100 bài tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức