Chủ đề: ProcessPoolExecutor

Có 2 bài viết

Hướng dẫn python pool initializer - python pool khởi tạo
Hướng dẫn python pool initializer - python pool khởi tạo

Bạn có thể khởi tạo công nhân trong nhóm quy trình bằng cách đặt đối số khởi tạo trên mạng trong bộ xử lý đa xử lý.pool.pool.initialize workers in the process ...

Hướng dẫn multiprocessing python example
Hướng dẫn multiprocessing python example

Source code: Lib/multiprocessing/Introduction¶multiprocessing is a package that supports spawning processes using an API similar to the threading module. The multiprocessing package offers both ...