Đề bài - trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 48 sgk khtn 6 chân trời sáng tạo

Từ biểu đồ ta thấy, không khí là hỗn hợp nhiều chất bao gồm có nitrogen, oxygen, cacbon dioxit, argon, hơi nước và một số khí khác.

Đề bài

Quan sát biểu đồ hình 10.2, em hãy cho biết không khí là một chất hay hỗn hợp nhiều chất?


Đề bài - trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 48 sgk khtn 6 chân trời sáng tạo

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ biểu đồ ta thấy, không khí là hỗn hợp nhiều chất bao gồm có nitrogen, oxygen, cacbon dioxit, argon, hơi nước và một số khí khác.