Cài đặt PHP 8 CentOS 7

cập nhật LANG

Chỉnh sửa môi trường ________ 00 thêm những dòng này

LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8

Cập nhật và nâng cấp Core

yum -y update
yum -y upgrade

Cài đặt NGINX

yum install epel-release
yum install nginx

Bắt đầu NGINX và kích hoạt dịch vụ

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

Cài đặt PHP8. 0

Kích hoạt Remi Repo

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Kiểm tra

yum --disablerepo="*" --enablerepo="remi-safe" list php[7-9][0-9].x86_64

Kích hoạt Remi php8. 0

yum -y install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php80

Cài đặt PHP

________số 8

Đảm bảo thư mục /var/lib/php có quyền sở hữu chính xác

chown -R root:nginx /var/lib/php

Chỉnh sửa

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
1

LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8
1

Bắt đầu và Kích hoạt php-fpm

yum -y update
yum -y upgrade
0

Tạo VirtualHost mặc định NGINX

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
2

yum -y update
yum -y upgrade
1

Kiểm tra và Khởi động lại Nginx

yum -y update
yum -y upgrade
2

Kiểm tra PHP

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
3

yum -y update
yum -y upgrade
3

Cài đặt Postgres (Phiên bản mới nhất)

yum -y update
yum -y upgrade
4

Khởi tạo Postgres

yum -y update
yum -y upgrade
5

Bắt đầu và kích hoạt Postgres

yum -y update
yum -y upgrade
6

Chỉnh sửa pg_hba. conf

yum -y update
yum -y upgrade
7

Thay thế

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
4 thành
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
5

yum -y update
yum -y upgrade
8

Tạo nên cơ sở dữ liệu

yum -y update
yum -y upgrade
9

Cài đặt MariaDB 10 (Centos 7 mặc định sử dụng MariaDB 5)

Trước tiên hãy tải xuống và sử dụng tập lệnh mariadb_repo_setup để định cấu hình kho lưu trữ MariaDB cho YUM

yum install epel-release
yum install nginx
0

sau đó

yum install epel-release
yum install nginx
1

Định cấu hình và bảo mật máy chủ MariaDB

yum install epel-release
yum install nginx
2

Kiểm tra cài đặt

yum install epel-release
yum install nginx
3

cho biết cài đặt đã thành công như thế này

yum install epel-release
yum install nginx
4

Cài đặt phpMyAdmin

Tải xuống phiên bản mới nhất

yum install epel-release
yum install nginx
5

Cập nhật cấu hình virtualhost

yum install epel-release
yum install nginx
6

Thêm dòng này

yum install epel-release
yum install nginx
7

Tải lại nginx

yum install epel-release
yum install nginx
8

Cài đặt CSF và LFD

phụ thuộc

yum install epel-release
yum install nginx
9

bây giờ cài đặt CSF

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
0

Tắt tường lửa

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
1

Cài đặt Hãy mã hóa

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
2

Giải quyết vấn đề lỗi nginx yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 6

Kiểm tra selinux, bạn phải tắt selinux để xử lý lỗi này

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
3

nếu vẫn lỗi thì làm bước dưới. kiểm tra quyền

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
4

Thêm tên người dùng vào nhóm nginx

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
5

Thay đổi quyền

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
6

Nâng cấp NGINX (nếu phiên bản nginx cài đặt thấp hơn phiên bản hiện tại)

Tạo repo nginx

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
7

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
7

sau đó

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
8

nếu lỗi sau khi nâng cấp (

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
8) thì làm bước này

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
9

Nguồn

 1. https. //www. kỹ thuật số. com/cộng đồng/tutorials/how-to-install-linux-nginx-mysql-php-lemp-stack-on-centos-7
 2. https. //www. kỹ thuật số. com/cộng đồng/hướng dẫn/cách cài đặt-nginx-on-centos-7
 3. https. //linux hóa. com/post/install-php-7-on-centos-7/
 4. https. //www. chảo điện. com/secure/knowledgebase/77/Installation-CSF-Firewall-on-CentOS. html
 5. https. //www. pusathosting. com/kb/linux/csf_error/warning_binary_location_for_host
 6. https. // stackoverflow. com/câu hỏi/25774999/nginx-stat-failed-13-permission-denied
 7. https. // stackoverflow. com/câu hỏi/19285355/nginx-403-error-directory-index-of-folder-is-forbidden
 8. https. //www. kỹ thuật số. com/community/tutorials/how-to-set-up-nginx-server-blocks-on-centos-7
 9. https. //phượng hoàng. com/kb/how-to-set-up-nginx-server-blocks-virtual-hosts-centos-7
 10. https. //phppdia. com/en/knowledge-base/51254473/php-with-nginx---403-forbidden
 11. https. //varunver. báo chí. com/2016/06/03/centos-7-install-php-and-postgres/
 12. https. // stackoverflow. com/câu hỏi/43550336/nginx-failed-test-version-1010002-instead-of-1012000-in-usr-share-nginx-modules
 13. http. //nginx. org/en/linux_packages. html#RHEL-CentOS
 14. https. //www. đồng cỏ. lt/5-minute-upgrade-nginx-1-12-to-1-17-on-centos-7-rhel-7
 15. https. // mariadb. com/resources/blog/installing-mariadb-10-on-centos-7-rhel-7/
 16. https. //www. kỹ thuật số. com/cộng đồng/hướng dẫn/cách cài đặt-mariadb-on-centos-7
 17. https. //linux hóa. com/post/how-to-install-phpmyadmin-with-nginx-on-centos-7/

Cách cài đặt PHP 5. 4PHP5. 5 hoặc PHP5. 6 trên CentOS 7?

nâng cấp php 5. 4 đến 5. 6 trên CentOS 7 .
Sau khi cài đặt kho webtatic yum, bạn cần gỡ bỏ phiên bản cũ của gói php-common. .
Bây giờ chúng tôi cài đặt PHP 5. 6 sử dụng lệnh sau. # yum cài đặt -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring

Phiên bản PHP nào đi kèm với CentOS 8?

Theo mặc định, PHP phiên bản 7. 2 được cài đặt trên CentOS 8 Linux. Tuy nhiên, devloper hoặc sysadmin có thể cài đặt phiên bản mới nhất chẳng hạn như PHP 7. 4 sử dụng kho lưu trữ Remi cho máy chủ CentOS Enterprise Linux 8.

Phiên bản PHP nào đi kèm với CentOS 7?

Theo mặc định, CentOS 7/RHEL 7 đi kèm với PHP phiên bản 5. chỉ 4 .

Làm cách nào tôi có thể tải xuống php8?

Trong ảnh này, chúng ta sẽ thực hiện ba bước sau để cài đặt PHP 8 trên windows. .
Bước 1. Lấy các tệp PHP và giải nén chúng
Bước 2. cấu hình php. ban đầu
Bước 3. Thêm PHP vào biến môi trường đường dẫn