1 vote là gì - Nghĩa của từ 1 vote

1 vote có nghĩa là

1 phiếu về từ điển đô thị thường có nghĩa là họ là người đánh giá từ câm của chính họ.Đặc biệt là khi có 5 sao và 1 bỏ phiếu.

Thí dụ

Nhìn tôi Tôi đã cho Lời của tôi 5 sao.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1 vote là gì - Nghĩa của từ 1 vote