Bài 84 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Đề bài

Với giá trị nào của \(x\) thì:

a) Giá trị biểu thức \(\displaystyle{{2x - 3} \over {35}} + {{x\left( {x - 2} \right)} \over 7}\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \(\displaystyle{{{x^2}} \over 7} - {{2x - 3} \over 5}\) ?

b) Giá trị biểu thức \(\displaystyle{{6x + 1} \over {18}} + {{x + 3} \over {12}}\) không nhỏ hơn giá trị biểu thức \(\displaystyle{{5x + 3} \over 6} + {{12 - 5x} \over 9}\) ? 

Xem lời giải

Đường thẳng (d) ta viết lại như sau: 2x- y- 3= 0

Xét phương án D; ta thấy

Bất phương trình -x^2+2x+3>0 có tập nghiệm là

Suy ra đường thẳng ( d) không song song với đường thẳng : 2x+ y+ 1= 0.

Chọn D.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 159

Ta có: |2 - 3x| = |5 - 2x| ⇔ 

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { - 3;7/5 }

Chọn đáp án B.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 104

Tập nghiệm của bất phương trình |2x-1| < 3x-2 là:

A.  ( - ∞ ; 3 5 ) ∪ ( 2 3 ; + ∞ )

B.  ( - ∞ ; 3 5 ) ∪ ( 1 ; + ∞ )

C.  ( - ∞ ; 3 5 )

D.  ( 1 ; + ∞ )

Các câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình |3x - 5| ≤ 2x + 3 là:

A. [ 2 5 ;8]

B. ( 2 5 ;8)

C. (- ∞ ; 2 5 )

D. (8;+ ∞ )

Cho bất phương trình 2x ≤ 3.

a) Trong các số -2; 5/2; π; √10 số nào là nghiệm, số nào không là nghiệm của bất phương trình trên ?

b) Giải bất phương trình đó và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

Tập nghiệm của hệ bất phương trình   2 x + 1 > 3 x - 2 - x - 3 ≤ 0 là:

A. S= (- ∞ ; -3] ∪ (3;+ ∞ )

B. S = [-3;3)

C. S = (- ∞ ;3)

D. S = [- ∞ ;-3] ∪ (3;+ ∞ )

Bất phương trình : |3x - 3| ≤ |2x + 1| có tập nghiệm là

A. [4; + ∞ )

B. ( - ∞ ; 2 5 ]

C. [ 2 5 ;4]

D. ( - ∞ ;4]

Tập nghiệm của bất phương trình  2 x + 2 > 3 ( 2 - x ) + 1  là:

A.  S = 1 ; + ∞

B.  S = - ∞ ; - 5

C.  S = 5 ; + ∞

D.  S = - ∞ ; 5

Tập nghiệm của phương trình 5 - 2 x = 3 x + 3  là:

A.  2 5

B.  - 8

C.  2 5 ; - 8

D.  ∅

Tập nghiệm của bất phương trình - 3 x 2   +   x   +   4   ≥   0 là:

    A. S = ∅

    B. S = (-∞; -1] ∪ [4/3; +∞]

    C. S = [-1; 4/3]

    D. S = (-∞; +∞)

Nghiệm của hệ phương trình sau là:

Bất phương trình -x^2+2x+3>0 có tập nghiệm là

A. x = 2, y = -3          B. x = -2, y = 3

    C. x = -1, y = -2          D. x = 1, y = 5

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bất phương trình -x^2+2x+3>0 có tập nghiệm là