Hướng dẫn dùng error log trong PHP

Đây là những hàm xử lý lỗi và xử lý các vấn đề về log trong PHP. Chúng cho phép bạn định nghĩa các qui tắc xử lý lỗi cho riêng bạn, cũng như chỉnh sửa cách lỗi đó có thể được log. Điều này cho phép bạn thay đổi và cải thiện việc báo cáo lỗi phù hợp với yêu cầu của bạn.

Sử dụng các hàm xử lý log này, bạn có thể gửi message một cách trực tiếp tới thiết bị khác, tới một Email, các các System log, … để bạn có thể log và giám sát các phần quan trọng của ứng dụng.

Cài đặt

Những hàm xử lý lỗi và xử lý log là một phần của PHP Core. Bạn không cần cài đặt gì thêm để sử dụng các hàm này.

Cấu hình Runtime

Chế độ vận hành của các hàm xử lý lỗi và xử lý log trong PHP phụ thuộc vào các cài đặt trong php.ini. Các cài đặt này được định nghĩa ở bảng sau:

TênMặc địnhCó thể thay đổiChangelog
error_reporting NULL PHP_INI_ALL
display_errors "1" PHP_INI_ALL
display_startup_errors "0" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.0.3.
log_errors "0" PHP_INI_ALL
log_errors_max_len "1024" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.3.0.
ignore_repeated_errors "0" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.3.0.
ignore_repeated_source "0" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.3.0.
report_memleaks "1" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.3.0.
track_errors "0" PHP_INI_ALL
html_errors "1" PHP_INI_ALL PHP_INI_SYSTEM trong PHP <= 4.2.3. Có sẵn từ PHP 4.0.2.
docref_root "" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.3.0.
docref_ext "" PHP_INI_ALL Có sẵn từ PHP 4.3.2.
error_prepend_string NULL PHP_INI_ALL
error_append_string NULL PHP_INI_ALL
error_log NULL PHP_INI_ALL
warn_plus_overloading NULL Tùy chọn này không còn có sẵn ở trong PHP 4.0.0

Hằng về Error và Logging trong PHP

Cột PHP chỉ phiên bản PHP sớm nhất hỗ trợ hằng đó.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ hằng nào trong khi cấu hình php.ini file của bạn.

Giá trịHằngMiêu tảPHP
1 E_ERROR Fatal run-time error. Đây là các lỗi nghiêm trọng, và việc thực thi của script bị ngừng lại
2 E_WARNING Non-fatal run-time error. Đây là các lỗi không nghiêm trọng, và việc thực thi của script không bị ngừng lại
4 E_PARSE Compile-time parse error. Lỗi về Parse trong khi biên dịch, và nên chỉ được tạo bởi Parser
8 E_NOTICE Run-time notice. Script tìm thấy cái gì đó có thể là một lỗi, nhưng cũng có thể xảy ra khi đang chạy một Script một cách bình thường
16 E_CORE_ERROR Fatal error tại quá trình khởi động PHP. Lỗi này khá giống một E_ERROR trong PHP Core 4
32 E_CORE_WARNING Non-fatal error tại quá trình khởi động PHP. Lỗi này khá giống một E_WARNING trong PHP Core 4
64 E_COMPILE_ERROR Fatal compile-time error. Các lỗi này khá giống một E_ERROR được tạo bởi Zend Scripting Engine 4
128 E_COMPILE_WARNING Non-fatal compile-time error. Các lỗi này khá giống một E_WARNING được tạo bởi Zend Scripting Engine 4
256 E_USER_ERROR Fatal user-generated error. Một lỗi nghiêm trọng do người dùng tạo, giống một E_ERROR được thiết lập bởi lập trình viên bởi sử dụng hàm function trigger_error() trong PHP 4
512 E_USER_WARNING Non-fatal user-generated warning. Do người dùng tạo, giống một E_WARNING được thiết lập bởi lập trình viên bởi sử dụng hàm trigger_error() trong PHP 4
1024 E_USER_NOTICE User-generated notice. Do người dùng tạo, giống một E_NOTICE được thiết lập bởi lập trình viên bởi sử dụng hàm trigger_error() trong PHP 4
2048 E_STRICT Run-time notice. PHP gợi ý thay đổi code của bạn để làm code có tính tích hợp và hoạt động liên kết hơn 5
4096 E_RECOVERABLE_ERROR Catchable fatal error. Giống một E_ERROR nhưng có thể được bắt bởi handle do người dùng định nghĩa (bạn cũng tham khảo hàm set_error_handler()) 5
8191 E_ALL Tất cả Error và warning, ngoại trừ E_STRICT 5

Danh sách hàm xử lý lỗi và xử lý log trong PHP

Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả.

<html>

   <head>
      <title>Hàm trong PHP</title>
   </head>

   <body>

       // Phần PHP code

   </body>

</html>

Cột PHP chỉ phiên bản PHP sớm nhất mà hỗ trợ hàm đó.

HàmMiêu tảPHP
Hàm debug_backtrace() Tạo một Backtrace 4
Hàm debug_print_backtrace() In một Backtrace 5
Hàm error_get_last() Lấy lỗi cuối cùng đã xảy ra 5
Hàm error_log() Gửi một lỗi tới Server Error-Log, tới một File hoặc một Remote Destination 4
Hàm error_reporting() Xác định lỗi nào được báo cáo 4
Hàm restore_error_handler() Phục hồi Error Handler trước đó 4
Hàm restore_exception_handler() Phục hồi Exception Handler trước đó 5
Hàm set_error_handler() Thiết lập một hàm do người dùng tạo để xử lý lỗi 4
Hàm set_exception_handler() Thiết lập một hàm do người dùng tạo để xử lý ngoại lệ 5
Hàm trigger_error() Tạo một error message được định nghĩa bởi người dùng 4
Hàm user_error() Alias của hàm trigger_error() 4

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng error log trong PHP