Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 07:00 29/09/2022

Token Laika có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 423 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 349,202.30 USD (264.70 ETH)

bsc0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381 1 0 07:00 29/09/2022

Token Leon Token có mã ký hiệu là LEON hoạt động trên nền tảng bsc. Leon Token/LEON thực hiện 745 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,700.71 USD (673.27 ETH)

eth0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 1 0 07:00 29/09/2022

Token Ethernity Chain có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng eth. @EthernityChain $ERN Token/ERN thực hiện 481 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,676,315.33 USD (1,248.35 ETH)

bsc0x2f053e33bd590830858161d42c67e9e8a9390019 1 0 07:00 29/09/2022

Token Vention có mã ký hiệu là VNT hoạt động trên nền tảng bsc. Vention/VNT thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,570.74 USD (264.92 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 07:00 29/09/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,062.61 USD (81.89 ETH)

bsc0xb8c3e8ff71513afc8cfb2dddc5a994a501db1916 1 0 07:00 29/09/2022

Token YESorNO có mã ký hiệu là YON hoạt động trên nền tảng bsc. YES||NO/YON thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,701.06 USD (238.21 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 07:00 29/09/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,247.85 USD (62.97 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 07:00 29/09/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,532.69 USD (152.72 ETH)

bsc0xc6759a4fc56b3ce9734035a56b36e8637c45b77e 1 0 07:00 29/09/2022

Token Grimace Coin có mã ký hiệu là Grimace hoạt động trên nền tảng bsc. GrimaceCoin/Grimace thực hiện 243 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,068.20 USD (206.09 ETH)

eth0x0913ddae242839f8995c0375493f9a1a3bddc977 1 0 07:00 29/09/2022

Token Marshall Rogan Inu có mã ký hiệu là MRI hoạt động trên nền tảng eth. Marshall Rogan Inu/MRI thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,388.75 USD (96.79 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 07:00 29/09/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 286,955.32 USD (217.60 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 07:00 29/09/2022

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,524.20 USD (215.63 ETH)

bsc0xd6fdde76b8c1c45b33790cc8751d5b88984c44ec 1 0 07:00 29/09/2022

Token StrikeX có mã ký hiệu là STRX hoạt động trên nền tảng bsc. StrikeX/STRX thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,223.71 USD (245.96 ETH)

bsc0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71 1 0 07:00 29/09/2022

Token Ellipsis X có mã ký hiệu là EPX hoạt động trên nền tảng bsc. Ellipsis X/EPX thực hiện 965 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 193,487.11 USD (712.14 ETH)

polygon0x071ac29d569a47ebffb9e57517f855cb577dcc4c 1 0 07:00 29/09/2022

Token Galaxy Fight Club có mã ký hiệu là GFC hoạt động trên nền tảng polygon. GCOIN/GFC thực hiện 220 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,935.24 USD (80,504.24 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 07:00 29/09/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,694.86 USD (70.73 ETH)

polygon0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 1 0 07:00 29/09/2022

Token Wicrypt Network Token có mã ký hiệu là WNT hoạt động trên nền tảng polygon. Wicrypt Network Token/WNT thực hiện 1,026 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,754.87 USD (78,321.91 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 07:00 29/09/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,574.04 USD (122.00 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 07:00 29/09/2022

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,017,154.84 USD (766.01 ETH)

bsc0x07e551e31a793e20dc18494ff6b03095a8f8ee36 1 0 07:00 29/09/2022

Token Qmall có mã ký hiệu là QMALL hoạt động trên nền tảng bsc. Qmall Token/QMALL thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,139.74 USD (311.09 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 07:00 29/09/2022

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 3,118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 553,659.74 USD (2,035.01 ETH)

avalanche0x111111111111ed1d73f860f57b2798b683f2d325 1 0 07:00 29/09/2022

Token YUSD Stablecoin có mã ký hiệu là YUSD hoạt động trên nền tảng avalanche. YUSD Stablecoin/YUSD thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,212.10 USD (3,820.94 ETH)

eth0x67954768e721fad0f0f21e33e874497c73ed6a82 1 0 07:00 29/09/2022

Token KeKChain có mã ký hiệu là KEK hoạt động trên nền tảng eth. KeKChain/KEK thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,068.58 USD (42.73 ETH)

bsc0x8a5d7fcd4c90421d21d30fcc4435948ac3618b2f 1 0 07:00 29/09/2022

Token Cake Monster có mã ký hiệu là MONSTA hoạt động trên nền tảng bsc. Cake Monster/MONSTA thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,513.75 USD (170.92 ETH)

eth0xfe3e6a25e6b192a42a44ecddcd13796471735acf 1 0 07:00 29/09/2022

Token Reef.finance có mã ký hiệu là REEF hoạt động trên nền tảng eth. Reef.finance/REEF thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,447.13 USD (86.80 ETH)

bsc0xb160a5f19ebccd8e0549549327e43ddd1d023526 1 0 07:00 29/09/2022

Token Winkies có mã ký hiệu là WNK hoạt động trên nền tảng bsc. Winkies/WNK thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,419.29 USD (321.58 ETH)

polygon0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896 1 0 07:00 29/09/2022

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng polygon. Gains Network/GNS thực hiện 1,276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 724,908.48 USD (972,408.26 ETH)

eth0xf65b5c5104c4fafd4b709d9d60a185eae063276c 1 0 07:00 29/09/2022

Token Truebit Protocol có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. Truebit/TRU thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 179,727.06 USD (136.31 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 07:00 29/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,108,806.78 USD (3,518,975.14 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 07:00 29/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,153,587.99 USD (881.04 ETH)

eth0xcaeaf8381d4b20b43afa42061d6f80319a8881f6 1 0 07:00 29/09/2022

Token R34P có mã ký hiệu là R34P hoạt động trên nền tảng eth. R34P/R34P thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,639.84 USD (126.19 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 07:00 29/09/2022

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 313 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 179,364.94 USD (136.02 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 07:00 29/09/2022

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,950.75 USD (35.10 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 07:00 29/09/2022

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 3,987 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 752,279.84 USD (572.95 ETH)

eth0xa393473d64d2f9f026b60b6df7859a689715d092 1 0 07:00 29/09/2022

Token Lattice có mã ký hiệu là LTX hoạt động trên nền tảng eth. Lattice Token/LTX thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,414.85 USD (64.84 ETH)

bsc0xf21768ccbc73ea5b6fd3c687208a7c2def2d966e 1 0 07:00 29/09/2022

Token Reef.finance có mã ký hiệu là REEF hoạt động trên nền tảng bsc. Reef.finance/REEF thực hiện 1,227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,833.11 USD (796.70 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 07:00 29/09/2022

Token SynthetixNetworkToken có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 270 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 717,389.39 USD (548.17 ETH)

bsc0xa58950f05fea2277d2608748412bf9f802ea4901 1 0 07:00 29/09/2022

Token Wall Street Games có mã ký hiệu là WSG hoạt động trên nền tảng bsc. Wall Street Games/WSG thực hiện 844 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,309.92 USD (508.67 ETH)

bsc0x4803ac6b79f9582f69c4fa23c72cb76dd1e46d8d 1 0 07:00 29/09/2022

Token TopManager có mã ký hiệu là TMT hoạt động trên nền tảng bsc. TopManager Token/TMT thực hiện 1,150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,269,243.56 USD (4,675.36 ETH)

eth0x24e3794605c84e580eea4972738d633e8a7127c8 1 0 07:00 29/09/2022

Token Katalyo có mã ký hiệu là KTLYO hoạt động trên nền tảng eth. Katalyo Token/KTLYO thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,411.61 USD (49.63 ETH)