i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-t là gì - Nghĩa của từ i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-t

i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-t có nghĩa là

Một cô gái không cần một người đàn ông cho bất cứ điều gì, ngoại trừ "những thứ tốt".

Ví dụ

Momma, Bạn là I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-t là gì - Nghĩa của từ i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-t