Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x9e724698051da34994f281bd81c3e7372d1960ae 1 0 09:00 22/03/2023

Token Ascension Protocol có mã ký hiệu là ASCEND hoạt động trên nền tảng arbitrum. Ascension Protocol/ASCEND thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,284.65 USD (50.63 ETH)

bsc0x2290c6bd9560e6498dfdf10f9ecb17997ca131f2 1 0 09:00 22/03/2023

Token MSTR Token có mã ký hiệu là MSTR hoạt động trên nền tảng bsc. MSTR Token/MSTR thực hiện 1,271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 473,858.63 USD (1,406.64 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 09:00 22/03/2023

Token Phoenix Chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 1,396 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,796.71 USD (996.26 ETH)

bsc0xe82546b56b1b8a5f031bcd23ff6332282cb0124b 1 0 09:00 22/03/2023

Token Brain Sync có mã ký hiệu là SyncBrain hoạt động trên nền tảng bsc. Brain Sync/SyncBrain thực hiện 1,633 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 409,742.37 USD (1,221.34 ETH)

eth0xbe00734799a67a62af2819825580318ac1b1e4ec 1 0 09:00 22/03/2023

Token ordinex có mã ký hiệu là ORD hoạt động trên nền tảng eth. ordinex/ORD thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,582.96 USD (74.62 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 09:00 22/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 2,796 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 792,716.66 USD (2,366.81 ETH)

eth0x24ffe459f51ea20c5d8ad49843529fc33654e7e4 1 0 09:00 22/03/2023

Token Pomeranian có mã ký hiệu là POM hoạt động trên nền tảng eth. Pomeranian/POM thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,880.27 USD (31.75 ETH)

bsc0x14e0980675ada43085c6c69c3cd207a03e43549b 1 0 09:00 22/03/2023

Token Figure DAO có mã ký hiệu là FDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Figure DAO/FDAO thực hiện 822 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,877.60 USD (878.19 ETH)

arbitrum0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4 1 0 09:00 22/03/2023

Token Goblin có mã ký hiệu là GOBLIN hoạt động trên nền tảng arbitrum. Goblin/GOBLIN thực hiện 291 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,765.07 USD (61.48 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 09:00 22/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 564 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,470.39 USD (280.82 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 09:00 22/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 4,902 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,309,686.05 USD (733.28 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 09:00 22/03/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,902.62 USD (43.21 ETH)

eth0xb9d99c33ea2d86ec5ec6b8a4dd816ebba64404af 1 0 09:00 22/03/2023

Token k21.kanon.art có mã ký hiệu là K21 hoạt động trên nền tảng eth. k21.kanon.art/K21 thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,440.47 USD (59.44 ETH)

eth0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 1 0 09:00 22/03/2023

Token Cellframe có mã ký hiệu là CELL hoạt động trên nền tảng eth. Cellframe Token/CELL thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 340,023.89 USD (189.10 ETH)

bsc0xb9b41da7fa895b093b95340a3379383bba36735e 1 0 09:00 22/03/2023

Token Centaurify có mã ký hiệu là CENT hoạt động trên nền tảng bsc. Centaurify/CENT thực hiện 216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,977.92 USD (217.34 ETH)

bsc0xda2e636a6b6d3eaacb3a5fb00f86ead84e0d908f 1 0 09:00 22/03/2023

Token Equilibrium có mã ký hiệu là EDX hoạt động trên nền tảng bsc. Equilibrium/EDX thực hiện 319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,962.32 USD (238.54 ETH)

arbitrum0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8 1 0 09:00 22/03/2023

Token Camelot token có mã ký hiệu là GRAIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Camelot token/GRAIL thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 990,286.47 USD (554.44 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 09:00 22/03/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 474 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 207,899.47 USD (619.51 ETH)

eth0x77e06c9eccf2e797fd462a92b6d7642ef85b0a44 1 0 09:00 22/03/2023

Token Wrapped TAO có mã ký hiệu là wTAO hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped TAO/wTAO thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,760.37 USD (116.94 ETH)

polygon0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7 1 0 09:00 22/03/2023

Token Aavegotchi GHST Token có mã ký hiệu là GHST hoạt động trên nền tảng polygon. Aavegotchi GHST Token (PoS)/GHST thực hiện 2,559 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 534,947.36 USD (471,461.48 ETH)

bsc0xd9de2b1973e57dc9dba90c35d6cd940ae4a3cbe1 1 0 09:00 22/03/2023

Token Milo Inu có mã ký hiệu là MILO hoạt động trên nền tảng bsc. Milo Inu/MILO thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,422.53 USD (390.00 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 09:00 22/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 551,065.39 USD (309.49 ETH)

arbitrum0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 1 0 09:00 22/03/2023

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 4,312 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,176,529.90 USD (4,615.75 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 09:00 22/03/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,101.35 USD (125.17 ETH)

arbitrum0xaa54e84a3e6e5a80288d2c2f8e36ea5ca3a3ca30 1 0 09:00 22/03/2023

Token Sharbi có mã ký hiệu là $SHARBI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SHARBI/$SHARBI thực hiện 291 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,066.18 USD (37.58 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 09:00 22/03/2023

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 5,176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,758,915.37 USD (4,353.74 ETH)

eth0x4dd942baa75810a3c1e876e79d5cd35e09c97a76 1 0 09:00 22/03/2023

Token Dash 2 Trade có mã ký hiệu là D2T hoạt động trên nền tảng eth. Dash 2 Trade/D2T thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,547.72 USD (56.59 ETH)

bsc0x24ef78c7092d255ed14a0281ac1800c359af3afe 1 0 09:00 22/03/2023

Token Rabbit có mã ký hiệu là RAB hoạt động trên nền tảng bsc. Rabbit/RAB thực hiện 514 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,483.24 USD (454.13 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 09:00 22/03/2023

Token DEXTF Protocol có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,375.58 USD (32.75 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 1 0 09:00 22/03/2023

Token DFYN Token có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN thực hiện 950 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,251.13 USD (130,094.90 ETH)

bsc0x29745314b4d294b7c77cdb411b8aaa95923aae38 1 0 09:00 22/03/2023

Token PALM có mã ký hiệu là PALM hoạt động trên nền tảng bsc. PALM/PALM thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,235.01 USD (173.30 ETH)

bsc0x4136129ac3ac90cf9817548b24d35e73e9457e05 1 0 09:00 22/03/2023

Token EDE có mã ký hiệu là EDE hoạt động trên nền tảng bsc. EDE/EDE thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,997.32 USD (213.83 ETH)

arbitrum0x155f0dd04424939368972f4e1838687d6a831151 1 0 09:00 22/03/2023

Token ArbiDoge có mã ký hiệu là ADoge hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiDoge/ADoge thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,191.84 USD (45.01 ETH)

eth0xf59257e961883636290411c11ec5ae622d19455e 1 0 09:00 22/03/2023

Token FloorDAO có mã ký hiệu là FLOOR hoạt động trên nền tảng eth. Floor/FLOOR thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,894.95 USD (52.90 ETH)

arbitrum0x602eb0d99a5e3e76d1510372c4d2020e12eaea8a 1 0 09:00 22/03/2023

Token Trident có mã ký hiệu là PSI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Trident/PSI thực hiện 1,004 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,050,288.36 USD (587.90 ETH)

eth0x98585dfc8d9e7d48f0b1ae47ce33332cf4237d96 1 0 09:00 22/03/2023

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng eth. New Order/NEWO thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,144.45 USD (62.73 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 09:00 22/03/2023

Token Altered State Machine Utility Token có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,490.68 USD (55.19 ETH)

eth0xe76c6c83af64e4c60245d8c7de953df673a7a33d 1 0 09:00 22/03/2023

Token Rail có mã ký hiệu là RAIL hoạt động trên nền tảng eth. Rail/RAIL thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,109.44 USD (89.11 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 09:00 22/03/2023

Token BezogeEarth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,124.69 USD (32.57 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 09:00 22/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 867 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 406,487.03 USD (1,202.69 ETH)