Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xd21de99b0adc50d4768e652e4a898b14aa641d6c 1 0 05:40 28/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 27,475.53 USD (89.38 ETH)

bsc0xcc76de0972d62060351aa7daca0a862e35dc7c56 1 0 05:40 28/01/2023

Token PusukeInu có mã ký hiệu là PUSUKE hoạt động trên nền tảng bsc. PusukeInu/PUSUKE thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 13,961.28 USD (45.42 ETH)

eth0x32debf31d5ed90ca2e287d306fc23fafad9361c6 1 0 05:40 28/01/2023

Token Ghost Trader có mã ký hiệu là GTR hoạt động trên nền tảng eth. Ghost Trader/GTR thực hiện 1 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 0.00 USD (0.00 ETH)

bsc0x57df959bf1b4761e3398dfbc274aab8943c3af4b 1 0 05:20 28/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,166.26 USD (144.25 ETH)

bsc0x1afc057fdf13555b6158c8476230ed64a6a83ad8 1 0 05:10 28/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,004.00 USD (771.51 ETH)

bsc0x53466efbe75c7a50f2347e5f0bdec3354ed7121b 1 0 05:10 28/01/2023

Token SHIBONK có mã ký hiệu là SBONK hoạt động trên nền tảng bsc. SHIBONK/SBONK thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,503.04 USD (398.78 ETH)

eth0x3d5f3b3bb9b23c5bf1154091009d8465ae4d85ab 1 0 05:10 28/01/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 423 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,214.91 USD (106.33 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 05:00 28/01/2023

Token FistToken có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 31,480 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,897,707.92 USD (32,431.94 ETH)

bsc0x04fa9eb295266d9d4650edcb879da204887dc3da 1 0 05:00 28/01/2023

Token OSK có mã ký hiệu là OSK hoạt động trên nền tảng bsc. OSK/OSK thực hiện 4,956 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 975,014.43 USD (3,194.58 ETH)

eth0x0913ddae242839f8995c0375493f9a1a3bddc977 1 0 05:00 28/01/2023

Token Marshall Rogan Inu có mã ký hiệu là MRI hoạt động trên nền tảng eth. Marshall Rogan Inu/MRI thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,391.89 USD (72.51 ETH)

bsc0x48378891d6e459ca9a56b88b406e8f4eab2e39bf 1 0 05:00 28/01/2023

Token Furio có mã ký hiệu là $FUR hoạt động trên nền tảng bsc. Furio/$FUR thực hiện 5,058 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,018.13 USD (194.83 ETH)

bsc0x0566b9a8ffb8908682796751eed00722da967be0 1 0 05:00 28/01/2023

Token FGDTOKEN có mã ký hiệu là FGD hoạt động trên nền tảng bsc. FGDTOKEN/FGD thực hiện 1,001 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,156,311.44 USD (3,795.00 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 05:00 28/01/2023

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,645.78 USD (519.83 ETH)

bsc0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 05:00 28/01/2023

Token Merit Circle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng bsc. Merit Circle/MC thực hiện 378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,716.99 USD (278.41 ETH)

bsc0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f 1 0 05:00 28/01/2023

Token aiRight Token có mã ký hiệu là AIRI hoạt động trên nền tảng bsc. aiRight Token/AIRI thực hiện 496 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,911.20 USD (641.75 ETH)

fantom0x85dec8c4b2680793661bca91a8f129607571863d 1 0 05:00 28/01/2023

Token PaintSwap Token có mã ký hiệu là BRUSH hoạt động trên nền tảng fantom. PaintSwap Token/BRUSH thực hiện 332 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,721.39 USD (278,031.02 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 05:00 28/01/2023

Token OpenAI có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 229,350.01 USD (144.19 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 05:00 28/01/2023

Token LIF3 LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 1,371 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,090.34 USD (611,718.94 ETH)

eth0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec 1 0 05:00 28/01/2023

Token KEEP Token có mã ký hiệu là KEEP hoạt động trên nền tảng eth. KEEP Token/KEEP thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,664.53 USD (42.56 ETH)

eth0x461b71cff4d4334bba09489ace4b5dc1a1813445 1 0 05:00 28/01/2023

Token Hoard có mã ký hiệu là HRD hoạt động trên nền tảng eth. Hoard/HRD thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,328.53 USD (52.97 ETH)

optimism0x1db2466d9f5e10d7090e7152b68d62703a2245f0 1 0 05:00 28/01/2023

Token Sonne Finance có mã ký hiệu là SONNE hoạt động trên nền tảng optimism. Sonne/SONNE thực hiện 1,735 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,035.06 USD (53.01 ETH)

eth0xcdf7028ceab81fa0c6971208e83fa7872994bee5 1 0 05:00 28/01/2023

Token Threshold Network có mã ký hiệu là T hoạt động trên nền tảng eth. Threshold Network Token/T thực hiện 440 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,462,082.13 USD (922.60 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 05:00 28/01/2023

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,447.57 USD (73.36 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 05:00 28/01/2023

Token TrustToken có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,236.68 USD (44.86 ETH)

fantom0xbf60e7414ef09026733c1e7de72e7393888c64da 1 0 05:00 28/01/2023

Token LIF3 có mã ký hiệu là LIF3 hoạt động trên nền tảng fantom. LIF3/LIF3 thực hiện 1,774 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,185.00 USD (269,068.71 ETH)

bsc0xd3253fc0a42e6dcf4f66ab147f628e3f29e9b214 1 0 05:00 28/01/2023

Token Sandwich Network có mã ký hiệu là $SANDWICH hoạt động trên nền tảng bsc. Sandwich Network/$SANDWICH thực hiện 287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,781.64 USD (199.09 ETH)

eth0x8642a849d0dcb7a15a974794668adcfbe4794b56 1 0 05:00 28/01/2023

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng eth. Prosper/PROS thực hiện 448 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,128.83 USD (210.12 ETH)

eth0x6368e1e18c4c419ddfc608a0bed1ccb87b9250fc 1 0 05:00 28/01/2023

Token Tap có mã ký hiệu là XTP hoạt động trên nền tảng eth. Tap/XTP thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 571,760.11 USD (359.76 ETH)

bsc0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb 1 0 05:00 28/01/2023

Token WIKI CAT có mã ký hiệu là WKC hoạt động trên nền tảng bsc. WIKI CAT/WKC thực hiện 3,587 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 556,972.54 USD (1,823.94 ETH)

eth0x916c5de09cf63f6602d1e1793fb41f6437814a62 1 0 05:00 28/01/2023

Token JACY có mã ký hiệu là JACY hoạt động trên nền tảng eth. JACY/JACY thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,393.10 USD (38.23 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 05:00 28/01/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 599,113.88 USD (377.64 ETH)

bsc0xed8c8aa8299c10f067496bb66f8cc7fb338a3405 1 0 05:00 28/01/2023

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng bsc. Prosper/PROS thực hiện 2,964 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 465,978.45 USD (1,531.02 ETH)

eth0x51fe2e572e97bfeb1d719809d743ec2675924edc 1 0 05:00 28/01/2023

Token VLaunch có mã ký hiệu là VPAD hoạt động trên nền tảng eth. VLaunch/VPAD thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,236.26 USD (40.55 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 05:00 28/01/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 442 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 387,188.73 USD (245.19 ETH)

fantom0x6c021ae822bea943b2e66552bde1d2696a53fbb7 1 0 05:00 28/01/2023

Token Tomb có mã ký hiệu là TOMB hoạt động trên nền tảng fantom. TOMB/TOMB thực hiện 1,287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,551.80 USD (331,914.42 ETH)

polygon0x7bdf330f423ea880ff95fc41a280fd5ecfd3d09f 1 0 05:00 28/01/2023

Token Euro Tether có mã ký hiệu là EURT hoạt động trên nền tảng polygon. Euro Tether (PoS)/EURT thực hiện 217 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,741.26 USD (59,952.67 ETH)

fantom0x841fad6eae12c286d1fd18d1d525dffa75c7effe 1 0 05:00 28/01/2023

Token Spookyswap có mã ký hiệu là BOO hoạt động trên nền tảng fantom. SpookyToken/BOO thực hiện 2,415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 506,330.66 USD (1,074,430.95 ETH)

bsc0x686318000d982bc8dcc1cdcf8ffd22322f0960ed 1 0 05:00 28/01/2023

Token OpulousToken [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là OPUL hoạt động trên nền tảng bsc. OpulousToken [via ChainPort.io]/OPUL thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,458.65 USD (264.18 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 05:00 28/01/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,919.07 USD (86.46 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 05:00 28/01/2023

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,804.00 USD (52.24 ETH)