Hướng dẫn dùng range examples python

Chào các bạn học sinh, nhằm cung cấp những kiến thức hiệu quả về tin học Python cho các bạn giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận nhanh ngôn ngữ Python để vận dụng trong chương trình Tin Học. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết Tin học Python cơ bản lớp 11. Hãy cùng mình tham khảo bên dưới!

Danh sách bài học

Bài 1: Khái Niệm Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một Số Kiểu Dữ Liệu Chuẩn

Bài 5: Khai Báo Biến

Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán

Bài 7: Các Thủ Tục Chuẩn Vào Ra Đơn Giản

Bài 8: Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 10: Cấu Trúc Lặp

Bài 11: Thực Hành Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 12: Thực Hành Cấu Trúc Lặp

Bài 13: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 1)

Bài 14: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 2)

Bài 15: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 3)

Bài 16: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi

Bài 17: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 2)

Bài 18: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 3)

Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách

Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi

Bài 21: Thao Tác Với Tệp

Video hướng dẫn

Bài thực hành 1:

In ra các số từ 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn:

  • Dùng hàm for...in range để lặp ra số từ 1 đến 10.

Chương trình:

for i in range(1, 11,1):
    print(i)
    

Kết quả:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hướng dẫn dùng range examples python

Bài thực hành 2:

In ra các số từ 1 đên 10 theo thứ tự giảm dần.

Hướng dẫn:

  • Dùng hàm for...in range để lặp ra số từ 1 đến 10, giá trị bắt đầu = 10, giá trị kết thúc là 0 và dùng step = -1 để hiển thị theo hướng giảm dần.

Chương trình:

for i in range(10, 0,-1):
    print(i)
    

Lưu ý: Cho giá trị kết thúc bằng 0 vì để kết quả hiển thị giá trị 1.
Kết quả:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Hướng dẫn dùng range examples python

Bài thực hành 3:

Tính tổng dãy số: 1 + 2 +...+ 30.

Hướng dẫn:

  • Dùng hàm for...in range để lặp dãy số từ 1 đến 30 và biến s để tính tổng giá trị từ dãy số đó.

Chương trình:

s = 0
for i in range(1,31,1): s = s + i
print("Giá trị tổng từ 1 đến 30 là: ",s)

Kết quả: 

Giá trị tổng từ 1 đến 30 là:  465

Hướng dẫn dùng range examples python

Bài thực hành 4:

Tính Tổng dãy số: S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập số nguyên N tùy ý.

Bước 2: Dùng hàm for...in range() tính tổng dãy số S(n) 

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình:

s = 0
n = int(input("Nhập số nguyên n = "))
for i in range(1,n): s = s + i*i*i
print("Giá trị tổng từ 1 đến 30 là: ",s)

Kết quả: 

Nhập số nguyên n = 5
Giá trị tổng từ 1 đến 30 là:  100

Hướng dẫn dùng range examples python

Bài thực hành 5:

Tính tổng dãy số: S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + … +1/(n*(n+1)).

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập số nguyên N tùy ý.

Bước 2: Dùng hàm for...in range() tính tổng dãy số S(n) 

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình:

n = int(input("Nhập số nguyên n = "))
s = 0
for i in range(1,n): s = s + 1/(i*(i+1))
print("Giá trị tổng là: ",s)

Kết quả: 

Nhập số nguyên n = 5
Giá trị tổng là:  0.8


Hướng dẫn dùng range examples python

Bài thực hành 6:

Cho dãy số từ 0 đến n. Tính tổng các số trong dãy nếu số đó chia hết cho 3 và 5.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập số nguyên n tùy ý.

Bước 2: Dùng hàm for...in range chạy từ 0 đến n.

Bước 3: Đặt điều kiện nếu số trong dãy chia hết cho 3 và chia hết cho 5 thì sẽ được tính tổng.

Bước 4: Chạy chương trình.

Chương trình:

s = 0
n = int(input("Nhập số nguyên n = "))
for i in range(0,n):
    if(i%3==0 and i % 5==0):
        s = s + i
print("Tổng dãy số chia hết cho 3 và 5 là: ",s)

Kết quả:

Nhập số nguyên n = 20
Tổng dãy số chia hết cho 3 và 5 là:  15

Hướng dẫn dùng range examples python
Vậy là mình đã hoàn thành xong bài 12, tiếp theo bạn sẽ sang tiếp Bài 13: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 1).

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

python 11 giáo trình tin học python tin học python lớp 11 tin học lớp 11 học python lớp 11 python online python lớp 11 online python bài 12 cấu trúc lặp bài tập cấu trúc lặp