world magazine là gì - Nghĩa của từ world magazine

world magazine có nghĩa là

Một tạp chí chứa thông tin về thế giới, chẳng hạn như những gì đang diễn ra trong đó.
Thuật ngữ Created của Treyvon Thompson

Thí dụ

Tôi đọc Thế giới Tạp chí.