Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức