Tính bằng hai cách 1 2 + 1 3 x 2 5

Đáp án:

$\frac{11}{20}$ 

Giải thích các bước giải:

`text{Cách 1 : }`

( $\frac{1}{3}$ + $\frac{2}{5}$ ) × $\frac{3}{4}$ 

$=$ ( $\frac{5 + 3,2}{15}$ ) × $\frac{3}{4}$ 

$=$ $\frac{5 + 6}{15}$ × $\frac{3}{4}$ 

$=$ $\frac{11}{15}$ × $\frac{3}{4}$ 

$=$ $\frac{11}{20}$ 

`text{Cách 2 : }`

( $\frac{1}{3}$ + $\frac{2}{5}$ ) × $\frac{3}{4}$ 

$=$ $\frac{1}{3}$ × $\frac{3}{4}$ + $\frac{2}{5}$ × $\frac{3}{4}$ 

$=$ $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{10}$ 

$=$ $\frac{11}{20}$ 

            `text{XIN HAY NHẤT}`

Với giải bài 3 trang 137 sgk Toán lớp 4 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Toán lớp 4. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 4 Bài: Luyện tập

Toán lớp 4 trang 137 Bài 3: Tính bằng hai cách:

a) 13+15×12                                           

b) 13−15×12 

Lời giải:

a) 13+15×12=515+315×12=815×12=8×115×2=415 

hoặc: 13+15×12=13×12+15×12=16+110=1060+660=1660=415 

b) 13−15×12=515−315×12=215×12=2×115×2=115  

hoặc: 13−15×12=13×12−15×12=16−110=1060−660=460=115

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 4 trang 137 Bài 1: Tính rồi rút gọn:...

Toán lớp 4 trang 137 Bài 2: Tính theo mẫu:...

Toán lớp 4 trang 137 Bài 4: Cho các phân số...

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cách 1: 


(12+13) x 15=( 36+ 26)x15=56x15=530= 16


Cách 2:


(12 + 13) x 15= 12x15+ 13x15=110+ 115= 330+230=530= 16

...Xem thêm

Tính bằng hai cách 1 2 + 1 3 x 2 5

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Các câu hỏi tương tự

a) Tính bằng hai cách:

(15 +35) : 5;

(80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:

12 : 4 + 20 : 4

= 3 + 5 = 8

Cách 2:

12 : 4 + 20 : 4

= (12+20) : 4

= 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;

60 : 3 + 9 : 3.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tính bằng hai cách 1 2 + 1 3 x 2 5