Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x527331f3f550f6f85acfecab9cc0889180c6f1d5 1 0 01:50 09/12/2022

Token Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxCrv/FraxBP có mã ký hiệu là cvxCrvFrax-f hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxCrv/FraxBP/cvxCrvFrax-f thực hiện 1 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,767.17 USD (36.25 ETH)

bsc0xc27e4288ddf51b7eb1081aec27930226efe1ea72 1 0 01:50 09/12/2022

Token USDP/BUSD có mã ký hiệu là paxosBUSD hoạt động trên nền tảng bsc. USDP/BUSD/paxosBUSD thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,994.76 USD (206.71 ETH)

bsc0xfeb2a33f325e6643e526df6a7400022705a97d00 3 0 01:20 09/12/2022

Token BishokuInu có mã ký hiệu là BISHOKU hoạt động trên nền tảng bsc. BishokuInu/BISHOKU thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,980.92 USD (253.42 ETH)

eth0x5bdc32663ec75e85ff4abc2cae7ae8b606a2cfca 3 0 01:20 09/12/2022

Token Cookies Protocol có mã ký hiệu là CP hoạt động trên nền tảng eth. Cookies Protocol/CP thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,870.47 USD (78.07 ETH)

bsc0x4374cc9f4be1096b76536208a6ce475d779bef85 3 0 01:10 09/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 1,442 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 497,694.13 USD (1,728.45 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 01:00 09/12/2022

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,317.57 USD (116.52 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 01:00 09/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 305 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,665.76 USD (110.62 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 01:00 09/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 1,442 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,130,404.40 USD (3,977.21 ETH)

eth0xedb171c18ce90b633db442f2a6f72874093b49ef 1 0 01:00 09/12/2022

Token Wrapped Ampleforth có mã ký hiệu là WAMPL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped Ampleforth/WAMPL thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,507.97 USD (76.78 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 01:00 09/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,745.17 USD (320.06 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 01:00 09/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,063,929.10 USD (863.83 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 01:00 09/12/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,495.89 USD (74.30 ETH)

bsc0x7b665b2f633d9363b89a98b094b1f9e732bd8f86 1 0 01:00 09/12/2022

Token Amazy có mã ký hiệu là AZY hoạt động trên nền tảng bsc. Amazy Token/AZY thực hiện 1,656 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 527,740.83 USD (1,858.63 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 01:00 09/12/2022

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,029.57 USD (78.06 ETH)

eth0x97872eafd79940c7b24f7bcc1eadb1457347adc9 1 0 01:00 09/12/2022

Token Strips Token có mã ký hiệu là STRP hoạt động trên nền tảng eth. Strips Token/STRP thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,080.56 USD (202.13 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 01:00 09/12/2022

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,019.35 USD (101.42 ETH)

eth0x20e7125677311fca903a8897042b9983f22ea295 1 0 01:00 09/12/2022

Token Freeway có mã ký hiệu là FWT hoạt động trên nền tảng eth. FreewayToken/FWT thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,507.67 USD (37.66 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 01:00 09/12/2022

Token TiFi có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 425 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,514.79 USD (612.32 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 01:00 09/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,759.16 USD (116.14 ETH)

eth0x71e368ed06814bf35d4e663eff946400a5bc8115 1 0 01:00 09/12/2022

Token Degrain có mã ký hiệu là DGRN hoạt động trên nền tảng eth. Degrain/DGRN thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,154.84 USD (57.78 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 01:00 09/12/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 575 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 940,998.11 USD (762.72 ETH)

bsc0xafb64e73def6faa8b6ef9a6fb7312d5c4c15ebdb 1 0 01:00 09/12/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng bsc. Grove Token/GVR thực hiện 350 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,929.41 USD (298.74 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 01:00 09/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 885 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 369,895.83 USD (298.75 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 01:00 09/12/2022

Token Wormhole UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 825 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,442.34 USD (6,995.37 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 01:00 09/12/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 1,382 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,207.17 USD (365.81 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 01:00 09/12/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,430.07 USD (86.24 ETH)

optimism0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b 1 0 01:00 09/12/2022

Token Kwenta có mã ký hiệu là KWENTA hoạt động trên nền tảng optimism. Kwenta/KWENTA thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,634.47 USD (46.55 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 01:00 09/12/2022

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 862 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 247,949.61 USD (199.99 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 01:00 09/12/2022

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,548 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,953.81 USD (88.03 ETH)

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 01:00 09/12/2022

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 494,502.18 USD (402.03 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 01:00 09/12/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 707 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,621.00 USD (7,222.20 ETH)

eth0x584bc13c7d411c00c01a62e8019472de68768430 1 0 01:00 09/12/2022

Token HEGIC có mã ký hiệu là HEGIC hoạt động trên nền tảng eth. Hegic/HEGIC thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,458.90 USD (85.77 ETH)

polygon0x2760e46d9bb43dafcbecaad1f64b93207f9f0ed7 1 0 01:00 09/12/2022

Token Metavault Trade có mã ký hiệu là MVX hoạt động trên nền tảng polygon. Metavault Trade/MVX thực hiện 326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,288.22 USD (112,988.04 ETH)

eth0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 1 0 01:00 09/12/2022

Token Band Protocol có mã ký hiệu là BAND hoạt động trên nền tảng eth. BandToken/BAND thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,306.24 USD (56.21 ETH)

bsc0x88479186bac914e4313389a64881f5ed0153c765 1 0 01:00 09/12/2022

Token SquidGrow có mã ký hiệu là SquidGrow hoạt động trên nền tảng bsc. SquidGrow/SquidGrow thực hiện 609 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,008.75 USD (368.95 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 01:00 09/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 723 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 674,695.74 USD (547.18 ETH)

eth0xfa14fa6958401314851a17d6c5360ca29f74b57b 1 0 01:00 09/12/2022

Token Saito có mã ký hiệu là SAITO hoạt động trên nền tảng eth. SAITO/SAITO thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 502,109.99 USD (407.33 ETH)

bsc0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2 1 0 01:00 09/12/2022

Token Polychain Monsters có mã ký hiệu là PMON hoạt động trên nền tảng bsc. Polkamon/PMON thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,856.46 USD (179.22 ETH)

eth0xf3b9569f82b18aef890de263b84189bd33ebe452 1 0 01:00 09/12/2022

Token A Hunters Dream có mã ký hiệu là CAW hoạt động trên nền tảng eth. A Hunters Dream/CAW thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,789,818.83 USD (1,451.25 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 01:00 09/12/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,085.62 USD (72,276.95 ETH)