Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x59e9261255644c411afdd00bd89162d09d862e38 1 0 01:00 27/09/2022

Token ETHA có mã ký hiệu là ETHA hoạt động trên nền tảng polygon. ETHA/ETHA thực hiện 695 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,740.54 USD (229,377.49 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 01:00 27/09/2022

Token MetaPlayers gg có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 726 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 614,387.80 USD (2,243.71 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 01:00 27/09/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,323.10 USD (168.47 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 01:00 27/09/2022

Token Wrapped LUNA Token có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 2,082 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,689,311.01 USD (2,057.44 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 01:00 27/09/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 503 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,611.65 USD (852.61 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 01:00 27/09/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,802.82 USD (92.08 ETH)

bsc0xca1acab14e85f30996ac83c64ff93ded7586977c 1 0 01:00 27/09/2022

Token Antex có mã ký hiệu là ANTEX hoạt động trên nền tảng bsc. Antex/ANTEX thực hiện 1,139 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 287,198.76 USD (1,050.70 ETH)

eth0x79a06acb8bdd138beeecce0f1605971f3ac7c09b 1 0 01:00 27/09/2022

Token Lasrever có mã ký hiệu là $LSVR hoạt động trên nền tảng eth. LASREVER/$LSVR thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,902.65 USD (40.40 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 01:00 27/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,395.77 USD (57.70 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 01:00 27/09/2022

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,288.16 USD (354.35 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 01:00 27/09/2022

Token Bitgert có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,703.88 USD (918.02 ETH)

bsc0x51e6ac1533032e72e92094867fd5921e3ea1bfa0 1 0 01:00 27/09/2022

Token LUCA có mã ký hiệu là LUCA hoạt động trên nền tảng bsc. LUCA/LUCA thực hiện 409 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,513,085.55 USD (5,519.55 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 01:00 27/09/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,548.75 USD (96.31 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 01:00 27/09/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,855.51 USD (236,583.58 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 01:00 27/09/2022

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,077.15 USD (158.20 ETH)

eth0xa8c8cfb141a3bb59fea1e2ea6b79b5ecbcd7b6ca 1 0 01:00 27/09/2022

Token Syntropy có mã ký hiệu là NOIA hoạt động trên nền tảng eth. NOIA Token/NOIA thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,197.08 USD (59.78 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 01:00 27/09/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,056 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 480,168.97 USD (364.74 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 01:00 27/09/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 832 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 389,275.73 USD (1,419.75 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 01:00 27/09/2022

Token Wormhole UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,951.26 USD (5,711.90 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 01:00 27/09/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 3,450 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 370,820.67 USD (1,353.87 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 01:00 27/09/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,064.64 USD (143.62 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 01:00 27/09/2022

Token TiFi có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,152.90 USD (441.55 ETH)

eth0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5 1 0 01:00 27/09/2022

Token DYDX có mã ký hiệu là DYDX hoạt động trên nền tảng eth. dYdX/DYDX thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,416.34 USD (43.92 ETH)

eth0xe28b3b32b6c345a34ff64674606124dd5aceca30 1 0 01:00 27/09/2022

Token Injective Protocol có mã ký hiệu là INJ hoạt động trên nền tảng eth. Injective Token/INJ thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,565.16 USD (67.14 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 01:00 27/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,439,698.24 USD (1,103.57 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 01:00 27/09/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,255.97 USD (146.67 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 01:00 27/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 1,024 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 295,517.52 USD (1,078.32 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 01:00 27/09/2022

Token UniLend Finance có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 438 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 477,915.79 USD (367.96 ETH)

eth0x29127fe04ffa4c32acac0ffe17280abd74eac313 1 0 01:00 27/09/2022

Token Sifu Vision có mã ký hiệu là sifu hoạt động trên nền tảng eth. Sifu/sifu thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 264,496.97 USD (203.85 ETH)

bsc0xa2b726b1145a4773f68593cf171187d8ebe4d495 1 0 01:00 27/09/2022

Token Injective Protocol có mã ký hiệu là INJ hoạt động trên nền tảng bsc. Injective Protocol/INJ thực hiện 1,183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 356,097.73 USD (1,297.39 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 01:00 27/09/2022

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,152.00 USD (44.60 ETH)

bsc0x9d9f777d0f9c1dc2851606611822ba002665e0bf 1 0 01:00 27/09/2022

Token Marble Heroes có mã ký hiệu là MBH hoạt động trên nền tảng bsc. Marbleheroes token/MBH thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,532.66 USD (668.63 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 01:00 27/09/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 394 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,846.65 USD (345.96 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 01:00 27/09/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 460 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 568,870.76 USD (434.89 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 01:00 27/09/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 699 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,040.68 USD (215.41 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 01:00 27/09/2022

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 2,218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 332,446.91 USD (1,212.70 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 01:00 27/09/2022

Token Ribbon Finance có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 544,226.27 USD (416.78 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 01:00 27/09/2022

Token LUKSO có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,752.58 USD (101.28 ETH)

polygon0xe2aa7db6da1dae97c5f5c6914d285fbfcc32a128 1 0 01:00 27/09/2022

Token PAR Stablecoin có mã ký hiệu là PAR hoạt động trên nền tảng polygon. PAR Stablecoin/PAR thực hiện 467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 250,976.58 USD (340,620.09 ETH)

bsc0xf606bd19b1e61574ed625d9ea96c841d4e247a32 1 0 01:00 27/09/2022

Token Guardian có mã ký hiệu là GUARD hoạt động trên nền tảng bsc. Guardian/GUARD thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 174,586.09 USD (638.84 ETH)