Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử