Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!

Mọi thứ thế nào? Sau đây lả các hoạt động thường nhật của tôi. Vào buổi sáng, tôi dậy lúc 7 giờ vì 7 giờ 30 tôi ăn sáng. 9h tôi tập bóng đá và 12h30 ăn trưa. Sau khi ăn trưa, chúng tôi chơi một trận đấu lúc 2:00 sau đó tôi đi tắm và lúc 6:30 tôi ăn tối. Tôi có một chút thời gian rảnh vào buổi tối để xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử nhưng sau đó đến lúc đi ngủ lúc 9:30.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Bài 7
  • Từ vựng

Bài 7

Writing(an email about your daily routine)

(Viết thư điện từ về hoạt động thường nhật của em)

7. Imagine you are Miguel. Complete an email to your English e-friend Jack about your daily routine (about 50-60 words). You can use phrases from the box to start/end your email.

(Tưởng tượng em là Miguel. Hoàn thành thư điện tử đến người bạn trên mạng người Anh Jack về hoạt động thường nhật của em (khoảng 50 60 từ). Em có thể sử dụng các cụm từ trong khung để bắt đầu / kết thúc thư.)

Hi Jack,

How are things? Here's my daily routine. In the morning. I ______________ . After lunch, we ____________ . It's very tiring, but it's really great here!

Write back soon.

Miguel

Phương pháp giải:

Opening/Closing remarks

(Mẫu câu để Bắt đầu/ Kết thúc thư)

- Thanks for the email.

(Cảm ơn thư của bạn.)

- How are things?

(Mọi việc thế nào rồi?)

- Hope you are OK.

(Mong là bạn vẫn khỏe.)

- Have to go now. Talk to you later.

(Giờ mình phải đi rồi. Trò chuyện với bạn sau nhé.)

Lời giải chi tiết:

Hi Jack,

How are things? Here's my daily routine. In the morning. I get up at 7:00 because at 7:30 I have breakfast. At 9:00 I have football practice and I have lunch at 12:30. After lunch, we play a match at 2:00 after that I take a shower and at 6:30 I have dinner. I have some free time in the evening to watch TV or play video games but then it's time to go to bed at 9:30.

It's very tiring, but it's really great here!

Write back soon.

Miguel

Tạm dịch:

Chào Jack,

Mọi thứ thế nào? Sau đây lả các hoạt động thường nhật của tôi. Vào buổi sáng, tôi dậy lúc 7 giờ vì 7 giờ 30 tôi ăn sáng. 9h tôi tập bóng đá và 12h30 ăn trưa. Sau khi ăn trưa, chúng tôi chơi một trận đấu lúc 2:00 sau đó tôi đi tắm và lúc 6:30 tôi ăn tối. Tôi có một chút thời gian rảnh vào buổi tối để xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử nhưng sau đó đến lúc đi ngủ lúc 9:30.

Ở đây tuy rất mệt mỏi, nhưng nó thực sự tuyệt vời!

Viết lại cho mình sớm nhé.

Miguel

Từ vựng

1.

Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!

2.

Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!

3.

Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!

4.

Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!

5.

Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!

6.

Writing - 2f. skills - unit 2: every day - tiếng anh 6 - right on!