national fuck your boss day là gì - Nghĩa của từ national fuck your boss day

national fuck your boss day có nghĩa là

Vào ngày 9 tháng 6 (6/9) Mọi người đều nhận được Hall Pass để đụ ông chủ của họ.

Thí dụ

Anh bạn đang đi để đụ Scott vào National Fuck Your Boss Day?