Một nguyên tử x có số hiệu nguyên tử z = 19 số electron trong nguyên tử x là

Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp...

Câu hỏi: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là bao nhiêu?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Đáp án

A

- Hướng dẫn giải

Chọn đáp án:A.

Giải thích:Cấu hình e của X: 1s22s22p63s23p64s1

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 - Hoá học

Các câu hỏi tương tự

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 77, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cho các phát biểu sau:

(a) Nguyên tử X có số khối là 53.

(b) Nguyên tử X có 7 electron s.

(c) Lớp M của nguyên tử X có 13 electron.

(d) X là nguyên tố s.

(e) X là nguyên tố kim loại.

(f) X có 4 lớp electron.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 5.       

B. 6.       

C. 3.       

D. 4. 

Câu 31**: Cho các nguyên tố X, Y, Z, T, R có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3, 11, 14, 19, 20. Các nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau là:

A. X, Y, T.                            B. X, T, R.                             C. X, Y, R.                          D. Y, Z, R.

Câu 32*: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:   

A. 2.                                      B. 5.                                        C. 9.                                              D. 11.

Câu 33*: Iridi có 2 đồng vị 191Ir và 193Ir, các đồng vị này

A. có cùng số p.                                                          B. khác cấu hình electron.                        

C. có cùng số n.                                                          D. có điện tích hạt nhân khác nhau.

Câu 34**: Một nguyên tử có 4 lớp electron, số electron lớp ngoài cùng là 7, các lớp trong đều đã bão hòa electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là

A. 35.                                    B. 25.                                          C. 17.                                         D. 7.

Câu 35**: Nguyên tử X có cấu hình e là: 1s22s22p5 thì ion X- tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình electron nào sau đây?A. 1s22s22p4.          B. 1s22s22p6.                             C. 1s22s22p63s2.             D. 1s2.

GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI ƠI GIẢI RỒI CHO MÌNH GIẢI THÍCH LUÔN Ạ

Nguyên tử của nguyên tố Z có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron. Số hiệu nguyên tử của Z là

Nguyên tử của nguyên tố Z có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron. Số hiệu nguyên tử của Z là:

A. 24

B. 34

C. 36

D. 16

Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron; trong đó phân lớp có mức năng lượng cao nhất chứa 5 electron. Vậy số hiệu nguyên tử của X là:

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?

A. Oxi(Z = 8).     B. Lưu huỳnh (Z = 16).

C. Flo(Z = 9).     D. Clo (Z = 17)