Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x3680622434ea25d3766bd84d5dfa57d014fec868 1 0 06:30 29/09/2023

Token Fableborne Game có mã ký hiệu là FBG hoạt động trên nền tảng eth. Fableborne Game/FBG thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,339.38 USD (15.96 ETH)

eth0x04fb784d1be2b8e7079d34df3addd8bfcc2f0ccf 1 0 06:20 29/09/2023

Token Mullet Money Mission có mã ký hiệu là MULLET hoạt động trên nền tảng eth. Mullet Money Mission/MULLET thực hiện 2,400 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 680,959.68 USD (412.50 ETH)

eth0x8bef11f4461aea546a554c12b6b3d0dcfa790942 1 0 06:10 29/09/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,705.24 USD (28.33 ETH)

optimism0xc40f949f8a4e094d1b49a23ea9241d289b7b2819 1 0 06:00 29/09/2023

Token Liquity USD có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng optimism. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,825.47 USD (40.95 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 06:00 29/09/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 2,033 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,105,918.58 USD (1,290.66 ETH)

polygon0x0308a3a9c433256ad7ef24dbef9c49c8cb01300a 1 0 06:00 29/09/2023

Token GoldPesa Option có mã ký hiệu là GPO hoạt động trên nền tảng polygon. GoldPesa Option/GPO thực hiện 1,103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 615,646.55 USD (1,201,915.20 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 06:00 29/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,424.90 USD (43.61 ETH)

eth0x597981eac8a293054a1826c7b60cbf92972a36c1 1 0 06:00 29/09/2023

Token Caacon có mã ký hiệu là CC hoạt động trên nền tảng eth. Caacon/CC thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,664.97 USD (49.77 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 06:00 29/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,635.02 USD (84.32 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 06:00 29/09/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,894 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,245,674.59 USD (1,380.31 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 06:00 29/09/2023

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 537 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,952.72 USD (1,094.21 ETH)

optimism0x9bcef72be871e61ed4fbbc7630889bee758eb81d 1 0 06:00 29/09/2023

Token Rocket Pool ETH có mã ký hiệu là rETH hoạt động trên nền tảng optimism. Rocket Pool ETH/rETH thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,589.18 USD (49.17 ETH)

arbitrum0xd74f5255d557944cf7dd0e45ff521520002d5748 1 0 06:00 29/09/2023

Token Sperax USD có mã ký hiệu là USDs hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax USD/USDs thực hiện 514 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,747.45 USD (93.42 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 06:00 29/09/2023

Token IceToken có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 426 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 638,114.32 USD (385.77 ETH)

bsc0xc209831f7349d4e200d420326b3401899ab9ae68 1 0 06:00 29/09/2023

Token Crypteriumcoin có mã ký hiệu là CCOIN hoạt động trên nền tảng bsc. CRYPTERIUM COIN/CCOIN thực hiện 3,106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,670,375.77 USD (15,609.77 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 06:00 29/09/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 261,367.24 USD (1,218.39 ETH)

polygon0x62f594339830b90ae4c084ae7d223ffafd9658a7 1 0 06:00 29/09/2023

Token Sphere Finance có mã ký hiệu là SPHERE hoạt động trên nền tảng polygon. Sphere Finance/SPHERE thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,398.76 USD (120,320.14 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 06:00 29/09/2023

Token xFund có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,828.79 USD (24.29 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 06:00 29/09/2023

Token MeritCircle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 526,848.39 USD (324.22 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 06:00 29/09/2023

Token Tyrion.finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,982.49 USD (86.49 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 06:00 29/09/2023

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,848.51 USD (33.63 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 06:00 29/09/2023

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,053.22 USD (65.02 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 06:00 29/09/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 305 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,784.27 USD (112.39 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 06:00 29/09/2023

Token e Radix có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,029.00 USD (143.71 ETH)

eth0x3007083eaa95497cd6b2b809fb97b6a30bdf53d3 1 0 06:00 29/09/2023

Token PSYOP có mã ký hiệu là PSYOP hoạt động trên nền tảng eth. Psyop/PSYOP thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,496.93 USD (32.30 ETH)

bsc0x95ca12cd249d27008a482009e101a8501cf3a64f 1 0 06:00 29/09/2023

Token MoveApp có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng bsc. MoveApp/MOVE thực hiện 687 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,727.42 USD (292.60 ETH)

eth0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c 1 0 06:00 29/09/2023

Token Ultra Token có mã ký hiệu là UOS hoạt động trên nền tảng eth. Ultra Token/UOS thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,171.86 USD (65.04 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 06:00 29/09/2023

Token Vega Protocol có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,831.88 USD (47.21 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 06:00 29/09/2023

Token LUKSO Token có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,781.09 USD (90.99 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 06:00 29/09/2023

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,129.13 USD (650.65 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 06:00 29/09/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,477.92 USD (60.59 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 06:00 29/09/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,678.14 USD (91.87 ETH)

bsc0xca861e289f04cb9c67fd6b87ca7eafa59192f164 1 0 06:00 29/09/2023

Token UnityMeta Token có mã ký hiệu là UMT hoạt động trên nền tảng bsc. UnityMeta Token/UMT thực hiện 382 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,694.78 USD (406.04 ETH)

bsc0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1 1 0 06:00 29/09/2023

Token Biswap có mã ký hiệu là BSW hoạt động trên nền tảng bsc. Biswap/BSW thực hiện 1,182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 355,724.53 USD (1,664.84 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 06:00 29/09/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 3,591 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 966,233.96 USD (4,536.77 ETH)

polygon0x77a6f2e9a9e44fd5d5c3f9be9e52831fc1c3c0a0 1 0 06:00 29/09/2023

Token World tateCoin có mã ký hiệu là W$C hoạt động trên nền tảng polygon. World$tateCoin/W$C thực hiện 396 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 529,872.85 USD (1,038,735.93 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 06:00 29/09/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,526.95 USD (56.00 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 06:00 29/09/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 246,808.06 USD (1,153.69 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 06:00 29/09/2023

Token FistToken có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 1,978 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 287,476.52 USD (1,342.80 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 06:00 29/09/2023

Token Games for a Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 1,131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 832,500.90 USD (3,710.55 ETH)