Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay và trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều cách khác nhau để thay đổi danh sách thành chuỗi. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ thảo luận về các sắc thái của Python, bao gồm danh sách trong python là gì, chuỗi là gì, v.v. Hãy bắt đầu

Danh sách trong Python là gì?

Một danh sách trong python là một chuỗi được sắp xếp có thể chứa nhiều loại đối tượng, chẳng hạn như số nguyên, ký tự hoặc dấu phẩy. Một danh sách trong python tương đương với một mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác. Nó được biểu diễn bằng dấu ngoặc vuông và dấu phẩy (,) được sử dụng để phân tách hai đối tượng có trong danh sách

Khóa đào tạo Python

Tìm hiểu về thao tác dữ liệu trong Python Khám phá khóa học

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Một danh sách và một mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác khác nhau ở chỗ một mảng chỉ lưu trữ một loại dữ liệu tương tự, nghĩa là một mảng có bản chất đồng nhất, nhưng một danh sách trong python có thể lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau tại một thời điểm và do đó nó có thể . Dưới đây là một số ví dụ về danh sách đồng nhất và không đồng nhất trong python

Danh sách đồng nhất

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Danh sách không đồng nhất

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Truy cập một mục từ danh sách

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Một mục từ danh sách có thể được truy cập bằng cách tham khảo chỉ mục của nó trong danh sách. Việc lập chỉ mục các phần tử trong danh sách bắt đầu từ 0. Hãy lấy một ví dụ về danh sách chúng tôi đã tạo ở bước cuối cùng

Để truy cập một phần tử từ danh sách, chúng ta chuyển chỉ mục của phần tử đó trong hàm in

Như đã đề cập trước đó, việc lập chỉ mục bắt đầu từ 0, vì vậy khi chỉ mục [1] được chuyển, nó sẽ cho kết quả là “con chó”. Tương tự, nếu chúng ta chuyển chỉ mục, chẳng hạn [2], nó sẽ cho kết quả là 2. 2

khóa học miễn phí. Python cho người mới bắt đầu

Nắm vững kiến ​​thức cơ bản về Python Đăng ký ngay

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Chuỗi trong Python là gì?

Một chuỗi trong python là một dãy ký tự có thứ tự. Điểm cần lưu ý ở đây là danh sách là một dãy các loại đối tượng được sắp xếp theo thứ tự và một chuỗi là một dãy ký tự được sắp xếp theo thứ tự. Đây là sự khác biệt chính giữa hai

Dãy là một kiểu dữ liệu bao gồm nhiều phần tử của cùng một kiểu dữ liệu, chẳng hạn như số nguyên, số float, ký tự, v.v. Điều này có nghĩa là một chuỗi là một tập hợp con của kiểu dữ liệu chuỗi, chứa tất cả các phần tử là các ký tự

Đây là một ví dụ về chuỗi trong python và cách in nó

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Để khai báo một chuỗi, chúng ta gán một biến cho chuỗi. Ở đây, a là một biến được gán cho chuỗi simplilearn. Một phần tử của chuỗi có thể được truy cập giống như cách chúng ta đã thấy trong trường hợp danh sách. Việc lập chỉ mục các phần tử trong một chuỗi cũng bắt đầu từ 0

Cách chuyển đổi danh sách thành chuỗi trong Python

  • Sử dụng chức năng tham gia

Hàm nối là một trong những phương pháp đơn giản nhất để chuyển đổi danh sách thành chuỗi trong python. Điểm chính cần lưu ý khi sử dụng hàm này là hàm nối chỉ có thể chuyển đổi các danh sách đó thành chuỗi chỉ chứa chuỗi làm phần tử của nó.  

Tham khảo ví dụ bên dưới

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Ở đây, tất cả các phần tử trong danh sách đều là chuỗi riêng lẻ, vì vậy chúng ta có thể sử dụng hàm nối trực tiếp. Lưu ý rằng mỗi phần tử trong chuỗi mới được phân cách bằng một khoảng trắng

Bây giờ, có thể xảy ra trường hợp khi một danh sách sẽ chứa các phần tử có kiểu dữ liệu khác chuỗi. Trong trường hợp này, chức năng tham gia không thể được sử dụng trực tiếp. Đối với trường hợp như thế này, hàm str() trước tiên sẽ được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu khác thành chuỗi và sau đó, hàm nối sẽ được áp dụng. Tham khảo ví dụ dưới đây để hiểu rõ

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

  • Traversal của một chức năng danh sách

Trong ví dụ này, đầu tiên chúng ta khai báo một danh sách cần chuyển thành chuỗi. Sau đó, một chuỗi rỗng phải được khởi tạo để lưu trữ các phần tử. Sau đó, mỗi phần tử của danh sách được duyệt qua bằng vòng lặp for và đối với mỗi chỉ mục, phần tử sẽ được thêm vào chuỗi đã khởi tạo. Cuối cùng, chuỗi sẽ được in bằng hàm print()


Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

  • Sử dụng hàm map()

Hàm map có thể dùng trong 2 trường hợp để chuyển list thành string.  

  1. nếu danh sách chỉ chứa số
  2. Nếu danh sách không đồng nhất

Hàm map() sẽ chấp nhận 2 đối số;

  1. hàm str();
  2. Một trình tự có thể lặp lại; . Các giá trị chuỗi sẽ được trả về thông qua một trình vòng lặp

Cuối cùng, hàm join() được sử dụng để kết hợp tất cả các giá trị được trả về bởi hàm str()

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

Khởi động sự nghiệp Blockchain của bạn sau sáu tháng

Hội thảo trên web miễn phí. Thứ Năm, ngày 1 tháng 12, 8 giờ tối theo giờ CST Đăng ký ngay

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

  • Danh sách hiểu

Khả năng hiểu danh sách trong python tạo danh sách các phần tử từ danh sách hiện có. Sau đó, nó sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các đối tượng có thể lặp lại theo mẫu thông minh về phần tử

Để chuyển đổi danh sách thành chuỗi, hãy sử dụng Python List Comprehension và hàm join(). Việc hiểu danh sách sẽ duyệt qua từng phần tử một và phương thức nối () sẽ nối các phần tử của danh sách thành một chuỗi mới và trả về nó dưới dạng đầu ra

Dưới đây là một ví dụ về chuyển đổi danh sách thành chuỗi bằng cách sử dụng khả năng hiểu danh sách

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python

  • Lặp qua danh sách

Trong phương thức này, Gán một danh sách và duyệt qua từng phần tử và thêm từng phần tử vào một chuỗi trống bằng cách sử dụng vòng lặp for

Mã trong python như được đưa ra dưới đây

instr= ['Xin chào', 'Làm thế nào', 'là', 'bạn', 'đang làm gì?']

trốngstr = ""

# truyền vào một chuỗi

cho tôi trong instr

trốngstr += i +''

in(emptystr)

Đầu ra sẽ là - Xin chào, bạn khỏe không?

  • Sử dụng hàm duyệt qua từng phần tử của danh sách và tiếp tục thêm phần tử mới cho mọi chỉ mục trong chuỗi trống bằng cách sử dụng vòng lặp for

# listToString là một hàm

def listToString(instr)

# khởi tạo chuỗi rỗng

trốngstr=""

# duyệt chuỗi bằng vòng lặp for

cho ele trong instr.  

emptystr += ele

instr = ['Xin chào', 'Làm thế nào', 'là', 'bạn', 'đang làm gì?']

in (listToString (instr))

Đầu ra sẽ là - Xin chào, bạn khỏe không?

Bài viết giải thích về hai kiểu dữ liệu List,String trong ngôn ngữ Python và một số cách chuyển List thành String trong ngôn ngữ lập trình Python. Tất cả các phương thức đều có mã có thể đọc được và các hàm được sử dụng thường xuyên để chuyển đổi Danh sách thành Chuỗi. Điều quan trọng là phải hiểu từng chức năng và cách sử dụng, cú pháp được sử dụng và nhà phát triển phải có kinh nghiệm thực hành với hiệu quả dự kiến ​​đối với đầu ra khi sử dụng các chức năng này. Trong tất cả các phương pháp này, phép lặp được sử dụng để di chuyển từ phần tử này sang phần tử tiếp theo trong danh sách, sau đó thêm từng phần tử và chuyển đổi chúng thành một chuỗi đơn

Trong trường hợp bạn muốn thành thạo Python từ A đến Z, hãy đăng ký Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Python của chúng tôi ngay hôm nay. Và trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hướng dẫn, hãy để lại bình luận bên dưới và các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn

Thông tin về các Tác giả

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi trong python
Ravikiran AS

Ravikiran A S làm việc với Simplilearn với tư cách là Nhà phân tích nghiên cứu. Anh ấy là một người đam mê nhiệt tình, luôn săn lùng những công nghệ mới nhất. Anh ấy thành thạo Ngôn ngữ lập trình Java, Dữ liệu lớn và các Khung dữ liệu lớn mạnh mẽ như Apache Hadoop và Apache Spark

Hàm nào sau đây chuyển đổi một đối tượng Python thành chuỗi?

Mọi thứ đều là đối tượng trong Python. Vì vậy, tất cả các đối tượng tích hợp có thể được chuyển đổi thành chuỗi bằng cách sử dụng các phương thức str() và repr() .

Cái nào sau đây được sử dụng để chuyển đổi các đối tượng thành chuỗi?

stringify() được sử dụng để chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi. Toán tử typeof đưa ra kiểu dữ liệu của biến kết quả.

Hàm nào sau đây chuyển đổi một chuỗi thành một danh sách trong Python?

Chuỗi Python là một dãy ký tự. Chúng ta có thể chuyển đổi nó thành danh sách các ký tự bằng cách sử dụng chức năng tích hợp sẵn list() .

Hàm nào sau đây chuyển đổi một chuỗi thành a?

Đáp án là phương án C ( float(x)) .