Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x745e09e2b3e8b16aa08ba5ea727bc320a3b9f74a 1 0 17:30 06/10/2022

Token Shopayment có mã ký hiệu là SPAY hoạt động trên nền tảng bsc. Shopayment/SPAY thực hiện 331 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,593.80 USD (216.41 ETH)

bsc0x27183bbd6248daa959915c606ece37401ced8859 7 0 17:10 06/10/2022

Token BrutusCapital có mã ký hiệu là BC hoạt động trên nền tảng bsc. BrutusCapital/BC thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,435.22 USD (385.66 ETH)

polygon0xdab529f40e671a1d4bf91361c21bf9f0c9712ab7 1 0 17:00 06/10/2022

Token Binance USD có mã ký hiệu là BUSD hoạt động trên nền tảng polygon. (PoS) Binance USD/BUSD thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,591.66 USD (81,085.11 ETH)

eth0x3ebb4a4e91ad83be51f8d596533818b246f4bee1 1 0 17:00 06/10/2022

Token Signata có mã ký hiệu là SATA hoạt động trên nền tảng eth. Signata/SATA thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,761.43 USD (62.47 ETH)

bsc0xd024ac1195762f6f13f8cfdf3cdd2c97b33b248b 1 0 17:00 06/10/2022

Token MiniFootball có mã ký hiệu là MiniFootball hoạt động trên nền tảng bsc. MiniFootball/MiniFootball thực hiện 985 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 839,174.72 USD (2,857.58 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 17:00 06/10/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 966,099.68 USD (712.67 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 17:00 06/10/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 313,887.98 USD (231.19 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 17:00 06/10/2022

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 788 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 965,693.93 USD (713.88 ETH)

eth0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 1 0 17:00 06/10/2022

Token Numerai có mã ký hiệu là NMR hoạt động trên nền tảng eth. Numeraire/NMR thực hiện 479 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 526,469.50 USD (392.65 ETH)

bsc0xb6b91269413b6b99242b1c0bc611031529999999 1 0 17:00 06/10/2022

Token Calo có mã ký hiệu là CALO hoạt động trên nền tảng bsc. CALO/CALO thực hiện 738 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,020.98 USD (312.54 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 17:00 06/10/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,668 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,134,774.85 USD (836.09 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 17:00 06/10/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 749,663.10 USD (551.56 ETH)

polygon0xf14fbc6b30e2c4bc05a1d4fbe34bf9f14313309d 1 0 17:00 06/10/2022

Token Akash Network (PoS) có mã ký hiệu là AKT hoạt động trên nền tảng polygon. Akash Network (PoS)/AKT thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,332,455.36 USD (2,223,474.13 ETH)

eth0x9506d37f70eb4c3d79c398d326c871abbf10521d 1 0 17:00 06/10/2022

Token Media Licensing có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng eth. Media Licensing Token/MLT thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,086.32 USD (128.85 ETH)

bsc0x26193c7fa4354ae49ec53ea2cebc513dc39a10aa 1 0 17:00 06/10/2022

Token StarSharks SEA có mã ký hiệu là SEA hoạt động trên nền tảng bsc. SharkShakeSea/SEA thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,364.88 USD (214.19 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 17:00 06/10/2022

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,996.35 USD (793.78 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 17:00 06/10/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 3,823 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,922,502.25 USD (13,363.24 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 17:00 06/10/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,838.55 USD (188.05 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 17:00 06/10/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 500,833.84 USD (372.29 ETH)

optimism0x217d47011b23bb961eb6d93ca9945b7501a5bb11 1 0 17:00 06/10/2022

Token Thales DAO Token có mã ký hiệu là THALES hoạt động trên nền tảng optimism. Optimistic Thales Token/THALES thực hiện 825 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,335.60 USD (141.89 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 17:00 06/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,109.69 USD (211.16 ETH)

eth0x249e38ea4102d0cf8264d3701f1a0e39c4f2dc3b 1 0 17:00 06/10/2022

Token UFO Gaming có mã ký hiệu là UFO hoạt động trên nền tảng eth. THE TRUTH/UFO thực hiện 367 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 880,037.57 USD (642.95 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 17:00 06/10/2022

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 293,315.03 USD (217.04 ETH)

eth0x4123a133ae3c521fd134d7b13a2dec35b56c2463 1 0 17:00 06/10/2022

Token Qredo có mã ký hiệu là QRDO hoạt động trên nền tảng eth. Qredo Token/QRDO thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 622,520.75 USD (456.07 ETH)

bsc0x947950bcc74888a40ffa2593c5798f11fc9124c4 1 0 17:00 06/10/2022

Token SushiToken có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng bsc. SushiToken/SUSHI thực hiện 1,330 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 467,357.80 USD (1,593.10 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 17:00 06/10/2022

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,426 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,477.65 USD (110.66 ETH)

fantom0xae75a438b2e0cb8bb01ec1e1e376de11d44477cc 1 0 17:00 06/10/2022

Token Sushi có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng fantom. Sushi/SUSHI thực hiện 7,925 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,953.94 USD (430,530.24 ETH)

arbitrum0xd4d42f0b6def4ce0383636770ef773390d85c61a 1 0 17:00 06/10/2022

Token SushiToken có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiToken/SUSHI thực hiện 1,665 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,612.03 USD (47.04 ETH)

bsc0xc7981767f644c7f8e483dabdc413e8a371b83079 1 0 17:00 06/10/2022

Token Liquidus có mã ký hiệu là LIQ hoạt động trên nền tảng bsc. Liquidus/LIQ thực hiện 279 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,956.96 USD (246.00 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 17:00 06/10/2022

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,610.65 USD (144.76 ETH)

bsc0x9029fdfae9a03135846381c7ce16595c3554e10a 1 0 17:00 06/10/2022

Token OpenOcean có mã ký hiệu là OOE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenOcean/OOE thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,344.89 USD (568.66 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 17:00 06/10/2022

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,007.77 USD (90.65 ETH)

eth0x8798249c2e607446efb7ad49ec89dd1865ff4272 1 0 17:00 06/10/2022

Token xSUSHI có mã ký hiệu là xSUSHI hoạt động trên nền tảng eth. SushiBar/xSUSHI thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,747.28 USD (56.99 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 17:00 06/10/2022

Token Grove Token có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,144.85 USD (46.25 ETH)

eth0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682 1 0 17:00 06/10/2022

Token PYR Token có mã ký hiệu là PYR hoạt động trên nền tảng eth. PYR Token/PYR thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 393,438.42 USD (290.66 ETH)

polygon0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682 1 0 17:00 06/10/2022

Token PYR Token có mã ký hiệu là PYR hoạt động trên nền tảng polygon. PYR Token/PYR thực hiện 940 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,247.29 USD (92,678.58 ETH)

eth0xf66cd2f8755a21d3c8683a10269f795c0532dd58 1 0 17:00 06/10/2022

Token CORE DAO có mã ký hiệu là CoreDAO hoạt động trên nền tảng eth. CORE DAO/CoreDAO thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,360.59 USD (67.12 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 17:00 06/10/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 511 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,385,094.03 USD (1,030.23 ETH)

avalanche0x53f7c5869a859f0aec3d334ee8b4cf01e3492f21 1 0 17:00 06/10/2022

Token Aave Avalanche Market WETH có mã ký hiệu là avWETH hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WETH/avWETH thực hiện 495 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 609,531.78 USD (28,969.53 ETH)

bsc0x431e0cd023a32532bf3969cddfc002c00e98429d 1 0 17:00 06/10/2022

Token Chainport.io-Peg XCAD Token có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng bsc. Chainport.io-Peg XCAD Token/XCAD thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,145.99 USD (407.26 ETH)