Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x55d71b6565628ac74d3048f07d37a67925fbd085 1 0 03:20 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,547.19 USD (192.23 ETH)

arbitrum0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4 1 0 03:00 31/01/2023

Token Goblin có mã ký hiệu là GOBLIN hoạt động trên nền tảng arbitrum. Goblin/GOBLIN thực hiện 760 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 326,467.27 USD (202.01 ETH)

bsc0x4e6415a5727ea08aae4580057187923aec331227 1 0 03:00 31/01/2023

Token Refinable có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng bsc. Refinable/FINE thực hiện 429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,550.82 USD (469.21 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 03:00 31/01/2023

Token Falcon Nine có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 964 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,881,225.54 USD (1,162.23 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 03:00 31/01/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 340,316.55 USD (210.38 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 03:00 31/01/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 692 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,292.67 USD (411.87 ETH)

arbitrum0xd3f1da62cafb7e7bc6531ff1cef6f414291f03d3 1 0 03:00 31/01/2023

Token Doubloon có mã ký hiệu là DBL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Doubloon Token/DBL thực hiện 364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,266.97 USD (34.99 ETH)

bsc0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 1 0 03:00 31/01/2023

Token Dreams Quest có mã ký hiệu là DREAMS hoạt động trên nền tảng bsc. Dreams Quest/DREAMS thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,134.85 USD (298.09 ETH)

eth0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0 1 0 03:00 31/01/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 25,436,414.65 USD (15,783.08 ETH)

eth0x93eeb426782bd88fcd4b48d7b0368cf061044928 1 0 03:00 31/01/2023

Token The Rug Game có mã ký hiệu là TRG hoạt động trên nền tảng eth. The Rug Game/TRG thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,058.93 USD (244.71 ETH)

eth0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31 1 0 03:00 31/01/2023

Token Voxel X Network có mã ký hiệu là VXL hoạt động trên nền tảng eth. Voxel X Network/VXL thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,425.15 USD (32.92 ETH)

bsc0x5c4bcc4dbaeabc7659f6435bce4e659314ebad87 1 0 03:00 31/01/2023

Token NuNet Utility Token có mã ký hiệu là NTX hoạt động trên nền tảng bsc. NuNet Utility Token/NTX thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,067.94 USD (277.41 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 03:00 31/01/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,674.71 USD (40.75 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 03:00 31/01/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 28,087.99 USD (17.72 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 03:00 31/01/2023

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,345 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 356,513.32 USD (1,158.10 ETH)

eth0x3fa729b4548becbad4eab6ef18413470e6d5324c 1 0 03:00 31/01/2023

Token Mover có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng eth. Mover/MOVE thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,988.29 USD (49.98 ETH)

polygon0x580a84c73811e1839f75d86d75d88cca0c241ff4 1 0 03:00 31/01/2023

Token Qi Dao có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng polygon. Qi Dao/QI thực hiện 1,329 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 247,519.72 USD (212,197.97 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 03:00 31/01/2023

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 463 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 265,564.81 USD (164.37 ETH)

bsc0x95977a9daa14a00258f89a14f75b6e35d5b730d4 1 0 03:00 31/01/2023

Token Apple Binemon có mã ký hiệu là AMB hoạt động trên nền tảng bsc. Apple/AMB thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,013.68 USD (172.88 ETH)

avalanche0xeb8343d5284caec921f035207ca94db6baaacbcd 1 0 03:00 31/01/2023

Token Echidna có mã ký hiệu là ECD hoạt động trên nền tảng avalanche. Echidna Token/ECD thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,177.77 USD (6,847.10 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 03:00 31/01/2023

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,096 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 259,893.66 USD (161.06 ETH)

eth0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c 1 0 03:00 31/01/2023

Token Kiba Inu có mã ký hiệu là KIBA hoạt động trên nền tảng eth. Kiba Inu/KIBA thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,577.41 USD (56.98 ETH)

eth0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 1 0 03:00 31/01/2023

Token Unification có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Unification/FUND thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 774,193.77 USD (482.73 ETH)

eth0xd084b83c305dafd76ae3e1b4e1f1fe2ecccb3988 1 0 03:00 31/01/2023

Token Terra Virtua Kolect có mã ký hiệu là TVK hoạt động trên nền tảng eth. Terra Virtua Kolect/TVK thực hiện 338 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 420,367.23 USD (258.13 ETH)

bsc0x68590a47578e5060a29fd99654f4556dbfa05d10 1 0 03:00 31/01/2023

Token Secured MoonRat Token có mã ký hiệu là SMRAT hoạt động trên nền tảng bsc. Secured MoonRat Token/SMRAT thực hiện 1,134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,287.77 USD (143.34 ETH)

eth0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 1 0 03:00 31/01/2023

Token NuNet Utility Token có mã ký hiệu là NTX hoạt động trên nền tảng eth. NuNet Utility Token/NTX thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,626.25 USD (80.03 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 03:00 31/01/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 357,212.75 USD (224.00 ETH)

eth0x30d20208d987713f46dfd34ef128bb16c404d10f 1 0 03:00 31/01/2023

Token Stader có mã ký hiệu là SD hoạt động trên nền tảng eth. Stader/SD thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 250,823.45 USD (155.63 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 03:00 31/01/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,285.10 USD (54.66 ETH)

eth0xef27252b567f6b3fe35b34a85be322917abe524a 1 0 03:00 31/01/2023

Token FLONA có mã ký hiệu là FLONA hoạt động trên nền tảng eth. FLONA/FLONA thực hiện 695 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 604,213.40 USD (374.58 ETH)

bsc0xa260e12d2b924cb899ae80bb58123ac3fee1e2f0 1 0 03:00 31/01/2023

Token Hook Token có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hook Token/HOOK thực hiện 529 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 399,372.63 USD (1,287.81 ETH)

eth0xad0891abb1687fb994a2c1c9699520422573996f 1 0 03:00 31/01/2023

Token ETHER có mã ký hiệu là ETHER hoạt động trên nền tảng eth. ETHER/ETHER thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,128.05 USD (39.35 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 03:00 31/01/2023

Token Tender fi có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,662.42 USD (98.59 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 03:00 31/01/2023

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 524 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 703,524.48 USD (438.71 ETH)

eth0x72953a5c32413614d24c29c84a66ae4b59581bbf 1 0 03:00 31/01/2023

Token CLever Token có mã ký hiệu là CLEV hoạt động trên nền tảng eth. CLever Token/CLEV thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,505.21 USD (111.85 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 03:00 31/01/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 514,878.00 USD (321.00 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 03:00 31/01/2023

Token SOS có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,189.01 USD (55.21 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 03:00 31/01/2023

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 3,756 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,780,633.28 USD (2,989.10 ETH)

arbitrum0x18c11fd286c5ec11c3b683caa813b77f5163a122 1 0 03:00 31/01/2023

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Gains Network/GNS thực hiện 1,856 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,471,835.24 USD (1,539.55 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 03:00 31/01/2023

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 300,886.41 USD (188.71 ETH)