Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x7c0e0c1b30c00fe1602b82c1107f1be64e9fa229 1 0 14:10 08/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 268,552.38 USD (949.97 ETH)

bsc0x04824e12a59ce5c240fbbfbc137350240220b747 1 0 14:10 08/12/2022

Token LittleDoge có mã ký hiệu là LITTLEDOGE hoạt động trên nền tảng bsc. LittleDoge/LITTLEDOGE thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,433.83 USD (496.77 ETH)

polygon0x67eb41a14c0fe5cd701fc9d5a3d6597a72f641a6 1 0 14:00 08/12/2022

Token Giddy Token có mã ký hiệu là GIDDY hoạt động trên nền tảng polygon. Giddy Token/GDDY thực hiện 3,204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,567,323.64 USD (5,151,056.65 ETH)

eth0xebd9d99a3982d547c5bb4db7e3b1f9f14b67eb83 1 0 14:00 08/12/2022

Token Everest ID có mã ký hiệu là ID hoạt động trên nền tảng eth. Everest ID/ID thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 545,941.20 USD (444.82 ETH)

eth0x1e2d230c7a7f4c679fb1378f1f51dedeae85cd72 1 0 14:00 08/12/2022

Token PYROmatic có mã ký hiệu là PYRO hoạt động trên nền tảng eth. PYROmatic/PYRO thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,319.60 USD (67.02 ETH)

eth0x5218e472cfcfe0b64a064f055b43b4cdc9efd3a6 1 0 14:00 08/12/2022

Token unFederalReserve có mã ký hiệu là eRSDL hoạt động trên nền tảng eth. UnFederalReserveToken/eRSDL thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,276.33 USD (40.93 ETH)

bsc0x84b174628911896a3b87fa6980d05dbc2ee74836 1 0 14:00 08/12/2022

Token Wrapped ZNN có mã ký hiệu là wZNN hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped ZNN/wZNN thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,941.62 USD (257.23 ETH)

avalanche0xfb6523a6799129caf098e8a500a787135a5eae49 1 0 14:00 08/12/2022

Token XETA có mã ký hiệu là X3TA hoạt động trên nền tảng avalanche. X3TA/X3TA thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,749.58 USD (9,135.24 ETH)

bsc0xfdff7a8eda6a3739132867f989be4bf84e803c15 1 0 14:00 08/12/2022

Token New Year Token có mã ký hiệu là NYT hoạt động trên nền tảng bsc. New Year Token/NYT thực hiện 6,417 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,816.38 USD (1,177.54 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 14:00 08/12/2022

Token Vesta Finance có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 1,231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,876.95 USD (39.73 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 14:00 08/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 307,966.81 USD (250.22 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 14:00 08/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 611 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 374,943.37 USD (304.89 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 1 0 14:00 08/12/2022

Token Artificial Liquid Intelligence Token có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,989.31 USD (171.58 ETH)

bsc0xf2c96e402c9199682d5ded26d3771c6b192c01af 1 0 14:00 08/12/2022

Token Scallop có mã ký hiệu là SCLP hoạt động trên nền tảng bsc. Scallop/SCLP thực hiện 296 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,847.27 USD (401.91 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 14:00 08/12/2022

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,318.43 USD (94.60 ETH)

bsc0x7268b479eb7ce8d1b37ef1ffc3b82d7383a1162d 1 0 14:00 08/12/2022

Token Meblox Protocol có mã ký hiệu là MEB hoạt động trên nền tảng bsc. Meblox Protocol/MEB thực hiện 221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,890.18 USD (323.97 ETH)

eth0xed40834a13129509a89be39a9be9c0e96a0ddd71 1 0 14:00 08/12/2022

Token Warp Finance có mã ký hiệu là WARP hoạt động trên nền tảng eth. Warp Token/WARP thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,326.74 USD (96.26 ETH)

eth0xe76c6c83af64e4c60245d8c7de953df673a7a33d 1 0 14:00 08/12/2022

Token Rail có mã ký hiệu là RAIL hoạt động trên nền tảng eth. Rail/RAIL thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,684.61 USD (68.98 ETH)

eth0xa4eed63db85311e22df4473f87ccfc3dadcfa3e3 1 0 14:00 08/12/2022

Token Rubic có mã ký hiệu là RBC hoạt động trên nền tảng eth. Rubic/RBC thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,896.14 USD (95.24 ETH)

eth0xc5a9bc46a7dbe1c6de493e84a18f02e70e2c5a32 1 0 14:00 08/12/2022

Token WORLD CUP INU có mã ký hiệu là WCI hoạt động trên nền tảng eth. WORLD CUP INU/WCI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,979.76 USD (36.57 ETH)

arbitrum0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 14:00 08/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng arbitrum. Yieldification/YDF thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 33,840.86 USD (27.46 ETH)

bsc0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68 1 0 14:00 08/12/2022

Token ChronoTech Token có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng bsc. ChronoTech Token/TIME thực hiện 423 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 525,748.12 USD (1,855.67 ETH)

bsc0xb6c53431608e626ac81a9776ac3e999c5556717c 1 0 14:00 08/12/2022

Token Telos có mã ký hiệu là TLOS hoạt động trên nền tảng bsc. pTokens TLOS/TLOS thực hiện 273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,124.95 USD (257.96 ETH)

bsc0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de 1 0 14:00 08/12/2022

Token Baby Doge Coin có mã ký hiệu là BabyDoge hoạt động trên nền tảng bsc. Baby Doge Coin/BabyDoge thực hiện 1,062 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,777.33 USD (323.76 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 14:00 08/12/2022

Token Ribbon Finance có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 422,492.97 USD (343.77 ETH)

eth0xe80c0cd204d654cebe8dd64a4857cab6be8345a3 1 0 14:00 08/12/2022

Token JPEG d có mã ký hiệu là JPEG hoạt động trên nền tảng eth. JPEG’d Governance Token/JPEG thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 329,729.26 USD (268.32 ETH)

eth0x4e0fca55a6c3a94720ded91153a27f60e26b9aa8 1 0 14:00 08/12/2022

Token Boost có mã ký hiệu là BOOST hoạt động trên nền tảng eth. Boost/BOOST thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,346.43 USD (53.21 ETH)

bsc0x9131066022b909c65edd1aaf7ff213dacf4e86d0 1 0 14:00 08/12/2022

Token Meta Utopia có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. META-UTOPIA LAND/LAND thực hiện 692 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,271.46 USD (381.98 ETH)

eth0x37cd4e8875e3edaffdfe9be63958f07effbd0bfd 1 0 14:00 08/12/2022

Token void.cash có mã ký hiệu là VCASH hoạt động trên nền tảng eth. void.cash/VCASH thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,181.32 USD (55.46 ETH)

eth0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559 1 0 14:00 08/12/2022

Token Eden có mã ký hiệu là EDEN hoạt động trên nền tảng eth. Eden/EDEN thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,582.53 USD (45.96 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 14:00 08/12/2022

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,262.83 USD (8.33 ETH)

polygon0x428360b02c1269bc1c79fbc399ad31d58c1e8fda 1 0 14:00 08/12/2022

Token Digital Fitness có mã ký hiệu là DEFIT hoạt động trên nền tảng polygon. Digital Fitness/DEFIT thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,210.47 USD (66,769.98 ETH)

eth0xd417144312dbf50465b1c641d016962017ef6240 1 0 14:00 08/12/2022

Token Covalent có mã ký hiệu là CQT hoạt động trên nền tảng eth. Covalent Query Token/CQT thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,093.24 USD (47.95 ETH)

bsc0xb59490ab09a0f526cc7305822ac65f2ab12f9723 1 0 14:00 08/12/2022

Token Litentry có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng bsc. Litentry/LIT thực hiện 719 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,566.76 USD (459.94 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 14:00 08/12/2022

Token xFUND có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,163.94 USD (48.99 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 14:00 08/12/2022

Token Altered State Machine có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 268,511.50 USD (218.16 ETH)

bsc0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f 1 0 14:00 08/12/2022

Token Cornucopias [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là COPI hoạt động trên nền tảng bsc. Cornucopias [via ChainPort.io]/COPI thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,039.86 USD (289.48 ETH)

bsc0x5f320c3b8f82acfe8f2bb1c85d63aa66a7ff524f 1 0 14:00 08/12/2022

Token Nelore Coin có mã ký hiệu là NLC hoạt động trên nền tảng bsc. Nelore Coin/NLC thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,531.35 USD (199.46 ETH)

eth0x485d17a6f1b8780392d53d64751824253011a260 1 0 14:00 08/12/2022

Token ChronoTech Token có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng eth. ChronoTech Token/TIME thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,483.67 USD (77.59 ETH)

bsc0x8fc1a944c149762b6b578a06c0de2abd6b7d2b89 1 0 14:00 08/12/2022

Token BuyMainStreet có mã ký hiệu là $MAINST hoạt động trên nền tảng bsc. BuyMainStreet/$MAINST thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,800.86 USD (322.02 ETH)