Đâu là nơi chính xác để chèn mcq JavaScript ở giữa?

31. Điều gì sẽ là kết quả hoặc loại lỗi nếu p không được xác định trong đoạn mã JavaScript sau?

<p id="demo">p>
<script>
var js = 10;
js *= 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = js;
script>
8

a) Lỗi không tìm thấy giá trị
b) Lỗi tham chiếu
c) Không
d) Không
Xem câu trả lời

Câu trả lời. b
Giải trình. Bảng điều khiển. log() là một chức năng được xác định trước trong javascript để in dữ liệu hoặc thông báo tới bảng điều khiển. Lỗi tham chiếu sẽ xảy ra nếu bảng điều khiển. đối số log không được xác định

32. Nguyên mẫu đại diện cho đoạn mã JavaScript sau là gì?

<p id="demo">p>
<script>
var js = 10;
js *= 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = js;
script>
9

a) Không hợp lệ
b) Nguyên mẫu của hàm
c) Chức năng javascript
d) Một hàm tạo tùy chỉnh
Xem câu trả lời

Câu trả lời. đ
Giải trình. Tất cả các thể hiện đối tượng đều có thuộc tính hàm tạo trỏ đến hàm tạo đã tạo ra chúng. Hàm tạo tùy chỉnh là hàm tạo không yêu cầu đối số và được trình biên dịch tạo tự động tại thời điểm tạo đối tượng nếu không được tạo bởi người dùng

33. Tại sao cần có trình xử lý sự kiện trong JS?
a) Cho phép mã JavaScript thay đổi hành vi của cửa sổ
b) Thêm trang InternalHTML vào mã
c) Thay đổi vị trí máy chủ
d) Thực hiện xử lý các ngoại lệ và sự cố
Xem câu trả lời

Câu trả lời. một
Giải trình. Mã JS có thể thay đổi hành vi của cửa sổ, tài liệu và các thành phần tạo nên các tài liệu đó thông qua trình xử lý sự kiện

34. Điều nào sau đây không phải là một khuôn khổ?
a) JavaScript. NET
b) JavaScript
c) Ca cao JS
đ) jQuery
Xem câu trả lời

Câu trả lời. b
Giải trình. jQuery, được sử dụng trong phát triển web, là một trong những framework phổ biến nhất. Trong trường hợp này, JavaScript là ngôn ngữ kịch bản, không phải khung

35. Thuộc tính nào sau đây được kích hoạt để phản hồi lại các lỗi JS?
a) nhấp chuột
b) lỗi
c) tin nhắn
d) ngoại lệ
Xem câu trả lời

Câu trả lời. b
Giải trình. Thuộc tính onerror của đối tượng Window hoạt động như một trình xử lý sự kiện và nó được kích hoạt khi xảy ra sự cố JavaScript. Tuy nhiên, vì nó được gọi với nhiều đối số khác nhau nên nó không phải là trình xử lý sự kiện thực sự

36. Đầu ra của mã JavaScript sau đây sẽ là gì?

// JavaScript Comparison Operators
function compare()
{
  int num=2;
  char b=2;
  if(a==b)
    return true;
  else
    return false;
}
0

a) lỗi thời gian chạy
b) lỗi logic
c) đúng
đ) sai
Xem câu trả lời

Câu trả lời. c
Giải trình. Các. hàm tostring() có thể được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi không phải là chuỗi (số nguyên) thành chuỗi. Chỉ khi các toán hạng cùng loại và nội dung khớp thì mới có thể so sánh chặt chẽ. Kết quả là dòng mã sau sẽ tạo ra kết quả đúng

37. Tên và họ của chương trình JavaScript sau đây sẽ là gì?

// JavaScript Comparison Operators
function compare()
{
  int num=2;
  char b=2;
  if(a==b)
    return true;
  else
    return false;
}
1

a) đối tượng
b) tên thuộc tính
c) thuộc tính
d) giá trị thuộc tính
Xem câu trả lời

Câu trả lời. b
Giải trình. Một mục được chứa trong một đối tượng khác trong mẫu mã ở trên. Tên tài sản là tên và họ. Giá trị của thuộc tính đó là một đối tượng trong và của chính nó

38. Điều nào sau đây không phải là lỗi trong JavaScript?
a) Thiếu dấu ngoặc
b) Chia hết cho 0
c) Lỗi cú pháp
d) Thiếu dấu chấm phẩy
Xem câu trả lời

Câu trả lời. b
Giải trình. Trong JavaScript, phép chia cho 0 không gây ra lỗi; . Tuy nhiên, vì 0 chia cho 0 không có giá trị được xác định rõ, nên kết quả của thao tác này là giá trị không phải là số bất thường, được viết là NaN

39. Xem xét câu lệnh JavaScript sau có chứa các biểu thức chính quy và kiểm tra xem mẫu có khớp không

// JavaScript Comparison Operators
function compare()
{
  int num=2;
  char b=2;
  if(a==b)
    return true;
  else
    return false;
}
2

một văn bản. kiểm tra (mẫu)
b) hoa văn. kiểm tra (văn bản)
c) văn bản == mẫu
d) văn bản. bằng (mẫu)
Xem câu trả lời

Câu trả lời. b
Giải trình. Mẫu đã chỉ định được áp dụng cho văn bản có trong dấu ngoặc đơn. Phương thức test() kiểm tra một chuỗi có khớp không. Nếu tìm thấy kết quả khớp, phương thức này trả về true;


Câu hỏi trắc nghiệm theo chương về JavaScript

Đâu là nơi chính xác để chèn mcq JavaScript ở giữa?
Đâu là nơi chính xác để chèn mcq JavaScript ở giữa?

Hơn 1000 MCQ của chúng tôi tập trung vào tất cả các chủ đề của chủ đề JavaScript, bao gồm hơn 100 chủ đề. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi, cuộc thi, bài kiểm tra trực tuyến, câu đố, viva-voce, phỏng vấn và chứng chỉ. Bạn có thể thực hành các MCQ này theo từng chương bắt đầu từ chương 1 hoặc bạn có thể chuyển sang bất kỳ chương nào bạn chọn. Bạn cũng có thể tải xuống bản PDF của MCQ JavaScript bằng cách đăng ký bên dưới

1. JavaScript MCQ trên cấu trúc từ vựng

Phần này chứa các Câu hỏi MCQ về JavaScript về các biến bộ đệm và thuộc tính của chúng, nhân viên web và đốm màu, HTML DOM và API, hoạt ảnh, xác thực và ánh xạ

Đâu là nơi chính xác để chèn JavaScript giữa và?

Đâu là nơi chính xác để chèn lệnh JavaScript?

Thẻ section of your HTML or in the section , tùy thuộc vào . Nói chung, mã JavaScript có thể đi vào bên trong phần

Đâu là nơi chính xác để chèn JavaScript Mcq?

Đâu là vị trí chính xác để chèn JavaScript? . Cả phần đều đúng.

Phần nào có thể đặt mã JavaScript Mcq?

Giải thích. Mã JavaScript có thể xuất hiện nội tuyến trong tệp HTML giữa các thẻ “script” . Javascript cũng có thể được bao gồm từ một tệp bên ngoài được chỉ định bởi thuộc tính src của thẻ “script”.