Tiếng anh lớp 9 unit 6 vietnam then and now

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Viet Nam then and now chi tiết đầy đủ các phần theo nội dung Unit 6 lớp 9 giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 9 dễ dàng hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh 9.

Dưới đây là phần khởi động của Unit 6, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn,

 • Duong: Can you believe it's the school's 60th anniversary?
 • Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It's fascinating to see how the school used to look.
 • Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.
 • Tom: Look - these two pictures were taken in 1970.
 • Phuc: Wow, that long ago? The school looks more like thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms and the walls were made of mud and straw and, look - trenches!
 • Duong: I think that was during the war so it was necessary to have the trenches right there.
 • Tom: Ha... the students in this picture are wearing rubber sandals and straw hats.
 • Nhi: Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames... and some of them are missing.
 • Duong: Yes, I can't imagine how those student could study in such poor conditions!
 • Phuc: Right! Things have improved considerab y now. We have everything... comfortab-e classrooms, learning facilities like compute - rooms...
 • Nhi: Yeah, we also have nice uniforms and prope* shoes. We're much luckier these days... But, I'm not sure our grades are better...

Dịch: 

 • Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập trường không? 
 • Phúc: Mình biết.Mình rất thích triển lãm ảnh. Thật hào hứng khi nhìn thấy trường mình ngày xưa trông như thế nào!
 • Dương: Đúng đó! Các bức ảnh thể hiện rất nhiều điều về trường mình ngày xưa. 
 • Tom: Nhìn kìa! Hai bức ảnh này được chụp vào năm 1970. 
 • Phúc: Lâu vậy rồi á? Trường trông giống những ngôi nhà lợp mái tranh với những cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ có một vài lớp học và tường thì làm bằng bùn và rơm. Nhìn kìa- có cả hầm nữa. 
 • Dương: Mình nghĩ thời chiến thì rất cần có những hầm như thế '=
 • Tom: Học sinh trong ảnh thì đi dép cao su và đội mũ rơm 
 • Nhi: Này các câu, những bức này chụp năm 1985. Nhìn những viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa... Mottj vài chỗ bị mất. 
 • Dương: ĐÚng vậy. Mình không thể tưởng tượng được sao có thể học được trong điều kiện khó khăn như vậy. 
 • Phúc: Ừ. Mọi thứ bây giờ được cải thiện đáng kể. Chúng ta có mọi thứ. Lớp học thoải mái, cơ sở vật chất đầy đủ như phòng máy tính chẳng hạn ...
 • Nhi: Đúng, chúng mình có đồng phục đẹp. Chúng ta may mắn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mình không chắc rằng kết quả học tập tốt hơn đâu... 

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

Đặt các từ vào bức tranh đúng 

thatched house             facilities            tiled roof

trench rubber               sandals             photo exhibition

 • 1. trench rubber                       
 • 2. tiled roof      
 • 3. facilities
 • 4. photo exhibition
 • 5. rubber sandals
 • 6. thatched house

b. Find a word in the conversation that means:

Tìm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa: 

 • 1. celebration of an important year: anniversary
 • 2. very interesting: fascinating
 • 3. not there: missing
 • 4. Situations: conditions
 • 5. got better: improved
 • 6. real: proper

c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

Đọc các câu và quyết định xem thông tin nào là đúng (T) hoặc sai (F) hoặc không có thông tin (NG) 

 • 1. The school was founded at the beginning of the 20th century. F (It was found in the 1960s)
 • 2. The school was initially surrounded by paddy fields. T
 • 3. During the 1970s, the students were well dressed. F (they wore rubber sandals and straw hats)
 • 4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s. NG
 • 5. The school now is much better equipped. T

d. Read the conversation again and answer questions.

Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi. 

 • 1. When does the conversation take place?

The conversation takes place on the school's 60thanniversary

 • 2. Why does Phuc say the photo exhibiticr fascinating?

Because it explains a lot about how the school was in the past

 • 3. What was unusual about the school in 1970?

 There were trenches outside the classrooms

 • 4. How was the school in 1985?

 The roof was made of tiles and some tiles were broken. The window frames were made of wood and some of them were missing

 • 5. What can the students learn from the exhibition?

They can learn that they are lucky to have such great learning facilities nowadays.

2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

Hoàn thành câu sao cho giống nghĩa câu ban đầu. 

 • 1. There have been ___slight____  differences in the country's policies as compared to two years ago. (minor) 
 • 2. The traffic system in Ha Noi has been ___dramatically ___ upgraded over the last ten years, (suddenly and to a great degree)
 • 3. Vietnamese people's lives have been___ significantly ___ improved. (enough to make a difference)
 • 4. There have been ___considerable___ changes in the way people work, (quite large)
 • 5. There has been a ___gradual___  increase in peoples income over the last ten years. (little by

3. Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to talk about the changes to your school.

Phỏng vấn giáo viên của bạn về những đặc điểm về trường của bạn khi Thầy/ Cô bắt đầu về giảng dạy. Sau đó sử dụng thông tin được cung cấp để nói về những sự thay đổi đó

 • Getting Started (Phần 1-3 Trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • A Closer Look 1 (Phần 1-6 Trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • A Closer Look 2 (Phần 1-6 Trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Communication (Phần 1-4 Trang 65 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Skills 1 (Phần 1-5 Trang 66 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Skills 2 (Phần 1-5 Trang 67 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Looking Back (Phần 1-6 Trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Project (Phần 1-3 Trang 69 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Review 2 – Unit 4, 5, 6: Language (Phần 1→6 Trang 70-71 SGK Tiếng Anh 9 Mới)
 • Review 2 – Unit 4, 5, 6: Skills (Phần 1→4 Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 9 Mới)

5 / 5 ( 1 vote )