Phát biểu nào sau đây sai với sóng cơ học

Độ khó: Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Sóng cơ truyền trong chất rắn có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang.

Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng dọc.

Trong cùng môi trường, tốc độ truyền sóng dọc và sóng ngang có thể khác nhau.

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?


A.

Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất

B.

Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

C.

Sóng âmtruyền trong không khí là sóng dọc.

D.

Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ học?

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ học?

A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha của dao động.

B. Hai điểm nằm trên một phương truyền sóng cách nhau \(\dfrac{\lambda }{2}\) thì dao động ngược pha.

C. Sóng truyền trên mặt nước là sóng ngang.

D. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào tần số của sóng.

Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai ?

Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.

B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

C. Sóng cơ học là dao động cơ học trong môi trường vật chất.

D. Sóng cơ học chỉ lan truyền trong môi trường vật chất.

Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?


A.

Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất

B.

 Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

C.

Sóng âmtruyền trong không khí là sóng dọc.

D.

Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

Đáp án A

Sóng cơ không lan truyền được trong chân không

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phát biểu nào sau đây sai với sóng cơ học