Cách hiển thị dữ liệu cụ thể từ cơ sở dữ liệu trong PHP

Dữ liệu có thể được tìm nạp từ các bảng MySQL bằng cách thực thi câu lệnh SQL SELECT thông qua hàm mysql_query của PHP. Bạn có một số tùy chọn để lấy dữ liệu từ MySQL

Tùy chọn được sử dụng thường xuyên nhất là sử dụng hàm mysql_fetch_array(). Hàm này trả về hàng dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số hoặc cả hai. Hàm này trả về FALSE nếu không còn hàng nào

Dưới đây là một ví dụ đơn giản để tìm nạp các bản ghi từ bảng nhân viên

Thí dụ

Hãy thử ví dụ sau để hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng nhân viên

 ".
     "EMP NAME : {$row['emp_name']} 
". "EMP SALARY : {$row['emp_salary']}
". "--------------------------------
"; } echo "Fetched data successfully\n"; mysql_close($conn); ?>

Nội dung của các hàng được gán cho biến $row và các giá trị trong hàng sau đó được in ra

LƯU Ý – Luôn nhớ đặt dấu ngoặc nhọn khi bạn muốn chèn trực tiếp giá trị mảng vào chuỗi

Trong ví dụ trên, hằng số MYSQL_ASSOC được sử dụng làm đối số thứ hai cho mysql_fetch_array(), để nó trả về hàng dưới dạng một mảng kết hợp. Với một mảng kết hợp, bạn có thể truy cập trường bằng cách sử dụng tên của chúng thay vì sử dụng chỉ mục

PHP cung cấp một hàm khác gọi là mysql_fetch_assoc() cũng trả về hàng dưới dạng một mảng kết hợp

Thí dụ

Hãy thử ví dụ sau để hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng nhân viên bằng hàm mysql_fetch_assoc()

 ".
     "EMP NAME : {$row['emp_name']} 
". "EMP SALARY : {$row['emp_salary']}
". "--------------------------------
"; } echo "Fetched data successfully\n"; mysql_close($conn); ?>

Bạn cũng có thể sử dụng hằng số MYSQL_NUM, làm đối số thứ hai cho mysql_fetch_array(). Điều này sẽ khiến hàm trả về một mảng có chỉ số là số

Thí dụ

Hãy thử ví dụ sau để hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng employee sử dụng đối số MYSQL_NUM

 ".
     "EMP NAME : {$row[1]} 
". "EMP SALARY : {$row[2]}
". "--------------------------------
"; } echo "Fetched data successfully\n"; mysql_close($conn); ?>

Tất cả ba ví dụ trên sẽ tạo ra cùng một kết quả

Giải phóng bộ nhớ

Một cách thực hành tốt là giải phóng bộ nhớ con trỏ ở cuối mỗi câu lệnh CHỌN. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hàm mysql_free_result() trong PHP. Dưới đây là ví dụ để cho thấy nó phải được sử dụng như thế nào

Thí dụ

Hãy thử ví dụ sau

 ".
     "EMP NAME : {$row[1]} 
". "EMP SALARY : {$row[2]}
". "--------------------------------
"; } mysql_free_result($retval); echo "Fetched data successfully\n"; mysql_close($conn); ?>

Trong khi tìm nạp dữ liệu, bạn có thể viết SQL phức tạp như bạn muốn. Thủ tục sẽ vẫn giống như đã đề cập ở trên

Có, có thể chọn dữ liệu theo id. Bạn có thể chọn hàng của bảng cơ sở dữ liệu MYSQL bằng cách sử dụng id. Nó được người dùng gọi là dữ liệu cụ thể. Nó chọn hàng cụ thể theo truy vấn SQL.  

Truy vấn SQL -

SELECT name FROM `table_name` WHERE id=1;

SELECT name FROM `table_name` WHERE id=2;

SELECT name FROM `table_name` WHERE id=3;

Bạn có thể chọn tên từ

SELECT * FROM `table_name` WHERE id=1;  

SELECT * FROM `table_name` WHERE id=2;  

SELECT * FROM `table_name` WHERE id=3;  

Bảng MYSQL sử dụng truy vấn. Nếu bạn muốn chọn dữ liệu hàng hoàn chỉnh theo id, hãy sử dụng truy vấn SQL

Truy vấn SQL để chọn toàn bộ hàng theo id -

Câu truy vấn SQL trên giúp chọn toàn bộ dữ liệu hàng theo id.  

Nếu bạn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu theo id thì sử dụng phương thức GET của PHP. Phương thức GET giữ id theo URL https.  

Các thao tác cơ sở dữ liệu trong PHP là một điều rất quan trọng, đặc biệt cần thiết trong các thao tác CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về Đọc phần i. e. lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

Có hai cách để kết nối với cơ sở dữ liệu bằng PHP. Chúng như sau

 1. MySQLi (“i” là viết tắt của cải tiến)
 2. PDO (Đối tượng dữ liệu PHP)

MySQLi so với PDO. Cả hai cách đều thực sự tốt nhưng chỉ có một điểm khác biệt giữa hai phương pháp, PDO có thể hoạt động trên 12 hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau trong khi MySQLi chỉ hoạt động với cơ sở dữ liệu MySQL

Kết nối với cơ sở dữ liệu

 • Hướng đối tượng MySQLi

  $conn = new mysqli($servername, $username, $databasename)
 • Thủ tục MySQLi

  $conn = mysqli_connect($servername, 
    $username, $password, $databasename);
 • PDO

  ________số 8_______

Thực hiện truy vấn. Sau khi kết nối với cơ sở dữ liệu, chúng ta cần chạy các truy vấn để tìm nạp dữ liệu. Trong hoạt động Đọc, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các truy vấn được chọn để tìm nạp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

 • Hướng đối tượng MySQLi

  $conn->query($query);
 • Thủ tục MySQLi

  mysqli_query($conn, $query)
 • PDO

  $stmt = $conn->prepare($query);
  $stmt->execute();

Đóng kết nối. Sau khi quá trình tìm nạp được thực hiện, bạn nên đóng kết nối tới cơ sở dữ liệu bằng hàm close()

$conn->close();

Cơ sở dữ liệu mẫu

Tạo Table trong cơ sở dữ liệu

CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);

Cách hiển thị dữ liệu cụ thể từ cơ sở dữ liệu trong PHP

Chi tiết sinh viên

Cách tiếp cận hướng đối tượng MySQLi

Mã PHP

PHP
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
1

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______7_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______7_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
1_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______8_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______8_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn->query($query);
1_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______5

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______7
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn->query($query);
9
mysqli_query($conn, $query)
0
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
4
mysqli_query($conn, $query)
2

mysqli_query($conn, $query)
3
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
9
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
4
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
9
mysqli_query($conn, $query)
9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______4
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
$conn->query($query);
7
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
7

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
9
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
$conn->close();
1
$conn->close();
2
$conn->query($query);
7
$conn->close();
4

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______6

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______1
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
3_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5_______9_______7
Roll No: 1 - Name: Ram | City: Delhi | Age: 18
Roll No: 2 - Name: Shyam | City: Mumbai | Age: 19
Roll No: 3 - Name: Rohit | City: Chennai | Age: 18
Roll No: 4 - Name: Suresh | City: Kolkata | Age: 20
2
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
1
mysqli_query($conn, $query)
9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

mysqli_query($conn, $query)
3
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
4
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
9
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
0

mysqli_query($conn, $query)
3
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
2

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______93_______4

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______93_______6
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5_______93_______8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
01

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______93_______2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
04_______7_______05
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
06
$conn->close();
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
08
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
11
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
13
$conn->close();
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
08
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
18
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
20
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
21

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
08
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
25
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
27
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
21

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
08
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
32
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
34
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______12_______6

mysqli_query($conn, $query)
3
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
39

mysqli_query($conn, $query)
3
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
41
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
2

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______7_______05
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
45
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

mysqli_query($conn, $query)
3
$conn->close();
6

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
50
$conn->query($query);
7
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
52

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
54

đầu ra

Roll No: 1 - Name: Ram | City: Delhi | Age: 18
Roll No: 2 - Name: Shyam | City: Mumbai | Age: 19
Roll No: 3 - Name: Rohit | City: Chennai | Age: 18
Roll No: 4 - Name: Suresh | City: Kolkata | Age: 20

Phương pháp thủ tục MySQLi

Mã PHP

PHP
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
1

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______7_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______7_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
1_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______8_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______8_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn->query($query);
1_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______5

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______7
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
82
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
84

mysqli_query($conn, $query)
3
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
9
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
4
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
9
mysqli_query($conn, $query)
9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
97_______9_______7_______7_______99

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
9
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
$conn->close();
1
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
04

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______6

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______1
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
13_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______9
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
19_______9_______7_______10_______2
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
1
mysqli_query($conn, $query)
9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______4
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
27
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
9
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
29

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
4

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
6
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
36
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
9
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
38

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
39
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
05
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
06
$conn->close();
2
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
11
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
46

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
39
$conn->close();
2
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
13
$conn->close();
2
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
18
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
34
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->close();
6

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
41
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
2

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
05
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
45
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______6

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______7
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
52

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
54

đầu ra

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh

Phương pháp tiếp cận PDO

Mã PHP

PHP
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
1

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______7_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______7_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
1_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______8_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
6
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______8_______9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5
$conn->query($query);
1_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______5

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______7
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
82
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
84

mysqli_query($conn, $query)
3
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
9
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
4
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
9
mysqli_query($conn, $query)
9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______11_______4
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
97_______9_______7_______7_______99

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
9
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
$conn->close();
1
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
04

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______6

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______12_______9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______13_______1
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5_______9_______33_______7_______7

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______9_______37

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
3_______93_______2

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
7
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5_______9_______9
$conn->query($query);
44

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______9_______46
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
84

Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
3_______7_______9
mysqli_query($conn, $query)
2
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
4
mysqli_query($conn, $query)
9

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
7
$conn->query($query);
56

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
58
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5_______9_______7
$conn->query($query);
61
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
1
mysqli_query($conn, $query)
9

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
65

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
58
$conn->query($query);
68

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
2

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
71
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5_______9_______58_______9_______74

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
7

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
9
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
5_______9_______58_______9_______81

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
4

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
$conn->query($query);
85
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
5
CREATE TABLE `Student Details` (
 `Roll_No` int(11) NOT NULL,
 `Name` varchar(255) NOT NULL,
 `City` varchar(255) NOT NULL,
 `Age` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Roll_No`)
);
9
$conn->query($query);
88
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn->query($query);
90

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->execute();
8
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
2

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
  $username, $password, $databasename);
39
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
05
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
06
$conn->close();
2
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
11
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
13
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
21

$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
04_______93_______8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
18
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
20
$conn->close();
2
Roll No: 1 - Name: Ram
Roll No: 2 - Name: Shyam
Roll No: 3 - Name: Rohit
Roll No: 4 - Name: Suresh
8
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
10
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
25
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
12
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
34
$conn = mysqli_connect($servername, 
  $username, $password, $databasename);
7

Làm cách nào để hiển thị một bản ghi từ cơ sở dữ liệu trong php?

$link = mysql_connect('localhost','root','yourPassword') mysql_select_db('database_name', $link);

Làm cách nào tôi có thể lấy dữ liệu cụ thể từ cơ sở dữ liệu?

CHỌN câu lệnh . Cú pháp là. CHỌN cột1, cột2 TỪ bảng1, bảng2 WHERE column2='value';

Làm cách nào để hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong php trong bảng?

php $connect=mysql_connect('localhost', 'root', 'mật khẩu');

Làm cách nào để hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong tùy chọn được chọn trong php?

Cách tìm nạp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng PHP và hiển thị trong tùy chọn được chọn .
Tìm hiểu thêm –
Bước 1. Viết truy vấn SQL để chọn từ “khóa học”
Bước 2. lưu trữ dữ liệu tùy chọn trong $options bằng cách tìm nạp từ cơ sở dữ liệu
Bước 1. Trước hết, Bao gồm cơ sở dữ liệu. php và sau đó cũng bao gồm dữ liệu tìm nạp. php