Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 18:00 01/10/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,269 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,198,310.65 USD (713.53 ETH)

eth0xe7ef051c6ea1026a70967e8f04da143c67fa4e1f 1 0 18:00 01/10/2023

Token VetMe có mã ký hiệu là VetMe hoạt động trên nền tảng eth. VetMe/VetMe thực hiện 701 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 473,999.42 USD (283.12 ETH)

bsc0x842668e2b9a73240abf6532dedc89c9c3e050c98 1 0 18:00 01/10/2023

Token Light Defi có mã ký hiệu là LIGHT hoạt động trên nền tảng bsc. Light DeFi/LIGHT thực hiện 466 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,792.97 USD (345.39 ETH)

eth0x06df3b2bbb68adc8b0e302443692037ed9f91b42 1 0 18:00 01/10/2023

Token Balancer USD Stable Pool có mã ký hiệu là staBAL3 hoạt động trên nền tảng eth. Balancer USD Stable Pool/staBAL3 thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,591.28 USD (103.53 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 18:00 01/10/2023

Token LIF3 LSHARE OLD có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 932 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,573.28 USD (769,511.96 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 18:00 01/10/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,320.89 USD (53.23 ETH)

eth0x996ca7e71c37d70132889e29d17d2e44427a03dc 1 0 18:00 01/10/2023

Token Perpbot có mã ký hiệu là PB hoạt động trên nền tảng eth. Perpbot/PB thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,249.45 USD (29.97 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 18:00 01/10/2023

Token SpacePi Token có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 736 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,680.78 USD (1,236.32 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 18:00 01/10/2023

Token Boost có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,173.54 USD (54.37 ETH)

eth0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d 1 0 18:00 01/10/2023

Token Optimus AI có mã ký hiệu là OPTIMUS hoạt động trên nền tảng eth. Optimus/OPTIMUS thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,829.52 USD (67.32 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 18:00 01/10/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 5,064 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 617,968.31 USD (2,860.10 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 18:00 01/10/2023

Token BeNFT Solutions có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 311,455.88 USD (1,439.51 ETH)

eth0xed4e879087ebd0e8a77d66870012b5e0dffd0fa4 1 0 18:00 01/10/2023

Token AstroPepeX có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng eth. AstroPepeX/APX thực hiện 508 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 311,131.49 USD (185.56 ETH)

eth0x43d7e65b8ff49698d9550a7f315c87e67344fb59 1 0 18:00 01/10/2023

Token Shiba Saga có mã ký hiệu là SHIA hoạt động trên nền tảng eth. SHIA/SHIA thực hiện 416 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 561,120.53 USD (334.52 ETH)

eth0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2 1 0 18:00 01/10/2023

Token Saitama có mã ký hiệu là SAITAMA hoạt động trên nền tảng eth. SAITAMA/SAITAMA thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 260,317.69 USD (155.05 ETH)

eth0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 1 0 18:00 01/10/2023

Token Inverse Finance có mã ký hiệu là INV hoạt động trên nền tảng eth. Inverse DAO/INV thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,616.67 USD (48.02 ETH)

eth0x7ae075546e8042dc263fa0eb6519ce0a04eabb93 1 0 18:00 01/10/2023

Token Metal Tools có mã ký hiệu là METAL hoạt động trên nền tảng eth. Metal Tools/METAL thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,669.74 USD (29.07 ETH)

eth0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 1 0 18:00 01/10/2023

Token Bitrock có mã ký hiệu là BITROCK hoạt động trên nền tảng eth. Bitrock/BITROCK thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,958.50 USD (55.48 ETH)

bsc0x08a84af1368cd333073ac5dfb2254208e06b3a70 1 0 18:00 01/10/2023

Token MARU có mã ký hiệu là MARU hoạt động trên nền tảng bsc. MARU/MARU thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 432,553.98 USD (2,001.90 ETH)

eth0x8642a849d0dcb7a15a974794668adcfbe4794b56 1 0 18:00 01/10/2023

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng eth. Prosper/PROS thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,130.07 USD (23.91 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 18:00 01/10/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,715.88 USD (73.19 ETH)

eth0xe4ab0be415e277d82c38625b72bd7dea232c2e7d 1 0 18:00 01/10/2023

Token XRP20 có mã ký hiệu là XRP20 hoạt động trên nền tảng eth. XRP20/XRP20 thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,190.00 USD (61.92 ETH)

bsc0xed8c8aa8299c10f067496bb66f8cc7fb338a3405 1 0 18:00 01/10/2023

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng bsc. Prosper/PROS thực hiện 689 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,766.74 USD (220.81 ETH)

fantom0xbf60e7414ef09026733c1e7de72e7393888c64da 1 0 18:00 01/10/2023

Token LIF3 OLD có mã ký hiệu là LIF3 hoạt động trên nền tảng fantom. LIF3/LIF3 thực hiện 810 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 397,361.00 USD (1,989,453.47 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 18:00 01/10/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,726.32 USD (45.20 ETH)

eth0xd8912c10681d8b21fd3742244f44658dba12264e 1 0 18:00 01/10/2023

Token Pluton có mã ký hiệu là PLU hoạt động trên nền tảng eth. Pluton/PLU thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,193.01 USD (59.84 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 18:00 01/10/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,352.03 USD (31.88 ETH)

eth0x32a7c02e79c4ea1008dd6564b35f131428673c41 1 0 18:00 01/10/2023

Token CRUST có mã ký hiệu là CRU hoạt động trên nền tảng eth. CRUST/CRU thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,042.00 USD (46.59 ETH)

eth0x2f8221e82e0d4669ad66eabf02a5baed43ea49e7 1 0 18:00 01/10/2023

Token Newsly có mã ký hiệu là NEWS hoạt động trên nền tảng eth. Newsly/NEWS thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,024.66 USD (20.92 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 18:00 01/10/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,599.20 USD (298.95 ETH)

optimism0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b 1 0 18:00 01/10/2023

Token Kwenta có mã ký hiệu là KWENTA hoạt động trên nền tảng optimism. Kwenta/KWENTA thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,078.59 USD (42.98 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 18:00 01/10/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,143.05 USD (73.53 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 18:00 01/10/2023

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 1,643 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,722.92 USD (253.36 ETH)

bsc0x95ca12cd249d27008a482009e101a8501cf3a64f 1 0 18:00 01/10/2023

Token MoveApp có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng bsc. MoveApp/MOVE thực hiện 890 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,876.99 USD (359.95 ETH)

eth0x12970e6868f88f6557b76120662c1b3e50a646bf 1 0 18:00 01/10/2023

Token Milady có mã ký hiệu là LADYS hoạt động trên nền tảng eth. Milady/LADYS thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,858.97 USD (33.98 ETH)

eth0x672f4fa517894496b8a958b4b3fca068ce513a39 1 0 18:00 01/10/2023

Token DexCheck có mã ký hiệu là DCK hoạt động trên nền tảng eth. DexCheck/DCK thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,627.14 USD (25.96 ETH)

eth0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d 1 0 18:00 01/10/2023

Token FOX có mã ký hiệu là FOX hoạt động trên nền tảng eth. FOX/FOX thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,605.75 USD (55.84 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 18:00 01/10/2023

Token E-RADIX có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,829.15 USD (95.49 ETH)

bsc0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 1 0 18:00 01/10/2023

Token DexCheck có mã ký hiệu là DCK hoạt động trên nền tảng bsc. DexCheck/DCK thực hiện 616 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,056.54 USD (269.12 ETH)

avalanche0xfcde4a87b8b6fa58326bb462882f1778158b02f1 1 0 18:00 01/10/2023

Token Wirex Token có mã ký hiệu là WXT hoạt động trên nền tảng avalanche. Wirex Token/WXT thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,924.35 USD (8,869.02 ETH)