Bạn có thể có nhiều Elif trong Python không?

Các câu lệnh điều kiện như if-elif-else trong Python là một phần thiết yếu của quá trình ra quyết định trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Trong Python, các câu lệnh điều kiện cho phép chúng ta đánh giá các điều kiện khác nhau và thực hiện các câu lệnh hoặc một nhóm câu lệnh tùy thuộc vào việc điều kiện đó là Đúng hoặc Sai .

Bài viết này sẽ khám phá cách chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh điều kiện if, elif và other trong Python.  

 

 

Python if-elif-else – câu lệnh if

Câu lệnh if là câu lệnh điều kiện cơ bản nhất và thường được sử dụng cùng với câu lệnh other. Câu lệnh if chỉ cho phép chúng ta thực thi mã trong phần thân của nó nếu biểu thức được kiểm tra trả về True .

Câu lệnh if tuân theo cú pháp sau

 

if expression:
    statement or group of statements

 

Các câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh được thực thi nếu biểu thức trả về giá trị boolean là True. Dấu thụt đầu dòng biểu thị phần đầu của phần thân câu lệnh if

 

Bạn có thể có nhiều Elif trong Python không?

 

Trong ví dụ bên dưới, chúng ta sử dụng câu lệnh if để kiểm tra xem biến y có lớn hơn biến x không. Và nếu True, câu lệnh in trong phần thân của câu lệnh if được thực thi.

 

 

Trong ví dụ trên, biến y thực sự lớn hơn x; . Giả sử chúng ta thay đổi giá trị của biến x thành 25 . Thay đổi này sẽ làm cho câu lệnh trên Sai. Do đó hàm print trong câu lệnh if không được thực thi.

 

 

Python if-elif-else – Câu lệnh elif

An elif là dạng rút gọn của câu lệnh other if. Câu lệnh điều kiện này cho phép chúng ta kiểm tra nhiều biểu thức.

 

Bạn có thể có nhiều Elif trong Python không?

 

Nếu biểu thức trong câu lệnh if có giá trị Sai, chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra các biểu thức trong elif blocks. For example, we can check if variable x is greater than variable y and print a message and if it’s not greater than y, we can check if it is less than y and print a different message.

 

 

Vì biểu thức bên dưới câu lệnh if là Sai nên câu lệnh in trong phần thân của nó bị bỏ qua. Mặt khác, vì biểu thức bên dưới câu lệnh elif là True, nên câu lệnh in của phần thân của nó được thực thi.

Một khối if có thể có nhiều câu lệnh elif, điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm tra nhiều điều kiện hơn nữa

 

Bạn có thể có nhiều Elif trong Python không?

 

Python if-elif-else – câu lệnh khác

Câu lệnh other thường được sử dụng cùng với câu lệnh if. Một câu lệnh if chỉ có thể có một câu lệnh khác. Khi được sử dụng cùng với các câu lệnh elif, phần thân của nó được thực thi khi tất cả các điều kiện trong if elif statements are False

 

Ví dụ: nếu chúng ta thay đổi biến x và y thành bằng nhau, thì if and . statements will be False.

 

 

Trong trường hợp này, chúng ta có thể thêm một câu lệnh khác sẽ được thực thi khi tất cả các câu lệnh là Sai .

 

 

Nếu một trong hai câu lệnh đầu tiên là True, thì câu lệnh else không được thực thi. Ví dụ: nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến x thành 25. Điều đó có nghĩa là câu lệnh elif bây giờ sẽ là True, và do đó, phần khác không được thực thi.

  

Tóm lược

Nếu bạn muốn xem thêm các hướng dẫn lập trình, hãy xem kênh YouTube của chúng tôi, nơi chúng tôi có rất nhiều video hướng dẫn Python bằng tiếng Anh

Trong chuỗi Hướng dẫn lập trình Python của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các tài liệu hữu ích giúp bạn cải thiện kỹ năng lập trình của mình và đẩy nhanh quá trình học tập

hướng dẫn lập trình

 • Cách sử dụng vòng lặp Python for
 • Cách sử dụng Bộ Python
 • Cách sử dụng Từ điển Python
 • Cách sử dụng các lớp Python
 • Cách sử dụng phạm vi Python
 • Cách sử dụng câu lệnh if-else trong Python
 • Cách sử dụng Python RegEx
 • Cách sử dụng Danh sách Python
 • Cách sử dụng Python Liệt kê
 • Cách sử dụng Hàm Python
 • Cách sử dụng Python Split
 • Cách sử dụng Python Try-Exception
 • Cách sử dụng Python Tuples
 • Cách sử dụng Mảng Python
 • Cách sử dụng Sắp xếp Python
 • Cách sử dụng Python DateTime
 • Làm cách nào để tải xuống Python?
 • Cách sử dụng chức năng Ghi tệp Python
 • Cách sử dụng Python Lambda
 • Cách sử dụng Python ListAppend
 • Cách sử dụng Tính năng hiểu danh sách Python
 • Cách sử dụng Bản đồ Python
 • Cách sử dụng Toán tử Python
 • Cách sử dụng Python Pandas
 • Cách sử dụng Yêu cầu Python
 • Cách sử dụng Chuỗi Python
 • Cách sử dụng Đếm Python
 • Cách sử dụng Nhận xét Python
 • Cách sử dụng phương pháp Trình đọc tệp Python
 • Cách sử dụng Python IDE-s
 • Cách sử dụng ghi nhật ký Python
 • Cách sử dụng In Python
 • Cách sử dụng Python Zip
 • Cách sử dụng Python nối thêm
 • Cách sử dụng Biến toàn cục Python
 • Cách sử dụng phương thức nối Python
 • Cách sử dụng độ dài danh sách Python
 • Cách sử dụng các tệp JSON của Python
 • Cách sử dụng Python Modulo
 • Cách sử dụng các phương thức mở tệp Python
 • Cách sử dụng vòng Python
 • Cách sử dụng giấc ngủ Python
 • Cách sử dụng Python thay thế
 • Cách sử dụng dải Python
 • Cách sử dụng mô-đun Thời gian Python
 • Cách sử dụng Python unittests
 • Làm cách nào để lưu dữ liệu vào tệp văn bản bằng Trình quản lý ngữ cảnh?
 • Cách sử dụng các mô-đun bên ngoài Python
 • Cách sử dụng Python tìm
 • Cách cài đặt trình quản lý gói Python pip
 • Cách xóa tệp trong Python
 • Phân tích tệp XML bằng Python
 • Cách tạo GUI bằng Python
 • Cách sử dụng Python trong Command Prompt
 • Cách chạy chương trình Python trong Mã VS
 • Cách chạy một chương trình trong Python IDLE
 • Cách chạy chương trình trong Jupyter Notebook
 • Cách đọc tệp văn bản trong Python
 • Cách cộng số trong Python
 • Cách yêu cầu đầu vào của người dùng trong Python
 • Cách gỡ lỗi trong Python
 • Cách tạo một chủ đề trong Python
 • Cách kết thúc một chương trình trong Python
 • Cách nhập thư viện bằng Python
 • Cách sử dụng trình quản lý gói PIP
 • Cách sử dụng các lớp trong Python
 • Cách đảo ngược chuỗi trong Python
 • Cách chuyển đổi một chuỗi thành int trong Python
 • Cách in trên cùng một dòng trong Python
 • Cách xóa các mục khỏi danh sách
 • Cách thêm vào từ điển trong Python
 • Cách tạo một ngoại lệ trong Python
 • Cách ném ngoại lệ trong Python
 • Cách dừng chương trình trong Python
 • Cách sử dụng xác nhận Python
 • Cách sử dụng trình biên dịch Python
 • Cách sử dụng trình trang trí Python
 • Cách sử dụng mô-đun argparse Python
 • Cách sử dụng hàng đợi Python
 • Cách sử dụng luồng Python
 • Cách nối chuỗi trong Python
 • Cách sử dụng giá trị tuyệt đối Python
 • Cách sử dụng toán tử so sánh Python
 • Cách sử dụng toán tử logic Python
 • Cách sử dụng câu lệnh if-elif-else trong Python

Bạn có muốn học cách viết mã trực tuyến không?

Có bao nhiêu Elif có thể được sử dụng trong Python?

Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích vào chương trình, không tính đến bộ nhớ hoặc các giới hạn có thể có khác như phần cứng. Giới hạn nghiêm ngặt duy nhất là chỉ có thể có một if và một other trên mỗi khối câu lệnh if/elif/else, nhưng không có giới hạn về số lượng elif .

Bạn có thể có nhiều câu lệnh if khác trong Python không?

Bạn có thể sử dụng nhiều lệnh if khác nhưng mỗi lệnh phải có dấu ngoặc nhọn mở và đóng {} .

Số mệnh đề Elif tối đa bạn có thể có trong câu điều kiện là bao nhiêu?

elif là từ viết tắt của "else if. " Không có giới hạn về số lượng câu lệnh elif . Nếu có một mệnh đề khác, thì nó phải ở cuối, nhưng không nhất thiết phải có một mệnh đề. Một điều kiện cũng có thể được lồng trong một điều kiện khác.

Quy tắc Elif trong Python là gì?

Trong Python, elif là viết tắt của "else if" và được sử dụng khi câu lệnh if đầu tiên không đúng, nhưng bạn muốn kiểm tra một điều kiện khác. Meaning, if statements pair up with elif and else statements to perform a series of checks. A full if/elif/else block is in the code example below.