Độ lệch chuẩn hồi quy tuyến tính Python

Khi thêm một biến thì R bình phương ở tử số và 'k' ở mẫu số sẽ tăng. Nếu biến thực sự hữu ích thì R bình phương sẽ tăng lên một lượng lớn và 'k' ở mẫu số sẽ tăng thêm 1. Do đó, mức độ tăng của R bình phương sẽ bù cho mức tăng của 'k'. Mặt khác, nếu một biến không liên quan thì R bình phương bổ sung của nó sẽ không tăng nhiều và do đó cuối cùng R bình phương được điều chỉnh sẽ tăng

Hai bộ phép đo. Cả hai mảng phải có cùng độ dài. Nếu chỉ có x (và y=None), thì nó phải là mảng hai chiều trong đó một chiều có độ dài 2. Sau đó, hai bộ phép đo được tìm thấy bằng cách chia mảng dọc theo chiều dài-2 chiều. Trong trường hợp y=None và x là mảng 2x2, thì

result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
1 tương đương với
result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
2

alternative {'hai mặt', 'ít hơn', 'lớn hơn'}, tùy chọn

Xác định giả thuyết thay thế. Mặc định là 'hai mặt'. Lựa chọn tiếp theo đã khả thi

Mới trong phiên bản 1. 7. 0

Trả về . kết quả
result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
3 trường hợp

Giá trị trả về là một đối tượng có các thuộc tính sau

độ dốc trôi nổi

Độ dốc của đường hồi quy

chặn trôi nổi

Chặn đường hồi quy

giá trị trôi nổi

Hệ số tương quan Pearson. Bình phương của

result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
4 bằng hệ số xác định

giá trị trôi nổi

Giá trị p cho kiểm định giả thuyết có giả thuyết không là độ dốc bằng 0, sử dụng Kiểm định Wald với phân phối t của thống kê kiểm định. Xem thay thế ở trên cho các giả thuyết thay thế

stderr trôi nổi

Sai số chuẩn của độ dốc ước tính (độ dốc), theo giả định về quy tắc còn lại

intercept_stderr trôi nổi

Lỗi tiêu chuẩn của phần chặn ước tính, theo giả định về quy tắc còn lại

Xem thêm

Sử dụng bình phương nhỏ nhất phi tuyến tính để khớp hàm với dữ liệu

Giảm thiểu tổng bình phương của một tập hợp các phương trình

ghi chú

Các giá trị bị thiếu được coi là khôn ngoan theo cặp. nếu một giá trị bị thiếu trong x, giá trị tương ứng trong y sẽ bị che

Để tương thích với các phiên bản cũ hơn của SciPy, giá trị trả về đóng vai trò như một

result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
7 có độ dài 5, với các trường
result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
8,
result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
9,
result = linregress(x, y)
print(result.intercept, result.intercept_stderr)
4,
>>> import numpy as np
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> from scipy import stats
>>> rng = np.random.default_rng()
1 và
>>> import numpy as np
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> from scipy import stats
>>> rng = np.random.default_rng()
2, vì vậy người ta có thể tiếp tục viết

slope, intercept, r, p, se = linregress(x, y)

Tuy nhiên, với phong cách đó, lỗi tiêu chuẩn của phần chặn không có sẵn. Để có quyền truy cập vào tất cả các giá trị được tính toán, bao gồm lỗi tiêu chuẩn của phần chặn, hãy sử dụng giá trị trả về làm đối tượng có thuộc tính, e. g

Độ lệch chuẩn của hồi quy tuyến tính là gì?

Độ lệch chuẩn của phần dư là thước đo mức độ phù hợp của đường hồi quy với dữ liệu . Nó còn được gọi là độ lệch bình phương trung bình gốc hoặc lỗi bình phương trung bình gốc.

Làm cách nào để tính toán tiêu chuẩn trong Python?

Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của giá trị trung bình của các bình phương độ lệch so với giá trị trung bình, i. e. , std = sqrt(mean(x)) , trong đó x = abs(a - a. mean())**2 . Độ lệch bình phương trung bình thường được tính là x. sum() / N , trong đó N = len(x).

Python có tốt cho hồi quy tuyến tính không?

Python có các phương pháp tìm mối quan hệ giữa các điểm dữ liệu và vẽ đường hồi quy tuyến tính .

Làm cách nào để kiểm tra hiệu suất của mô hình hồi quy tuyến tính trong Python?

Sự khác biệt chính là mảng x của bạn bây giờ sẽ có hai cột trở lên. .
Bước 1 và 2. Nhập các gói và lớp và cung cấp dữ liệu. Đầu tiên, bạn nhập numpy và sklearn. linear_model. LinearRegression và cung cấp các đầu vào và đầu ra đã biết. .
Bước 3. Tạo một mô hình và phù hợp với nó. .
Bước 4. Nhận kết quả. .
Bước 5. Dự đoán phản hồi