Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x7a03d941795b85af9d36ca0a5a7e90e70922e579 3 0 20:30 27/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 5 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48.66 USD (0.16 ETH)

bsc0x34e53053df5f6cb8dfb10b51430134819bdcb675 3 0 20:30 27/01/2023

Token Composite có mã ký hiệu là CMST hoạt động trên nền tảng bsc. Composite/CMST thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,828.12 USD (32.30 ETH)

bsc0x0e62f2b4cb3a711760411dcdabaa99ed426bdf85 3 0 20:30 27/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,360.26 USD (63.63 ETH)

bsc0xeef6118dae95f902258b90edaee7d8150d13eee5 3 0 20:30 27/01/2023

Token TUPAN có mã ký hiệu là TUPAN hoạt động trên nền tảng bsc. TUPAN/TUPAN thực hiện 5 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 24.27 USD (0.08 ETH)

bsc0x0ff28a21608473394e959098ff9b71a5d9e3deb3 3 0 20:20 27/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 38,039.68 USD (124.92 ETH)

bsc0xe13d89a9a8903e32161b60e926e5f259eb1f72b1 3 0 20:10 27/01/2023

Token StrideStakedOsmo có mã ký hiệu là STOSMO hoạt động trên nền tảng bsc. StrideStakedOsmo/STOSMO thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,535.78 USD (333.60 ETH)

eth0xb26c4b3ca601136daf98593feaeff9e0ca702a8d 1 0 20:00 27/01/2023

Token Aladdin Token có mã ký hiệu là ALD hoạt động trên nền tảng eth. Aladdin Token/ALD thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,719.92 USD (161.11 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 20:00 27/01/2023

Token Dexpools Token có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 804 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,253,719.80 USD (787.08 ETH)

bsc0x8ea2f890cb86dfb0e376137451c6fd982afefc15 1 0 20:00 27/01/2023

Token AutoCrypto có mã ký hiệu là AU hoạt động trên nền tảng bsc. AutoCrypto/AU thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,025.69 USD (174.16 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 20:00 27/01/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 392,532.23 USD (248.41 ETH)

eth0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 1 0 20:00 27/01/2023

Token Inverse DAO có mã ký hiệu là INV hoạt động trên nền tảng eth. Inverse DAO/INV thực hiện 356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 803,250.01 USD (505.96 ETH)

eth0x72953a5c32413614d24c29c84a66ae4b59581bbf 1 0 20:00 27/01/2023

Token CLever Token có mã ký hiệu là CLEV hoạt động trên nền tảng eth. CLever Token/CLEV thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 345,579.80 USD (217.41 ETH)

eth0xde16ce60804a881e9f8c4ebb3824646edecd478d 1 0 20:00 27/01/2023

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng eth. MagicCraft/MCRT thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,835.60 USD (41.83 ETH)

eth0xd417144312dbf50465b1c641d016962017ef6240 1 0 20:00 27/01/2023

Token Covalent có mã ký hiệu là CQT hoạt động trên nền tảng eth. Covalent Query Token/CQT thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,567.62 USD (56.99 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 20:00 27/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 409 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 306,145.13 USD (193.72 ETH)

bsc0x4a2c860cec6471b9f5f5a336eb4f38bb21683c98 1 0 20:00 27/01/2023

Token GreenSatoshiToken có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng bsc. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 2,004 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,354.05 USD (252.20 ETH)

bsc0x40f75ed09c7bc89bf596ce0ff6fb2ff8d02ac019 1 0 20:00 27/01/2023

Token Bitpaid có mã ký hiệu là BTP hoạt động trên nền tảng bsc. Bitpaid/BTP thực hiện 644 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,830.36 USD (583.43 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 20:00 27/01/2023

Token PlanetIX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 3,100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 673,967.62 USD (622,267.61 ETH)

avalanche0xd1c3f94de7e5b45fa4edbba472491a9f4b166fc4 1 0 20:00 27/01/2023

Token Avalaunch có mã ký hiệu là XAVA hoạt động trên nền tảng avalanche. Avalaunch/XAVA thực hiện 690 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,356.44 USD (10,924.16 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 20:00 27/01/2023

Token NFT Worlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 469 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 399,301.83 USD (251.16 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 20:00 27/01/2023

Token OpenAI có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 679 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 397,937.55 USD (249.06 ETH)

eth0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 1 0 20:00 27/01/2023

Token Gods Unchained có mã ký hiệu là GODS hoạt động trên nền tảng eth. Gods Unchained/GODS thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,227.57 USD (67.24 ETH)

polygon0x580a84c73811e1839f75d86d75d88cca0c241ff4 1 0 20:00 27/01/2023

Token Qi Dao có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng polygon. Qi Dao/QI thực hiện 1,554 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 344,504.66 USD (319,076.90 ETH)

bsc0xeacad6c99965cde0f31513dd72de79fa24610767 1 0 20:00 27/01/2023

Token MetaSwap có mã ký hiệu là MSC hoạt động trên nền tảng bsc. MetaSwap/MSC thực hiện 1,068 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 612,024.68 USD (2,004.04 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 20:00 27/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 1,128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 273,591.13 USD (897.48 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 20:00 27/01/2023

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 862 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 325,509.01 USD (1,067.21 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 20:00 27/01/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,648.74 USD (168.32 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 20:00 27/01/2023

Token UniLend Finance có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 615 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,460,897.28 USD (925.73 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 20:00 27/01/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 479 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,532.03 USD (338.48 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 20:00 27/01/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 2,073 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 866,688.07 USD (1,837,370.14 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 20:00 27/01/2023

Token Vega có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 463,775.36 USD (292.42 ETH)

bsc0xa260e12d2b924cb899ae80bb58123ac3fee1e2f0 1 0 20:00 27/01/2023

Token Hook Token có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hook Token/HOOK thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 573,140.49 USD (1,880.13 ETH)

eth0xadf86e75d8f0f57e0288d0970e7407eaa49b3cab 1 0 20:00 27/01/2023

Token Apollo Crypto có mã ký hiệu là APOLLO hoạt động trên nền tảng eth. Apollo Inu/APOLLO thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,717.47 USD (38.25 ETH)

bsc0xac41fb8013c0b63588fc63997785a5d79e73eb28 1 0 20:00 27/01/2023

Token Frz Solar System có mã ký hiệu là Frzss hoạt động trên nền tảng bsc. Frz solar system/Frzss thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,283.21 USD (200.84 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 20:00 27/01/2023

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,864.65 USD (236.05 ETH)

bsc0x33d08d8c7a168333a85285a68c0042b39fc3741d 1 0 20:00 27/01/2023

Token AIOZ Network có mã ký hiệu là AIOZ hoạt động trên nền tảng bsc. AIOZ Network/AIOZ thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,829.15 USD (255.43 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 20:00 27/01/2023

Token X2Y2 có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 611 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,875,108.48 USD (1,801.47 ETH)

eth0x98585dfc8d9e7d48f0b1ae47ce33332cf4237d96 1 0 20:00 27/01/2023

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng eth. New Order/NEWO thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,242.96 USD (97.71 ETH)

eth0xb3ad645db386d7f6d753b2b9c3f4b853da6890b8 1 0 20:00 27/01/2023

Token Concentrator có mã ký hiệu là CTR hoạt động trên nền tảng eth. Concentrator Token/CTR thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 315,701.25 USD (198.31 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 20:00 27/01/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 1,584 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,242,677.14 USD (4,072.29 ETH)