Đề bài - bài 4 mục iii trang 24 vở bài tập sinh học 9

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân làsự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Đề bài

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? (chọn phương án trả lời đúng)

A. Sự chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con

B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con

C. Sự phân li đồng đều các crômatit về hai tế bào con

D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Ý nghĩa của Nguyên phân

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân làsự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Chọn đáp án B.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề bài - bài 4 mục iii trang 24 vở bài tập sinh học 9