Làm cách nào để tạo thư mục và thư mục con trong python?

Bản tóm tắt. trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thao tác với các thư mục trong Python bằng mô-đun

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
4

Lấy thư mục làm việc hiện tại

Thư mục làm việc hiện tại là thư mục nơi tập lệnh Python đang chạy. Để có được thư mục làm việc hiện tại, bạn sử dụng

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
5 như sau

import os cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)

Để thay đổi thư mục làm việc hiện tại, bạn sử dụng hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
0

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)

Tham gia và chia một con đường

Để làm cho một chương trình hoạt động trên các nền tảng bao gồm Windows, Linux và macOS, bạn cần sử dụng các đường dẫn thư mục và tệp độc lập với nền tảng

Python cung cấp cho bạn mô hình con

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
1 chứa một số hàm và hằng số hữu ích để nối và chia đường dẫn

Hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
2 nối các thành phần đường dẫn lại với nhau và trả về một đường dẫn có dấu tách đường dẫn tương ứng. Ví dụ: nó sử dụng dấu gạch chéo ngược (

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
3) trên Windows và dấu gạch chéo ngược (

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
4) trên macOS hoặc Linux

Hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
5 chia đường dẫn thành các thành phần mà không có dấu tách đường dẫn. Đây là một ví dụ về việc sử dụng các hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
2 và

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
5

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
0

Kiểm tra nếu một đường dẫn là một thư mục

Để kiểm tra xem đường dẫn có tồn tại và có phải là thư mục hay không, bạn có thể sử dụng hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
8 và hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
9. Ví dụ

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
3

Tạo một thư mục

Để tạo một thư mục mới, bạn sử dụng hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
00. Và bạn phải luôn kiểm tra xem thư mục có tồn tại trước khi tạo thư mục mới không

Ví dụ sau tạo một thư mục mới tên là

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
01 trong thư mục

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
02

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
7

Đổi tên một thư mục

Để đổi tên thư mục, bạn sử dụng hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
03

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
9

Xóa một thư mục

Để xóa một thư mục, bạn sử dụng hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
04 như sau

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
1

Duyệt qua một thư mục theo cách đệ quy

Hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
05 cho phép bạn duyệt qua một thư mục theo cách đệ quy. Hàm

import os os.chdir('/script') cwd = os.getcwd() print(cwd)

Code language: JavaScript (javascript)
05 trả về thư mục gốc, thư mục con và tệp