Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào

Đáp án B

Sóng điện từ truyền được trong chân không còn sóng cơ học thì không.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 175

Điện trường xoáy là điện trường

Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra

Tìm phát biểu sai về điện từ trường?

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Những sóng nào sau đây không phải là sóng điện từ ?

Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

Đối với sự lan truyền sống điện từ thì

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

 Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc dưới nước là

Sóng nào sau đây dùng được trong vô tuyến truyền hình trên mặt đất ?

Khi nói về sóng vô tuyến phát biểu nào sau đây là sai?

Một sóng vô tuyến truyền trong chân không có bước sóng \(50m\) thuộc loại

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì năng lượng

Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây?

Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây?

A. Mang theo năng lượng.

B. Chỉ truyền được trong các môi trường vật chất có tính đàn hồi.

C. Có tính phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc môi trường.

Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây?

Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây?

A. Mang năng lượng

B. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ

C. Là sóng ngang

D. Truyền được trong chân không

Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây?


A.

phản xạ, khúc xạ, giao thoa                              

B.

C.

D.

 Truyền được trong chân không

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào