wipe his nose là gì - Nghĩa của từ wipe his nose

wipe his nose có nghĩa là

Hiện đại thuật ngữ tiếng lóng (động từ) và có nghĩa là đi lên cho ai đó và cướp hoặc Kiling họ.

Thí dụ

Chúng tôi lau mũi, giống như anh ta đã cho anh ta một cái lạnh -shotta dòng chảy, bởi nle Choppa

wipe his nose có nghĩa là

"Lau mũi của anh ấy" có nghĩa là chạy lên ai đó để giết người hoặc cướp họ

Thí dụ

Chúng tôi lau mũi, giống như anh ta đã cho anh ta một cái lạnh -shotta dòng chảy, bởi nle Choppa

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết wipe his nose là gì - Nghĩa của từ wipe his nose