disaster gay là gì - Nghĩa của từ disaster gay

disaster gay có nghĩa là

Là người đồng tính (hoặc một phần của LGBT+ cộng đồng) trong khi cũng là một mớ hỗn độn, cho dù đó là tinh thần, thể chất, tinh thần, xã hội hoặc kết hợp

Thí dụ

“Chúa cuộc sống của tôi chỉ là một cụm chết tiệt, tôi là một người thảm họa đồng tính

disaster gay có nghĩa là

Là người đồng tính (hoặc một phần của LGBT+ cộng đồng) trong khi cũng là một mớ hỗn độn, cho dù đó là tinh thần, thể chất, tinh thần, xã hội hoặc kết hợp

Thí dụ

“Chúa cuộc sống của tôi chỉ là một cụm chết tiệt, tôi là một người thảm họa đồng tính

disaster gay có nghĩa là

"Sam Johnson là một thảm họa đồng tính như vậy, cô ấy vẽ mặt bằng sơn acrylic và nó nhuộm da."

Thí dụ

“Chúa cuộc sống của tôi chỉ là một cụm chết tiệt, tôi là một người thảm họa đồng tính "Sam Johnson là một thảm họa đồng tính như vậy, cô ấy vẽ mặt bằng sơn acrylic và nó nhuộm da."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết disaster gay là gì - Nghĩa của từ disaster gay