Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x87baf770e89f11fe7015a466949242ef9c5c2764 6 0 14:20 26/03/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 248 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,845.80 USD (36.45 ETH)

bsc0x42414624c55a9cba80789f47c8f9828a7974e40f 1 0 14:00 26/03/2023

Token Doge KaKi có mã ký hiệu là KAKI hoạt động trên nền tảng bsc. Doge KaKi/KAKI thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,183.66 USD (310.16 ETH)

eth0x3446dd70b2d52a6bf4a5a192d9b0a161295ab7f9 1 0 14:00 26/03/2023

Token SUDO GOVERNANCE TOKEN có mã ký hiệu là SUDO hoạt động trên nền tảng eth. SUDO GOVERNANCE TOKEN/SUDO thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,619.42 USD (62.29 ETH)

eth0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 1 0 14:00 26/03/2023

Token Dusk Network có mã ký hiệu là DUSK hoạt động trên nền tảng eth. Dusk Network/DUSK thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,781.82 USD (29.18 ETH)

eth0x6dea81c8171d0ba574754ef6f8b412f2ed88c54d 1 0 14:00 26/03/2023

Token LQTY có mã ký hiệu là LQTY hoạt động trên nền tảng eth. LQTY/LQTY thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 609,128.97 USD (349.61 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 14:00 26/03/2023

Token Rare Fnd có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,990.12 USD (296.96 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 14:00 26/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 381 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,425.07 USD (198.45 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 14:00 26/03/2023

Token WigoSwap có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 838 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,673.54 USD (118,523.74 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 14:00 26/03/2023

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,918.58 USD (108.92 ETH)

bsc0x550d7984b7adfff88815e5528e12e322df6d3b9b 1 0 14:00 26/03/2023

Token PandAI Token có mã ký hiệu là PANDAI hoạt động trên nền tảng bsc. PandAI Token/PANDAI thực hiện 923 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,589.23 USD (246.43 ETH)

eth0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 1 0 14:00 26/03/2023

Token Flex Ungovernance Token có mã ký hiệu là FLX hoạt động trên nền tảng eth. Flex Ungovernance Token/FLX thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,048.54 USD (42.44 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 14:00 26/03/2023

Token Ribbon có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 277,327.75 USD (158.57 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 14:00 26/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,655.61 USD (218.87 ETH)

polygon0x23d29d30e35c5e8d321e1dc9a8a61bfd846d4c5c 1 0 14:00 26/03/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng polygon. HEX (PoS)/HEX thực hiện 602 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,586.95 USD (47,674.41 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 14:00 26/03/2023

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 837 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,279.36 USD (629.53 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 14:00 26/03/2023

Token Timeless có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,619.13 USD (40.63 ETH)

eth0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 1 0 14:00 26/03/2023

Token Fantom Token có mã ký hiệu là FTM hoạt động trên nền tảng eth. Fantom Token/FTM thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 366,998.09 USD (210.37 ETH)

eth0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 1 0 14:00 26/03/2023

Token Unification có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Unification/FUND thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,625.05 USD (33.59 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 14:00 26/03/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,621.11 USD (96.16 ETH)

eth0x15b7c0c907e4c6b9adaaaabc300c08991d6cea05 1 0 14:00 26/03/2023

Token GelatoNetworkToken có mã ký hiệu là GEL hoạt động trên nền tảng eth. Gelato Network Token/GEL thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,671.54 USD (21.21 ETH)

eth0x3819f64f282bf135d62168c1e513280daf905e06 1 0 14:00 26/03/2023

Token Hedron có mã ký hiệu là HDRN hoạt động trên nền tảng eth. Hedron/HDRN thực hiện 578 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 828,805.39 USD (475.72 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 14:00 26/03/2023

Token Synthetix Network Token có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,505.54 USD (196.90 ETH)

bsc0x7029994f28fd39ff934a96b25591d250a2183f67 1 0 14:00 26/03/2023

Token Froggies Token có mã ký hiệu là FRGST hoạt động trên nền tảng bsc. Froggies Token/FRGST thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,989.08 USD (154.52 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 14:00 26/03/2023

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,345,113.09 USD (1,344.46 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 14:00 26/03/2023

Token TrustToken có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,296.93 USD (35.85 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 14:00 26/03/2023

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 3,334 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,138,389.53 USD (640.21 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 14:00 26/03/2023

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,666.16 USD (59.49 ETH)

eth0x55d5c232d921b9eaa6b37b5845e439acd04b4dba 1 0 14:00 26/03/2023

Token UniswapV2HEXETH có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,331,373.61 USD (765.64 ETH)

eth0x7db5af2b9624e1b3b4bb69d6debd9ad1016a58ac 1 0 14:00 26/03/2023

Token Volt Inu có mã ký hiệu là VOLT hoạt động trên nền tảng eth. Volt Inu/VOLT thực hiện 205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,396.65 USD (111.53 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 14:00 26/03/2023

Token PlanetIX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 1,563 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,066.69 USD (79,115.70 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 14:00 26/03/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,716.82 USD (30.74 ETH)

eth0x6b32022693210cd2cfc466b9ac0085de8fc34ea6 1 0 14:00 26/03/2023

Token Maximus Decimus có mã ký hiệu là DECI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Decimus/DECI thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,796.15 USD (29.15 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 14:00 26/03/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,547.42 USD (148.57 ETH)

bsc0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 14:00 26/03/2023

Token QANX Token có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng bsc. QANX Token/QANX thực hiện 256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,929.67 USD (191.64 ETH)

bsc0x20de22029ab63cf9a7cf5feb2b737ca1ee4c82a6 1 0 14:00 26/03/2023

Token Tranchess có mã ký hiệu là CHESS hoạt động trên nền tảng bsc. Chess/CHESS thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,111.43 USD (202.62 ETH)

eth0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 1 0 14:00 26/03/2023

Token BLUR có mã ký hiệu là BLUR hoạt động trên nền tảng eth. Blur/BLUR thực hiện 524 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,996,919.46 USD (1,143.02 ETH)

eth0x95b3497bbcccc46a8f45f5cf54b0878b39f8d96c 1 0 14:00 26/03/2023

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng eth. UniDex/UNIDX thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,896.23 USD (87.79 ETH)

eth0xc0c293ce456ff0ed870add98a0828dd4d2903dbf 1 0 14:00 26/03/2023

Token Aura có mã ký hiệu là AURA hoạt động trên nền tảng eth. Aura/AURA thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 313,165.70 USD (179.50 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 14:00 26/03/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 335 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,330.97 USD (267.10 ETH)

eth0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 1 0 14:00 26/03/2023

Token Render Token có mã ký hiệu là RNDR hoạt động trên nền tảng eth. Render Token/RNDR thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,099.27 USD (145.37 ETH)