Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xa58950f05fea2277d2608748412bf9f802ea4901 1 0 16:00 07/10/2022

Token Wall Street Games có mã ký hiệu là WSG hoạt động trên nền tảng bsc. Wall Street Games/WSG thực hiện 4,434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 926,941.02 USD (3,160.02 ETH)

eth0xcd7492db29e2ab436e819b249452ee1bbdf52214 1 0 16:00 07/10/2022

Token SafeMoon Inu có mã ký hiệu là SMI hoạt động trên nền tảng eth. SafeMoon Inu/SMI thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,033.21 USD (58.40 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 16:00 07/10/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 350 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,263.25 USD (60.46 ETH)

eth0x25e1474170c4c0aa64fa98123bdc8db49d7802fa 1 0 16:00 07/10/2022

Token Bidao Chain có mã ký hiệu là BID hoạt động trên nền tảng eth. Bidao/BID thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,298.87 USD (144.21 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 16:00 07/10/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 519,679.72 USD (382.60 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 16:00 07/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 329,589.58 USD (241.82 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 16:00 07/10/2022

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 2,993 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,174,316.68 USD (68,066.33 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 16:00 07/10/2022

Token CultDAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 328,282.04 USD (242.03 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 16:00 07/10/2022

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 306 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,451.62 USD (493.23 ETH)

eth0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 1 0 16:00 07/10/2022

Token Numeraire có mã ký hiệu là NMR hoạt động trên nền tảng eth. Numeraire/NMR thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,315.72 USD (42.13 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 16:00 07/10/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 644 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,885.23 USD (996.63 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 16:00 07/10/2022

Token Lyra Token có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,083.64 USD (86.23 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 16:00 07/10/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 1,530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,137,816.24 USD (3,896.68 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 16:00 07/10/2022

Token Morpheus Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 237 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 410,702.20 USD (302.46 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 16:00 07/10/2022

Token Bitgert có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 583 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,977.13 USD (423.95 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 16:00 07/10/2022

Token SpacePi có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,887.54 USD (249.03 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 16:00 07/10/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 458 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,154,039.12 USD (848.51 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 16:00 07/10/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,687 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 582,324.84 USD (429.59 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 16:00 07/10/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,228.79 USD (103.13 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 16:00 07/10/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,146.39 USD (95.85 ETH)

eth0x4123a133ae3c521fd134d7b13a2dec35b56c2463 1 0 16:00 07/10/2022

Token Qredo có mã ký hiệu là QRDO hoạt động trên nền tảng eth. Qredo Token/QRDO thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,755.89 USD (210.59 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 16:00 07/10/2022

Token Thor có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,404.21 USD (4,911.23 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 16:00 07/10/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 350 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,500.21 USD (622.24 ETH)

polygon0x2760e46d9bb43dafcbecaad1f64b93207f9f0ed7 1 0 16:00 07/10/2022

Token Metavault Trade có mã ký hiệu là MVX hoạt động trên nền tảng polygon. Metavault Trade/MVX thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,242.31 USD (89,528.97 ETH)

polygon0x3b56a704c01d650147ade2b8cee594066b3f9421 1 0 16:00 07/10/2022

Token Affyn có mã ký hiệu là FYN hoạt động trên nền tảng polygon. Affyn/FYN thực hiện 1,038 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 369,166.51 USD (439,189.50 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 16:00 07/10/2022

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 533 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,739.02 USD (528.79 ETH)

polygon0x4e3decbb3645551b8a19f0ea1678079fcb33fb4c 1 0 16:00 07/10/2022

Token Jarvis Synthetic Euro có mã ký hiệu là jEUR hoạt động trên nền tảng polygon. Jarvis Synthetic Euro/jEUR thực hiện 737 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,334.77 USD (305,327.34 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 16:00 07/10/2022

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,042.77 USD (408.56 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 16:00 07/10/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,902.77 USD (170.21 ETH)

eth0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a 1 0 16:00 07/10/2022

Token AirSwap Token có mã ký hiệu là AST hoạt động trên nền tảng eth. AirSwap Token/AST thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,473.31 USD (39.34 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 16:00 07/10/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 551 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,012.74 USD (153.18 ETH)

bsc0xff8bbc599ea030aa69d0298035dfe263740a95bc 1 0 16:00 07/10/2022

Token Dohrnii có mã ký hiệu là DHN hoạt động trên nền tảng bsc. Dohrnii/DHN thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,542.39 USD (192.85 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 16:00 07/10/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 42,399.50 USD (31.28 ETH)

bsc0x83d8ea5a4650b68cd2b57846783d86df940f7458 1 0 16:00 07/10/2022

Token HUDI có mã ký hiệu là HUDI hoạt động trên nền tảng bsc. HUDI/HUDI thực hiện 322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,330.83 USD (475.29 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 16:00 07/10/2022

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,070 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,059,123.18 USD (1,518.26 ETH)

eth0xff20817765cb7f73d4bde2e66e067e58d11095c2 1 0 16:00 07/10/2022

Token Amp có mã ký hiệu là AMP hoạt động trên nền tảng eth. Amp/AMP thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,437.61 USD (40.16 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 16:00 07/10/2022

Token X2Y2Token có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 246,512.81 USD (180.96 ETH)

bsc0xb465f3cb6aba6ee375e12918387de1eac2301b05 1 0 16:00 07/10/2022

Token Trivian Token có mã ký hiệu là TRIVIA hoạt động trên nền tảng bsc. Trivian Token/TRIVIA thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,786.85 USD (266.61 ETH)

bsc0x0566b9a8ffb8908682796751eed00722da967be0 1 0 16:00 07/10/2022

Token Freedom God DAO có mã ký hiệu là FGD hoạt động trên nền tảng bsc. FGDTOKEN/FGD thực hiện 209 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,169.45 USD (269.37 ETH)

bsc0xe283d0e3b8c102badf5e8166b73e02d96d92f688 1 0 16:00 07/10/2022

Token Elephant Money có mã ký hiệu là ELEPHANT hoạt động trên nền tảng bsc. Elephant Money/ELEPHANT thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,895.26 USD (712.44 ETH)