Tiếng anh lớp 5 tập 2 unit 20 lesson 3

Trang chủ

»

Lớp 5 »

Môn Tiếng Anh »

Tiếng Anh Lớp 5 Mới

4. Read and answer (Đọc và trả lời)

Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.  

1. Anna sống ở đâu?

Cô ấy sống ở Liverpool.

2. Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè của mình?

Cô ấy thường đi đến King's Lynn.

3. Cái nào nhỏ hơn, Liverpool hay King's Lynn?

King's Lynn.

4. Cái nào ồn ào hơn, Liverpool hay King's Lynn?

Liverpool.

5. Đồ dùng ở đâu đắt hơn, ở Liverpool hay ở King's Lynn?

Đồ dùng Ở Liverpool đắt hơn Ở King's Lynn.

5. Write about your friend (Viết về bạn em)

My name's Khang. I live in Cam Ranh City

It's a small city of Khanh Hoa Province in Viet Nam.

There are not so many people here.

It's much smaller and quiet than Ho Chi Minh City.

I enjoy living here because It's quiet and delicious seafood.

Tạm dịch:

Tên tôi là Khang. Tôi sống ở Thành phố Cam Ranh.

Nó là một thành phố nhỏ của tỉnh Khánh Hòa ở Việt Nam.

Có không nhiều người ở đây.

Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi thích sống ở đây bởi vì nó yên tĩnh và hải sản ngon.

6. Project (Dự án)

So sánh nơi mà bạn sống với những nơi khác.

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể..

- hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh nơi chốn.

- nghe và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.

- đọc và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.

- viết về nơi tôi sống.

 • 1. Ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 2. Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 3. Vocabulary - Từ vựng - Unit 13 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 4. Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 5. Vocabulary - Từ vựng - Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 6. Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 7. Vocabulary - Từ vựng - Unit 16 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 8. Vocabulary - Từ vựng - Unit 17 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 9. Vocabulary - Từ vựng - Unit 18 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 10. Vocabulary - Từ vựng - Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 11. Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 12. Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 13. Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 14. Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 15. Ngữ pháp Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 16. Vocabulary - Từ vựng - Unit 4 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 17. Ngữ pháp Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 18. Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 19. Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 20. Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 21. Ngữ pháp Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 22. Ngữ pháp Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 23. Ngữ pháp Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 24. Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 25. Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK Tiếng Anh 5 Mới
 • 26. Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 27. Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 28. Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 29. Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 30. Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 31. Short story: Cat and mouse 3 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 32. Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 33. Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 34. Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 35. Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 36. Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 37. Short story Cat and mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 38. Ngữ pháp Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 39. Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 40. Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 41. Ngữ pháp Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
 • 42. Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng
 • 43. Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới
 • 44. Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 45. Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 46. Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 47. Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 48. Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới
 • 49. Lesson 1 Unit 11 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 50. Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 51. Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 52. Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 53. Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 54. Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 55. Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 56. Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 57. Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 58. Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 59. Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 60. Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 61. Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 62. Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 63. Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 64. Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 65. Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 66. Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 67. Lesson 3 Unit 9 trang 62,63 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 68. Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 69. Lesson 2 Unit 11 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 70. Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 71. Lesson 2 Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 72. Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 73. Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 74. Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 75. Lesson 2 Unit 17 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 76. Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 77. Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 78. Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 79. Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 80. Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 81. Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 82. Lesson 2 - Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 83. Lesson 2 Unit 5 trang 32,33 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 84. Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 85. Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 86. Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 87. Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 88. Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 89. Lesson 3 Unit 11 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 90. Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 91. Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 92. Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 93. Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 94. Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 95. Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 96. Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 97. Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 98. Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 99. Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 100. Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 101. Lesson 3 - Unit 4 trang 28, 29 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 102. Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 103. Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 104. Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 105. Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 106. Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới
 • 107. Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

Click tại đây để nghe:

de'licious Seafood is de'licious.Hải sản thì ngon.

e'normous The hotel by the sea is e'normous.


Khách sạn gần biển thì to lớn.
No’vember He is going to visit Sa Pa in No'vember.

Cậu ấy sẽ thăm Sa Pa vào tháng 11.
De'cember Linda is going to London this De'cember.
Linda sẽ đi Luân Đôn vào tháng 12 này.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. b 2. b 3. a 4. a Bài nghe:1. Seafood is expensive.2. We stay in an enormous hotel.3. We are going to Ho Chi Minh City this November.

4. Is your holiday in September.

3. Let’s chant.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát ca.

Where are you going for a holiday?

To Ha Long Bay.

When are you going?

In November.

Where are you going to stay?

In a hotel.

What are you going to enjoy?

Delicious seafood.

What are you going to do then?

Swim in the sea.

Bạn sẽ đi đâu vào kì nghỉ?

Đến vịnh Hạ Long.

Bạn sẽ đi khi nào ?

Vào tháng 11.

Bạn sẽ ở tại đâu?

Trong khách sạn.

Bạn sẽ thưởng thức gì?

Hải sản ngon.

Bạn sẽ làm gì sau đó?

Bơi ở biển.

4. Read and complete.

Đọc và hoàn thiện.

Ba mẹ tôi và tôi sẽ có một kì nghỉ ở vịnh Hạ Long vào thứ Bảy tới. Chúng tôi sẽ ở tại một khách sgn đẹp ở gần biển.Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh vịnh. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon ở Tuần Châu vào buổi tối. Chúng tôi sẽ có rất nhiều trò vui ở đây!1. They are going to have a holiday in Ha Long Bay.2. They are going to stay in a nice hotel by the sea.3. In the morning, they are going to swim in the sea.4. They are going to have a boat cruise around the bay.

5. They are going to eat seafood.

5. Write about the plan for your summer holidays.

Viết về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè.

Nha TrangNext month With my family In a hotelSwim in the sea, eat seafoodMy family and I are going to Nha Trang next month. We are going to stay a hotel in Tran Phu street by the seaế In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, we are going to go on a boat cruise around the Hon Tre island. In the evening, we are going to eat seafood in a restaurant.

Gia đình tôi và tôi sẽ đi Nha Trang vào tháng tới. Chúng tôi sẽ ở khách sạn trên đường Trần Phú gần biển. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh đảo Hòn Tre. Vào buổi tối, chúng tôi ăn hải sản ở nhà hàng.

6. Project.


Dự án.

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của em về dự định của họ cho kì nghỉ hè. Sau đó nói cho cả lớp biết về chúng.

Giaibaitap.me


Page 2

1. Listen and tick.

Click tại đây để nghe:

Nghe và chọn.

 1. b 2. a 3. c 4. a 5. c Bài nghe:

1. Tom: Where are you going, Mai?

Mai: To the supermarket.

Tom: What do you want to buy?

Mai: My mum wants some fish for dinner. Do you want to come with me?

Tom: Yes. Let's go.

2. Phong: Excuse me? Can I have a look at the orange T-shirt, please?

Sales assistant: Here you are.

Phong: How much is it?

Sales assistant: It's 70.000 dong.

3. A: What's your phone number?

B: It's 0438 531 605.

A: Can you say it again?

B: 0438 531 605.

A: Thank you.

4. (Animal noises)

Mum: OK, Peter, what animal do you want to see first?

Peter: I want to see zebras.

Mum: Why do you like zebras, Peter?

Peter: Because they're beautiful.

5. Nam: Summer holidays start next week!

Linda: Yes, I love summer holidays. It's a great time.

Nam: Where are you going this summer, Linda?

Linda: I'm going to Nha Trang.

2. Read and circle.

Đọc và khoanh tròn.

Xin chào. Tên tôi là Nam. Bạn học của tôi và tôi sẽ có kì nghỉ ở Vũng Tàu vào tuần tới.

Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi bơi ở bờ biển và xây lâu đài cát.

Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ chơi bóng đá trên bãi biển. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon vào buổi tối. Chúng tôi sẻ có nhiều trò vui ở đây!

1. a 2. c 3. a 4. c

3. Read and match.

Đọc và nối.

1- d 2-e 3-a 4-b 5-c

4. Write the answer.

Viết câu trả lời.

1. It's forty-five thousand dong.2. They are ninety-one thousand dong.3. It is 0912 559 786.

4. They are going to play football on the beach.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

(1) friends (2) badminton (3) swimming(4) taking (5) lunch

Vào những ngày cuối tuần, Mai đi bộ với bạn cô ấy ở trên núi. Họ muốn nghỉ ngơi và thưởng thức cảnh đẹp. Những cô gái thích chơi cầu lông. Những cậu con trai thích bơi ở dòng suối. Mai có một chiếc điện thoại di động mới và cô ấy thích chụp hình. Những đứa trẻ thích ăn trưa cùng nhau.

Giaibaitap.me