Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung