Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x2af1e47f65b3d5acb0617757628e539485b41085 1 0 19:10 30/03/2023

Token Scarybunny có mã ký hiệu là SB hoạt động trên nền tảng bsc. Scarybunny/SB thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,481.76 USD (389.83 ETH)

bsc0x42981d0bfbaf196529376ee702f2a9eb9092fcb5 1 0 19:00 30/03/2023

Token SafeMoon có mã ký hiệu là SFM hoạt động trên nền tảng bsc. SafeMoon/SFM thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,362,971.46 USD (17,055.56 ETH)

bsc0x170dc35c5b58aededc81960691eb4b389eba9e95 1 0 19:00 30/03/2023

Token Immortl có mã ký hiệu là IMRTL hoạt động trên nền tảng bsc. Immortl/IMRTL thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,050,291.56 USD (22,334.17 ETH)

bsc0x95977a9daa14a00258f89a14f75b6e35d5b730d4 1 0 19:00 30/03/2023

Token Apple có mã ký hiệu là AMB hoạt động trên nền tảng bsc. Apple/AMB thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,700.26 USD (299.87 ETH)

bsc0x903c8be73875d6bae9aa81d381272302ef320121 1 0 19:00 30/03/2023

Token Kindness For Soul có mã ký hiệu là KFS G hoạt động trên nền tảng bsc. Kindness For Soul /KFS G thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,206.36 USD (379.68 ETH)

bsc0xcac33ce2734d30949f5a96f7d64851830fda7ad9 1 0 19:00 30/03/2023

Token Football Fantasy Pro có mã ký hiệu là FANTA hoạt động trên nền tảng bsc. Football Fantasy Pro/FANTA thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 12,011.96 USD (38.37 ETH)

eth0x25e1474170c4c0aa64fa98123bdc8db49d7802fa 1 0 19:00 30/03/2023

Token Bidao có mã ký hiệu là BID hoạt động trên nền tảng eth. Bidao/BID thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 360,364.93 USD (200.27 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 19:00 30/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 857,048.07 USD (476.49 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 19:00 30/03/2023

Token Phoenix chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 343 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,672.22 USD (233.61 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 19:00 30/03/2023

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,943.11 USD (344.28 ETH)

bsc0xac68931b666e086e9de380cfdb0fb5704a35dc2d 1 0 19:00 30/03/2023

Token Bnb Tiger Inu có mã ký hiệu là BNBTiger hoạt động trên nền tảng bsc. Bnb Tiger Inu/BNBTiger thực hiện 935 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,696.88 USD (334.73 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 19:00 30/03/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 330,840.63 USD (1,047.65 ETH)

eth0x7d8d7c26179b7a6aebbf66a91c38ed92d5b4996b 1 0 19:00 30/03/2023

Token Teh Fund có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Teh Fund/FUND thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,662.63 USD (29.94 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 19:00 30/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 387 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,559.44 USD (85.29 ETH)

arbitrum0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 1 0 19:00 30/03/2023

Token Dai Stablecoin có mã ký hiệu là DAI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dai Stablecoin/DAI thực hiện 5,808 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,839,656.66 USD (6,015.82 ETH)

bsc0xea89199344a492853502a7a699cc4230854451b8 1 0 19:00 30/03/2023

Token ONINO có mã ký hiệu là ONI hoạt động trên nền tảng bsc. Onino/ONI thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,622.04 USD (297.52 ETH)

bsc0x5b65cd9feb54f1df3d0c60576003344079f8dc06 1 0 19:00 30/03/2023

Token Uniwhale có mã ký hiệu là UNW hoạt động trên nền tảng bsc. Uniwhale Token/UNW thực hiện 890 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,975.39 USD (613.65 ETH)

eth0xbe00734799a67a62af2819825580318ac1b1e4ec 1 0 19:00 30/03/2023

Token ordinex có mã ký hiệu là ORD hoạt động trên nền tảng eth. ordinex/ORD thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,942.49 USD (46.62 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 19:00 30/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 900 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,792.00 USD (562.11 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 19:00 30/03/2023

Token Chirpley có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 374 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,948.91 USD (168.20 ETH)

optimism0xb153fb3d196a8eb25522705560ac152eeec57901 1 0 19:00 30/03/2023

Token Magic Internet Money có mã ký hiệu là MIM hoạt động trên nền tảng optimism. Magic Internet Money/MIM thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,169.58 USD (25.00 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 19:00 30/03/2023

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,882.15 USD (46.68 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 19:00 30/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,074.87 USD (85.14 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 19:00 30/03/2023

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 308,766.52 USD (171.57 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 19:00 30/03/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,742.58 USD (43.18 ETH)

arbitrum0xc628534100180582e43271448098cb2c185795bd 1 0 19:00 30/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Flashstake/FLASH thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,163.87 USD (100.11 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 19:00 30/03/2023

Token Hoichi 芳一 có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,155.40 USD (69.08 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 19:00 30/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 379 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 348,326.47 USD (193.62 ETH)

arbitrum0x088cd8f5ef3652623c22d48b1605dcfe860cd704 1 0 19:00 30/03/2023

Token Vela Token có mã ký hiệu là VELA hoạt động trên nền tảng arbitrum. VelaToken/VELA thực hiện 1,333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,125,471.06 USD (625.64 ETH)

bsc0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 1 0 19:00 30/03/2023

Token Okratech có mã ký hiệu là ORT hoạt động trên nền tảng bsc. Okratech/ORT thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,397.98 USD (232.50 ETH)

bsc0x733af324146dcfe743515d8d77dc25140a07f9e0 1 0 19:00 30/03/2023

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng bsc. Shido Inu/SHIDO thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,853.07 USD (297.80 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 19:00 30/03/2023

Token DegenZoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,084.86 USD (327.72 ETH)

fantom0x66eed5ff1701e6ed8470dc391f05e27b1d0657eb 1 0 19:00 30/03/2023

Token Morphex có mã ký hiệu là MPX hoạt động trên nền tảng fantom. MPX/MPX thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,553.02 USD (170,953.70 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 19:00 30/03/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,236.09 USD (63.00 ETH)

eth0x93c9175e26f57d2888c7df8b470c9eea5c0b0a93 1 0 19:00 30/03/2023

Token b-cube.ai Token có mã ký hiệu là BCUBE hoạt động trên nền tảng eth. b-cube.ai Token/BCUBE thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,541.04 USD (29.80 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 19:00 30/03/2023

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,384.40 USD (11.29 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 19:00 30/03/2023

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,826.49 USD (121.67 ETH)

eth0x73c69d24ad28e2d43d03cbf35f79fe26ebde1011 1 0 19:00 30/03/2023

Token ARCH có mã ký hiệu là ARCH hoạt động trên nền tảng eth. ARCH/ARCH thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,523.41 USD (42.62 ETH)

bsc0x872a34ebb2d54af86827810eebc7b9dc6b2144aa 1 0 19:00 30/03/2023

Token RocketVaultRocketX có mã ký hiệu là RVF hoạt động trên nền tảng bsc. RocketVaultRocketX/RVF thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,355.49 USD (244.23 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 19:00 30/03/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 4,924 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,972,170.20 USD (2,205.79 ETH)