Hướng dẫn convert to string php

Home » Code

Các chuỗi (string) trong PHP có thể được chuyển đổi thành số (float/int/double) (convert string to int PHP) rất dễ dàng. Trong hầu hết các trường hợp sử dụng, nó sẽ không bắt buộc vì PHP thực hiện chuyển đổi kiểu ngầm định.
Có nhiều phương pháp để chuyển đổi chuỗi thành số trong PHP.

Hướng dẫn convert string to int PHP hiệu quả nhất

Cách 1: Sử dụng number_format()
Ví dụ:

<?php

$num = "1000.314";

// Convert string in number using number_format()
echo number_format($num), "\n";

// Convert string in number using number_format()
echo number_format($num, 2);
?>

// OUTPUT: 
// 1,000
// 1,000.31

Cách 2: Sử dụng kiểu cast:
Ví dụ:

<?php

// Number in string format
$num = "1000.314";

// Type cast using int
echo (int)$num, "\n";

// Type cast using float
echo (float)$num, "\n";

// Type cast using double
echo (double)$num;
?>

// OUTPUT
// 1000
// 1000.314
// 1000.314

Cách 3: Sử dụng intval()floatval()
Ví dụ:

<?php

// Number in string format
$num = "1000.314";

// intval() function to convert
// string into integer
echo intval($num), "\n";

// floatval() function to convert
// string to float
echo floatval($num);
?>

//OUTPUT
// 1000
// 1000.314

QABug chúc các bạn thực hiện convert string to int PHP thành công.

Home » Code

Vì sao cần convert string to array PHP – có nhiều trường hợp khi một mảng được coi là phù hợp hơn một chuỗi.
Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi mật khẩu được nhập làm đầu vào trong ứng dụng web thành một mảng trước khi lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu. Điều này cung cấp bảo mật hơn và dễ dàng truy cập vào dữ liệu. Mảng có thể giúp bạn triển khai tổ chức dữ liệu tốt hơn và hoạt động nhanh hơn. Khi bạn chuyển đổi một chuỗi thành một mảng, nó giúp cho việc thao tác dữ liệu trở nên thuận tiện. Là một ngôn ngữ kịch bản mạnh mẽ, PHP cung cấp nhiều phương thức tích hợp sẵn khác nhau để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng.

Cách 1: Sử dụng str_split()
Đây là một phương thức PHP có sẵn được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng bằng cách chia chuỗi thành các chuỗi con nhỏ hơn có độ dài đồng nhất và lưu trữ chúng trong một mảng. Nó không sử dụng bất kỳ loại dấu phân tách nào, nó chỉ tách chuỗi.
Cú pháp: str_split($initial_string, $splitting_length)
Trong đó:
$initial_string (bắt buộc): Tham số đầu tiên bạn truyền cho hàm này là chuỗi phải được chuyển đổi thành một mảng.
$splitting_length (tùy chọn): Tham số thứ hai là một số nguyên biểu thị thời gian của các phần của chuỗi sau khi tách. Nó là một tham số tùy chọn. Nếu không được thông qua, hàm sẽ coi độ dài này là 1 theo mặc định.
Hàm này trả về một mảng có chứa các phần của chuỗi ban đầu. Nếu độ dài được truyền cho hàm vượt quá độ dài của chuỗi ban đầu, hàm sẽ trả về toàn bộ chuỗi dưới dạng một phần tử, trong khi nếu số nguyên độ dài nhỏ hơn một, hàm sẽ trả về false.
Ví dụ:

<?php

$str = "Hello Friend";

$arr1 = str_split($str);
$arr2 = str_split($str, 3);

print_r($arr1);
print_r($arr2);

?>
// Output
Array
(
  [0] => H
  [1] => e
  [2] => l
  [3] => l
  [4] => o
  [5] =>
  [6] => F
  [7] => r
  [8] => i
  [9] => e
  [10] => n
  [11] => d
)

Array
(
  [0] => Hel
  [1] => lo
  [2] => Fri
  [3] => end
)

Cách 2: Sử dụng explode()
Hàm explode() là một phương thức khác của PHP được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng. Không giống như hàm str_split(), hàm này sử dụng dấu phân tách hoặc dấu phân tách cần được chuyển làm đối số cho hàm. Dấu phân cách này có thể là dấu phẩy (,), dấu chấm (.) Hoặc bất cứ thứ gì. Sau khi tách chuỗi thành các chuỗi con nhỏ hơn, hàm này lưu trữ chúng trong một mảng và trả về mảng.
Cú pháp: explode($separator, $initial_string, $no_of_elements)
Trong đó:
$separator: Dấu phân tách là một ký tự lệnh cho hàm explode() để tách chuỗi bất cứ khi nào nó phát hiện dấu phân cách và lưu trữ chuỗi con đó trong mảng.
$initial_name: Tham số thứ hai được truyền cho hàm này là chuỗi phải được chuyển đổi thành một mảng.
$no_of_elements (tùy chọn): Đây là tham số cuối cùng và là tham số tùy chọn được chuyển cho hàm này. Tham số này đại diện cho số lượng chuỗi mà nó sẽ chia chuỗi ban đầu. Số này có thể là số dương, số âm hoặc số không.
Hàm explode() trả về một mảng có chứa các đoạn chuỗi làm phần tử của nó.
Ví dụ:

$str = "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ",$str));

//Output: 
Array ( [0] => Hello [1] => world. [2] => It's [3] => a [4] => beautiful [5] => day. )

 
Ngoài ra, có thể sử dụng str_word_count(), preg_split(), json_decode(),… để thực hiện convert string to array PHP. (Xem thêm)

QABug chúc các bạn thực hiện convert string to array PHP thành công.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn convert to string php