Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 04:00 25/03/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,760.35 USD (111.89 ETH)

arbitrum0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6 1 0 04:00 25/03/2023

Token The Bet có mã ký hiệu là BET hoạt động trên nền tảng arbitrum. The Bet/BET thực hiện 333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,913.86 USD (135.60 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 04:00 25/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,958.50 USD (94.65 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 04:00 25/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 5,656 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,925,313.16 USD (1,073.37 ETH)

arbitrum0x463913d3a3d3d291667d53b8325c598eb88d3b0e 1 0 04:00 25/03/2023

Token SolidLizard dex token có mã ký hiệu là SLIZ hoạt động trên nền tảng arbitrum. SolidLizard dex token/SLIZ thực hiện 3,049 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 425,701.69 USD (241.28 ETH)

bsc0xa89bf95c5f15a847c8eb8d348cd7fed719ad7d80 1 0 04:00 25/03/2023

Token Chat AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Chat AI/AI thực hiện 725 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,107.43 USD (563.63 ETH)

eth0xac042d9284df95cc6bd35982f6a61e3e7a6f875b 1 0 04:00 25/03/2023

Token Lobby có mã ký hiệu là LBY hoạt động trên nền tảng eth. Lobby/LBY thực hiện 5 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 25,280.26 USD (13.94 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 04:00 25/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 968 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,244,001.83 USD (710.34 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 04:00 25/03/2023

Token Vesta Finance có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 1,187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 744,075.58 USD (421.63 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 04:00 25/03/2023

Token Mute có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 1,128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,595,132.69 USD (2,582.38 ETH)

optimism0x1db2466d9f5e10d7090e7152b68d62703a2245f0 1 0 04:00 25/03/2023

Token Sonne có mã ký hiệu là SONNE hoạt động trên nền tảng optimism. Sonne/SONNE thực hiện 1,505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 431,840.51 USD (240.98 ETH)

fantom0x74ccbe53f77b08632ce0cb91d3a545bf6b8e0979 1 0 04:00 25/03/2023

Token Fantom Bomb có mã ký hiệu là fBOMB hoạt động trên nền tảng fantom. Fantom Bomb/fBOMB thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,451.93 USD (103,053.49 ETH)

arbitrum0xde903e2712288a1da82942dddf2c20529565ac30 1 0 04:00 25/03/2023

Token Swapr có mã ký hiệu là SWPR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Swapr/SWPR thực hiện 1,384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 302,211.60 USD (171.45 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 04:00 25/03/2023

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 677 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 317,764.04 USD (180.74 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 04:00 25/03/2023

Token Games for a living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 500 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 307,417.53 USD (949.49 ETH)

arbitrum0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 04:00 25/03/2023

Token Arbitrum Eggs có mã ký hiệu là aEGGS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum Eggs/aEGGS thực hiện 908 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 601,479.90 USD (339.72 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 04:00 25/03/2023

Token Dafi Protocol có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,015.30 USD (41.40 ETH)

eth0x9f9c8ec3534c3ce16f928381372bfbfbfb9f4d24 1 0 04:00 25/03/2023

Token GraphLinq Protocol có mã ký hiệu là GLQ hoạt động trên nền tảng eth. GraphLinq/GLQ thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,873.49 USD (39.41 ETH)

eth0x616ef40d55c0d2c506f4d6873bda8090b79bf8fc 1 0 04:00 25/03/2023

Token Kounotori có mã ký hiệu là KTO hoạt động trên nền tảng eth. Kounotori/KTO thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,864.43 USD (33.88 ETH)

eth0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc 1 0 04:00 25/03/2023

Token Hop Protocol có mã ký hiệu là HOP hoạt động trên nền tảng eth. Hop/HOP thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 251,351.71 USD (141.48 ETH)

arbitrum0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8 1 0 04:00 25/03/2023

Token Camelot Token có mã ký hiệu là GRAIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Camelot token/GRAIL thực hiện 751 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 479,575.90 USD (271.44 ETH)

arbitrum0x31c91d8fb96bff40955dd2dbc909b36e8b104dde 1 0 04:00 25/03/2023

Token Poison.Finance Poison có mã ký hiệu là POI$ON hoạt động trên nền tảng arbitrum. Poison.Finance Poison/POI$ON thực hiện 320 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,621.75 USD (92.69 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 04:00 25/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 1,259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,326,976.29 USD (740.89 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 04:00 25/03/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,626.98 USD (130.03 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 04:00 25/03/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 777 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 848,550.99 USD (477.00 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 04:00 25/03/2023

Token Hamachi có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 775 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 812,187.55 USD (460.16 ETH)

bsc0x42414624c55a9cba80789f47c8f9828a7974e40f 1 0 04:00 25/03/2023

Token Doge KaKi có mã ký hiệu là KAKI hoạt động trên nền tảng bsc. Doge KaKi/KAKI thực hiện 711 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,599.85 USD (564.83 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 04:00 25/03/2023

Token DEXTF Token có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 246 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,831.52 USD (192.40 ETH)

optimism0xe405de8f52ba7559f9df3c368500b6e6ae6cee49 1 0 04:00 25/03/2023

Token Synthetic Ether có mã ký hiệu là sETH hoạt động trên nền tảng optimism. Synth sETH/sETH thực hiện 730 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 941,340.15 USD (524.32 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 04:00 25/03/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,506.15 USD (53.82 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 04:00 25/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,048.85 USD (179.27 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 04:00 25/03/2023

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,677.22 USD (82.02 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 04:00 25/03/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,529.16 USD (53.10 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 04:00 25/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 337 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,520.17 USD (104.18 ETH)

bsc0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2 1 0 04:00 25/03/2023

Token DODO bird có mã ký hiệu là DODO hoạt động trên nền tảng bsc. DODO bird/DODO thực hiện 1,063 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,199.90 USD (537.95 ETH)

arbitrum0x602eb0d99a5e3e76d1510372c4d2020e12eaea8a 1 0 04:00 25/03/2023

Token Trident có mã ký hiệu là PSI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Trident/PSI thực hiện 771 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 437,030.71 USD (247.52 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 04:00 25/03/2023

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,515.45 USD (93.16 ETH)

bsc0x9000cac49c3841926baac5b2e13c87d43e51b6a4 1 0 04:00 25/03/2023

Token Portuma có mã ký hiệu là POR hoạt động trên nền tảng bsc. Portuma/POR thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,144.69 USD (158.36 ETH)

arbitrum0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61 1 0 04:00 25/03/2023

Token MyMetaTrader Token có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng arbitrum. MyMetaTrader Token/MMT thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,095.90 USD (143.09 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 04:00 25/03/2023

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 678 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,879.21 USD (95.38 ETH)