Chủ đề: Googletrans

Có 6 bài viết

Hướng dẫn google translate in python
Hướng dẫn google translate in python

Để dịch văn bản / translate text, có 1 thư viện của Python giúp chúng ta thực hiện dễ dàng đó là thư viện googletrans. Nó dịch văn bản thông qua API ...

Hướng dẫn biopython translate
Hướng dẫn biopython translate

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu googletrans, hay còn gọi là Python Google Translator, đây là một module dùng để dịch văn bản qua các ngôn ngữ bằng cách sử ...

Hướng dẫn google translator in python
Hướng dẫn google translator in python

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu googletrans, hay còn gọi là Python Google Translator, đây là một module dùng để dịch văn bản qua các ngôn ngữ bằng cách sử ...

Hướng dẫn googletrans python not translating
Hướng dẫn googletrans python not translating

https://pypi.org/project/googletrans is an unofficial package (not created by Google). Also in the disclaimer, it has the following ...this API does not guarantee that the library would work ...

Translator translate python not working
Translator translate python not working

https://pypi.org/project/googletrans is an unofficial package (not created by Google). Also in the disclaimer, it has the following ...this API does not guarantee that the library would work ...

Hướng dẫn dùng trasate python
Hướng dẫn dùng trasate python

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu googletrans, hay còn gọi là Python Google Translator, đây là một module dùng để dịch văn bản qua các ngôn ngữ bằng cách sử ...