Con bao nhiêu tuổi khi sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình

Con bao nhiêu tuổi khi chung sống với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình?

A. Đủ 15 tuổi trở lên

B. Đủ 16 tuổi trở lên

C. Đủ 18 tuổi trở lên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Theo Khoản 2 Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.”

04/11/2020 89

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo Khoản 2 Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.”

Giang (Tổng hợp)