i dont like change là gì - Nghĩa của từ i dont like change

i dont like change có nghĩa là

Một cụm từ được sử dụng khi bạn không có gì khác để nói, trong một khoảnh khắc khó xử, khi được hỏi câu hỏi cá nhân, hoặc khi bạn không cảm thấy muốn nói chuyện với ai đó.Nó có nghĩa là những gì nó là cần thiết để có nghĩa là tại thời điểm bạn nói nó.

Thí dụ

Matt: "Tôi tìm thấy những vết bẩn không quen thuộc trên tấm trải giường của mình" Jeffery: "Thật tệ." Matt: "Tôi đã thấy bạn trên bảo mẫu cam" Jeffery: "Tôi không thích thay đổi."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i dont like change là gì - Nghĩa của từ i dont like change