Hướng dẫn mysql connector c#

Thực hành kết nối cơ sở dữ liệu MySql trong C#

Mục lục:

  1. Đề bài
  2. Download, cài đặt MySql Connector
  3. Cách khởi tạo cơ sở dữ liệu dùng Phpmyadmin
  4. Cách thêm thư viện và kết nối cơ sở dữ liệu MySql.
  5. Sourcecode kết nối
  6. Kết quả đạt được
  7. Kết luận

1. Đề bài:

Tất cả các ứng dụng đa phần đều sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể là Micorosoft Sql Server, MySql, Oracle, Postgresql,… Bài tập hôm nay yêu cầu chúng ta thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu MySql trên C#. Thông thường để kết nối với từng cơ sở dữ liệu khác nhau chúng ta cần phải có thư viện hay còn gọi là connector, cụ thể kết nối MySql chúng ta cần Mysql Connector hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C#. Thông qua câu lệnh QueryString và thư viện Mysql.Data.dll kèm theo.

2. Download, cài đặt MySql Connector:
Để thuận tiện cho việc download các bạn chỉ cần tải thư viện theo link sau: MySql.Data.dll(MySql Connector).
Sau khi download về thành công, các bạn cài đặt trên máy tính, thông thường đường dẫn khi cài đặt xong sẽ nằm ở vị trí này: C:/Program Files (x86)/MySQL/MySQL Connector Net 8.0.26/Assemblies

Hướng dẫn mysql connector c#

Sau khi cài đặt xong, trong đường dẫn này chúng ta sẽ có được file Mysql.Data.dll là thành công.

3. Cách tạo CSDL MySql:
Đầu tiên các bạn cần cài đặt MySql trước, sau đó có thể cài đặt Navicat hoặc MySql Workbench để quản lý CSDL MySql. Ở đây để thuận tiện cho việc lập trình PHP tôi cài Server Xampp trong đó có kích hoạt sẳn CSDL MySql quản lý bằng Phpmyadmin rất tiện lợi. Nếu các bạn chưa cài đặt có thể tải phần mềm Xampp tại đây. Sau khi cài xong chúng ta bắt đầu truy cập vào phpmyadmin với đường dẫn: localhost/phpmyadmin trên trình duyệt như hình bên dưới.

Tạo CSDL tên là laptrinhdotnet với bảng mã UTF-8 Unicode-ci như hình bên dưới.

Kết quả sau khi tạo xong ta đã có một cơ sở dữ liệu Database có tên laptrinhdotnet như hình bên dưới:

4. Cách thêm thư viện và kết nối CSDL MySql

Bước 1: Ta tạo ProjectConsole Application đặt tên ProjectThucHanh.Net_ThucHanh06 như hình bên dưới:

Bước 2: Ta tiến thành thêm thư viện MySql.Data.dll vào bằng cách click chuột phải vào Reference chọn Add Reference như hình dưới.

Bước 3: Ta chọn tiếp vào mục Browse sau đó dẫn đường dẫn tới chỗ file MySql Connector ở phần trên chúng ta đã cài xong. Máy tính của tôi thì file này nằm ở đường dẫn: : C:/Program Files (x86)/MySQL/MySQL Connector Net 8.0.26/Assemblies/v4.5.2/

Ta tiếp tục chọn vào file Mysql.Data.dll như hình bên dưới

Sau khi chèn xong thư viện vào project ta sẽ được hình bên dưới:

Bước 4:
Ta tạo 2 ClassKetNoi.csCauHinh.cs để tiến hành kết nối CSQL MySql như hình bên dưới:

5. Source code kết nối

Class KetNoi.cs:

using MySql.Data.MySqlClient;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ThucHanh.Net_ThucHanh06{

    class KetNoi{

        public static MySqlConnection GetDBConnection(){

            //string host = "127.0.0.1";

          string host ="localhost";

            int port = 3306;

            string database = "laptrinhdotnet";

            string username = "root";

            string password = "";

            /*khởi tạo các thành phần để phục vụ cho việc kết nối cơ sở dữ liệu mysql cụ thể là phpmyadmin*/

            return CauHinh.GetDBConnection(host, port, database, username, password);

        }}}

Class CauHinh.cs:

using MySql.Data.MySqlClient;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ThucHanh.Net_ThucHanh06{

    class CauHinh{

        public static MySqlConnection

                 GetDBConnection(string host, int port, string database, string username, string password){

            /* Chuỗi kết nối trong thư viện MySql.Data.dll

            String connString = "Server=" + host + ";Database=" + database

              + ";port=" + port + ";User Id=" + username + ";password=" + password;*/

            String connString = "Server=" + host + ";Database=" + database + ";User=" + username

                + ";Port=" + port  + ";Password=" + password+";SSL Mode = None";

            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connString);

            return conn;

        }}}

Class Program.cs:

using MySql.Data.MySqlClient;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ThucHanh.Net_ThucHanh06{

    class Program{

        static void Main(string[] args){

            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

            Console.WriteLine("Bắt dầu kết nối CSDL Mysql ...");

            MySqlConnection conn = KetNoi.GetDBConnection();

            try{

                Console.WriteLine("Bắt đầu mở kết nối ...");

                conn.Open();

                Console.WriteLine("Kết nối thành công !");

            }

            catch (Exception e){

                Console.WriteLine("Kết nối thất bại với lỗi sau: " + e.Message);

            }

            Console.Read();

        }}}

6. Kết quả đạt được:

Đầu tiên ta kết nối thử với CSDL có tên là laptrinhdotnet1 thì hệ thông sẽ báo lỗi kết nối sai CSDL như hình bên dưới.

Sau đó ta sửa lại cho đúng ta CSDLlaptrinhdotnet lúc nảy tại mục 3 của bài viết tôi đã trình bày thì kết nối thành công như hình bên dưới:

7. Kết luận:

Qua bài học này tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cách kết nối với CSDL MySql, chúng ta cần phải cài đặt CSDL trước, download và cài thêm thư viện connector tương ứng để kết nối, tùy vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu chúng ta sử dụng mà ta sẽ cài connector phù hợp. Ở ví dụ này tôi đã cài MySqlConnector để minh họa cho các bạn. Bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách truy vấn dữ liệu trêm CSDL MySql, các bạn nhớ đón xem. Chúc các bạn thành công!.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn mysql connector c#