Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x42981d0bfbaf196529376ee702f2a9eb9092fcb5 1 0 15:00 29/03/2023

Token SafeMoon có mã ký hiệu là SFM hoạt động trên nền tảng bsc. SafeMoon/SFM thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 23,083,852.11 USD (73,761.23 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 15:00 29/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,038,223.21 USD (580.38 ETH)

arbitrum0xc628534100180582e43271448098cb2c185795bd 1 0 15:00 29/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Flashstake/FLASH thực hiện 355 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,861.77 USD (81.03 ETH)

bsc0x170dc35c5b58aededc81960691eb4b389eba9e95 1 0 15:00 29/03/2023

Token Immortl có mã ký hiệu là IMRTL hoạt động trên nền tảng bsc. Immortl/IMRTL thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 21,927,489.21 USD (70,066.37 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 15:00 29/03/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 708 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,500.03 USD (1,097.11 ETH)

bsc0x0733618ab62eeec815f2d1739b7a50bf9e74d8a2 1 0 15:00 29/03/2023

Token Pomerium Ecosystem Token có mã ký hiệu là PMG hoạt động trên nền tảng bsc. Pomerium Ecosystem Token/PMG thực hiện 468 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 469,627.98 USD (1,497.64 ETH)

eth0xd23ac27148af6a2f339bd82d0e3cff380b5093de 1 0 15:00 29/03/2023

Token SIREN có mã ký hiệu là SI hoạt động trên nền tảng eth. SIREN/SI thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,163.96 USD (127.45 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 15:00 29/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,449,536.95 USD (827.88 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 15:00 29/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 738 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 327,487.03 USD (1,040.28 ETH)

bsc0x947fe50c2ae24d5ff56f0e4e7c9043eb6ee1abe7 1 0 15:00 29/03/2023

Token ElvishMagic có mã ký hiệu là EMP hoạt động trên nền tảng bsc. ElvishMagic/EMP thực hiện 554 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,672.79 USD (445.99 ETH)

eth0x6bc08509b36a98e829dffad49fde5e412645d0a3 1 0 15:00 29/03/2023

Token WoofWork io có mã ký hiệu là WOOF hoạt động trên nền tảng eth. WoofWork.io/WOOF thực hiện 328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 885,406.50 USD (507.78 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 15:00 29/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 715,026.29 USD (401.76 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 15:00 29/03/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 307 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 498,788.95 USD (282.65 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 15:00 29/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 193,241.87 USD (109.23 ETH)

bsc0x762539b45a1dcce3d36d080f74d1aed37844b878 1 0 15:00 29/03/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng bsc. Linear Token/LINA thực hiện 816 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,022.83 USD (482.44 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 15:00 29/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,573.94 USD (71.39 ETH)

eth0x7d8d7c26179b7a6aebbf66a91c38ed92d5b4996b 1 0 15:00 29/03/2023

Token Teh Fund có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Teh Fund/FUND thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,571.39 USD (42.81 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 15:00 29/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,026.89 USD (65.18 ETH)

avalanche0xb279f8dd152b99ec1d84a489d32c35bc0c7f5674 1 0 15:00 29/03/2023

Token STEAK có mã ký hiệu là STEAK hoạt động trên nền tảng avalanche. STEAK/STEAK thực hiện 527 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 260,253.94 USD (15,598.17 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 1 0 15:00 29/03/2023

Token Renewable Energy Token có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 615 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,624.59 USD (283.87 ETH)

avalanche0x769bfeb9faacd6eb2746979a8dd0b7e9920ac2a4 1 0 15:00 29/03/2023

Token zJoe có mã ký hiệu là zJoe hoạt động trên nền tảng avalanche. zJoe/zJoe thực hiện 299 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,118.50 USD (9,078.62 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 15:00 29/03/2023

Token Don t Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 278,406.32 USD (158.69 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 15:00 29/03/2023

Token NFT Worlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,865.48 USD (67.02 ETH)

polygon0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7 1 0 15:00 29/03/2023

Token Mask Network (PoS) có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng polygon. Mask Network (PoS)/MASK thực hiện 623 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,808.12 USD (69,769.39 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 15:00 29/03/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,083,937.27 USD (612.49 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 15:00 29/03/2023

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 607 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,130,134.42 USD (1,203.03 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 15:00 29/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 673 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 483,557.39 USD (274.21 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 15:00 29/03/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 967 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 245,873.85 USD (785.68 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 15:00 29/03/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,390.69 USD (85.61 ETH)

eth0xcfeaead4947f0705a14ec42ac3d44129e1ef3ed5 1 0 15:00 29/03/2023

Token Notional có mã ký hiệu là NOTE hoạt động trên nền tảng eth. Notional/NOTE thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,041.75 USD (113.98 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 15:00 29/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 293 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,239.89 USD (224.73 ETH)

arbitrum0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61 1 0 15:00 29/03/2023

Token MyMetaTrader Token có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng arbitrum. MyMetaTrader Token/MMT thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,786.39 USD (33.45 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 15:00 29/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 2,186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 596,475.91 USD (1,916.07 ETH)

bsc0x86a53fcd199212fea44fa7e16eb1f28812be911d 1 0 15:00 29/03/2023

Token Inflation Hedging Coin có mã ký hiệu là IHC hoạt động trên nền tảng bsc. Inflation Hedging Coin/IHC thực hiện 629 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,221.69 USD (222.84 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 15:00 29/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 488 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,282.91 USD (604.10 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 15:00 29/03/2023

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,702.98 USD (139.35 ETH)

fantom0xe0654c8e6fd4d733349ac7e09f6f23da256bf475 1 0 15:00 29/03/2023

Token Scream có mã ký hiệu là SCREAM hoạt động trên nền tảng fantom. Scream/SCREAM thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,833.81 USD (124,930.00 ETH)

arbitrum0xd2568accd10a4c98e87c44e9920360031ad89fcb 1 0 15:00 29/03/2023

Token 3xcalibur Ecosystem Token có mã ký hiệu là XCAL hoạt động trên nền tảng arbitrum. 3xcalibur Ecosystem Token/XCAL thực hiện 1,104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,354.91 USD (73.54 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 15:00 29/03/2023

Token Chirpley có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,165.81 USD (185.72 ETH)

arbitrum0x31c91d8fb96bff40955dd2dbc909b36e8b104dde 1 0 15:00 29/03/2023

Token Poison Finance có mã ký hiệu là POI$ON hoạt động trên nền tảng arbitrum. Poison.Finance Poison/POI$ON thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,637.28 USD (31.03 ETH)