Sách hướng dẫn xử lý số liệu thực nghiệm

Trong khi giải quyết các vấn đề kỹ thuật, vấn đề đặt ra trước hết là cần phải có kết quả mô tả mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố liên quan đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của kết quả thực nghiệm với sai số cho phép.

Trong điều kiện đủ thông tin, có thể sử dụng các phương pháp toán học khác nhau để mô tả hệ thống, từ đó khảo sát và tình cực trị đối với bài toán. Tuy nhiên khi thiếu thông tin, cần phải làm thực nghiệm để xây dựng mô hình toán học cho quá trình đó, sau đó tiến hành các bước tối ưu hoá.

Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm là một phương pháp toán học được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, học tập và cả trong sản xuất thực tế.

Lý thuyết cơ bản được phát triển dựa vào các lý thuyết sau:

- Lý thuyết quy hoạch và phương pháp thực nghiệm.

- Lý thuyết hệ thống.

- Lý thuyết thống kê.

- Lý thuyết tối ưu hoá và ứng dụng.

Dựa vào các lý thuyết đó nhằm chọn một chiến lược tối ưu, trong điều kiện chưa hiểu một cách toàn diện một quá trình nào đó tác động vào quá trình tiến hành thực nghiệm, đồng thời phải thu được:

- Các số liệu cần thiết nhất.

- Số lượng thí nghiệm ít nhất.

- Độ tin cậy đặt ra trước.

- Với công thức toán học đơn giản nhất.

Và cuối cùng phải đạt được kết quả với hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất.

Việc xử lý đánh giá, phân tích các kết quả thực nghiệm ngày càng cần thiết đối với học tập, nghiên cứu của sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu.

Nội dung trình bày trong sách này không những nhằm thoả mãn một phần yêu cầu của các nhà kỹ thuật nói chung, mà còn rất thuận lợi cho các nhà nghiên cứu và quản lsy trên các lĩnh vực khác như: xã hội, giáo dục, kinh tế... khi cần tiến hành và xử lý các kết quả thực nghiệm.

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên và các phân phối của chúng

Chương 3. Sai số và khử sai số

Chương 4. Chọn công thức thực nghiệm và phép làm trơn

Chương 5. Xác định tham số công thức thực nghiệm bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất

Chương 6. Đánh giá kết quả nhận được bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất

Chương 7. Quy hoạch thực nghiệm trực giao

Chương  8. Quy hoạch thực nghiệm riêng phần

Chương 9. Quy hoạch hợp Box-Willson

Chương 10. Quy hoạch tìm cực trị

Chương 11. Phân tích các số liệu thực nghiệm

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Mời bạn đón đọc.

Sách hướng dẫn xử lý số liệu thực nghiệm

VND

Nội dung cuốn sách vừa giúp người làm thí nghiệm, nhà quản lý chất lượng, nhà quản lý đo lường, nhà nghiên cứu khoa học công nghệ hiểu sâu thêm cơ sở toán học của các phép tính độ không đảm bảo đo và các phương pháp xử lý số liệu của trắc nghiệm kỹ năng, vừa có được công cụ khoa học để đưa ra các nhận định về sự phù hợp với yêu cầu của sản phẩm, lô hàng hóa, phương tiện đo hay một công trình nghiên cứu thông qua các số liệu thí nghiệm.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sách hướng dẫn xử lý số liệu thực nghiệm