Hướng dẫn query array mongodb

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Mongodb là gì? Query array trong mongodb? Thì trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật truy vấn khi document có chứa một số field được lưu trữ có dạng array. ở đây có rất nhiều cách trình bày, nhưng nó luôn được tối ưu nhất, giúp cho devjs sử dụng mongodb truy vấn một cách nhanh nhất.

Bài viết này ví dụ về các hoạt động truy vấn trên các trường mảng bằng cách sử dụng collection.find() và MongoDB Node.js Driver. Trước tiên, chúng ta thử insert data để truy vấn

Giả sử bạn đã  Install Mongodb 

Insert mongodb

await db.collection('inventory').insertMany([
 {
  item: 'journal',
  qty: 25,
  tags: ['blank', 'red'],
  dim_cm: [14, 21]
 },
 {
  item: 'notebook',
  qty: 50,
  tags: ['red', 'blank'],
  dim_cm: [14, 21]
 },
 {
  item: 'paper',
  qty: 100,
  tags: ['red', 'blank', 'plain'],
  dim_cm: [14, 21]
 },
 {
  item: 'planner',
  qty: 75,
  tags: ['blank', 'red'],
  dim_cm: [22.85, 30]
 },
 {
  item: 'postcard',
  qty: 45,
  tags: ['blue'],
  dim_cm: [10, 15.25]
 }
]);

Tips:  Find mongoose - sử dụng async await thay thế cho callback 

Match an Array mongodb

Ví dụ 1: Hãy tìm tất cả documents có field tags chứa chính xác "red" and "blank";

const cursor = db.collection('inventory').find({
 tags: ['red', 'blank']
});

Kết quả:

Hướng dẫn query array mongodb

Ví dụ 2: Hãy tìm tất cả documents có field tags chứa một trong hai "red" and "blank";

db.inventory.find( { tags: { $all: ["red", "blank"] } } )

Kết quả

Hướng dẫn query array mongodb

Tips:  Database integration with node.js 

Ví dụ 3 Hãy tìm tất cả documents có field tags chứa "red";

db.inventory.find( { tags: "red" } )

Kết quả:

Hướng dẫn query array mongodb

Ví dụ 4: Hãy tìm tất cả documents có field dim_cm lớn hơn 25

db.inventory.find( { dim_cm: { $gt: 25 } } )

Kết quả:

Hướng dẫn query array mongodb

Ví dụ 5: Hãy tìm tất cả documents trong đó phần tử thứ hai trong field dim_cm lớn hơn 25:

db.inventory.find( { "dim_cm.1": { $gt: 25 } } )

Kết quả:

Hướng dẫn query array mongodb

Ví dụ 6: Sử dụng toán tử $size để truy vấn các mảng theo số phần tử. Ví dụ, sau đây chọn các tài liệu trong đó tags array lớn hơn 3 items

db.inventory.find( { "tags": { $size: 3 } } )

Kết quả:

Hướng dẫn query array mongodb

Resource: https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-arrays/#query-an-array-by-array-length

Docs HomeMongoDB Manual

On this page

 • Match an Array
 • Query an Array for an Element
 • Specify Multiple Conditions for Array Elements
 • Additional Query Tutorials


➤ Use the Select your language drop-down menu in the upper-right to set the language of the following examples.


The following example queries for all documents where the field tags value is an array with exactly two elements, "red" and "blank", in the specified order:

If, instead, you wish to find an array that contains both the elements "red" and "blank", without regard to order or other elements in the array, use the $all operator:

The following example queries for all documents where tags is an array that contains the string "red" as one of its elements:

For example, the following operation queries for all documents where the array dim_cm contains at least one element whose value is greater than 25.

When specifying compound conditions on array elements, you can specify the query such that either a single array element meets these condition or any combination of array elements meets the conditions.

The following example queries for documents where the dim_cm array contains elements that in some combination satisfy the query conditions; e.g., one element can satisfy the greater than 15 condition and another element can satisfy the less than 20 condition, or a single element can satisfy both:

Use $elemMatch operator to specify multiple criteria on the elements of an array such that at least one array element satisfies all the specified criteria.

The following example queries for documents where the dim_cm array contains at least one element that is both greater than ($gt) 22 and less than ($lt) 30:

Using dot notation, you can specify query conditions for an element at a particular index or position of the array. The array uses zero-based indexing.

Note

When querying using dot notation, the field and nested field must be inside quotation marks.

The following example queries for all documents where the second element in the array dim_cm is greater than 25:

Use the $size operator to query for arrays by number of elements. For example, the following selects documents where the array tags has 3 elements.

For additional query examples, see:

 • Query Documents

 • Query on Embedded/Nested Documents

 • Query an Array of Embedded Documents

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn query array mongodb