Hướng dẫn what is json format php? - định dạng json php là gì?


Việc sử dụng JSON phổ biến là đọc dữ liệu từ một máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web.

Chương này sẽ dạy bạn cách trao đổi dữ liệu JSON giữa máy khách và máy chủ PHP.


Các tập tin PHP

PHP có một số chức năng tích hợp để xử lý JSON.

Các đối tượng trong PHP có thể được chuyển đổi thành JSON bằng cách sử dụng hàm PHP json_encode ():json_encode():

Tệp PHP

Tên = "John"; $ myobj-> tuổi = 30; $ myobj-> city = "New York";
$myObj->name = "John";
$myObj->age = 30;
$myObj->city = "New York";

$ myjson = json_encode ($ myobj);

echo $ myjson;?>
?>

Hiển thị tệp PHP »

Máy khách JavaScript

Dưới đây là JavaScript trên máy khách, sử dụng cuộc gọi AJAX để yêu cầu tệp PHP từ ví dụ trên:

Thí dụ

Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành đối tượng JavaScript:

const xmlHttp = new xmlhttprequest (); xmlhttp.onload = function () {& nbsp; & nbsp; const myObj = json.parse (this.responsetext); & nbsp; & nbsp; document.getEuityById ("demo"). innerHtml = myObj.Name; } xmlhttp.open ("get", "demo_file.php"); xmlhttp.send ();
xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.name;
}
xmlhttp.open("GET", "demo_file.php");
xmlhttp.send();

Hãy tự mình thử »Mảng PHP

Các mảng trong PHP cũng sẽ được chuyển đổi thành JSON khi sử dụng hàm PHP json_encode ():json_encode():

Tệp PHP

Tên = "John"; $ myobj-> tuổi = 30; $ myobj-> city = "New York";
$myArr = array("John", "Mary", "Peter", "Sally");

$ myjson = json_encode ($ myobj);

echo $ myjson;?>
?>

Hiển thị tệp PHP »

Máy khách JavaScript

Dưới đây là JavaScript trên máy khách, sử dụng cuộc gọi AJAX để yêu cầu tệp PHP từ ví dụ trên:

Thí dụ

Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành đối tượng JavaScript:

const xmlHttp = new xmlhttprequest (); xmlhttp.onload = function () {& nbsp; & nbsp; const myObj = json.parse (this.responsetext); & nbsp; & nbsp; document.getEuityById ("demo"). innerHtml = myObj.Name; } xmlhttp.open ("get", "demo_file.php"); xmlhttp.send ();
xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  document.getElementById("demo").innerHTML = myObj[2];
}
xmlhttp.open("GET", "demo_file_array.php", true);
xmlhttp.send();

Hãy tự mình thử »


Mảng PHP

Các mảng trong PHP cũng sẽ được chuyển đổi thành JSON khi sử dụng hàm PHP json_encode ():

Imagine you have a database on your server, and you want to send a request to it from the client where you ask for the 10 first rows in a table called "customers".

$ myjson = json_encode ($ myarr);

Dưới đây là JavaScript trên máy khách, sử dụng cuộc gọi AJAX để yêu cầu tệp PHP từ ví dụ mảng ở trên:

Thí dụ

Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành đối tượng JavaScript:

const xmlHttp = new xmlhttprequest (); xmlhttp.onload = function () {& nbsp; & nbsp; const myObj = json.parse (this.responsetext); & nbsp; & nbsp; document.getEuityById ("demo"). innerHtml = myObj.Name; } xmlhttp.open ("get", "demo_file.php"); xmlhttp.send ();
const dbParam = JSON.stringify(limit);
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onload = function() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;
}
xmlhttp.open("GET","json_demo_db.php?x=" + dbParam);
xmlhttp.send();

Hãy tự mình thử »

Mảng PHP

  • Các mảng trong PHP cũng sẽ được chuyển đổi thành JSON khi sử dụng hàm PHP json_encode ():
  • Convert the object into a JSON string.
  • $ myjson = json_encode ($ myarr);
  • Dưới đây là JavaScript trên máy khách, sử dụng cuộc gọi AJAX để yêu cầu tệp PHP từ ví dụ mảng ở trên:
  • Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành mảng javascript:

var xmlHttp = new xmlhttprequest (); xmlhttp.onload = function () {& nbsp; & nbsp; const myObj = json.parse (this.responsetext); & nbsp; & nbsp; document.getEuityById ("demo"). innerHtml = myObj [2]; } xmlhttp.open ("get", "demo_file_array.php", true); xmlhttp.send ();

Tệp PHP

Tên = "John"; $ myobj-> tuổi = 30; $ myobj-> city = "New York";
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
$obj = json_decode($_GET["x"], false);

$ myjson = json_encode ($ myobj);
$stmt = $conn->prepare("SELECT name FROM customers LIMIT ?");
$stmt->bind_param("s", $obj->limit);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$outp = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

echo $ myjson;?>
?>

Hiển thị tệp PHP »

  • Máy khách JavaScriptjson_decode().
  • Dưới đây là JavaScript trên máy khách, sử dụng cuộc gọi AJAX để yêu cầu tệp PHP từ ví dụ trên:
  • Thí dụjson_encode() function.

Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành đối tượng JavaScript:

Thí dụ

Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành đối tượng JavaScript:
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  let text = "";
  for (let x in myObj) {
    text += myObj[x].name + "
";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}

Hãy tự mình thử »


Mảng PHP

Các mảng trong PHP cũng sẽ được chuyển đổi thành JSON khi sử dụng hàm PHP json_encode ():

To send AJAX requests using the POST method, specify the method, and the correct header.

$ myjson = json_encode ($ myarr);

Thí dụ

Sử dụng json.parse () để chuyển đổi kết quả thành đối tượng JavaScript:
const xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  let text ="";
  for (let x in myObj) {
    text += myObj[x].name + "
";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
xmlhttp.open("POST", "json_demo_db_post.php");
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xmlhttp.send("x=" + dbParam);

Hãy tự mình thử »

Mảng PHP

Tệp PHP

Các mảng trong PHP cũng sẽ được chuyển đổi thành JSON khi sử dụng hàm PHP json_encode ():

header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
$obj = json_decode($_POST["x"], false);

$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");
$stmt = $conn->prepare("SELECT name FROM customers LIMIT ?");
$stmt->bind_param("s", $obj->limit);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$outp = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

echo json_encode ($ outp);?>
?>Định dạng JSON với ví dụ là gì?

JSON là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản được sử dụng để lưu trữ và chuyển dữ liệu. Ví dụ: // JSON Cú pháp {"name": "John", "Age": 22, "Giới tính": "nam",} trong JSON, dữ liệu nằm trong các cặp khóa/giá trị được phân tách bằng dấu phẩy,. JSON có nguồn gốc từ JavaScript. Vì vậy, cú pháp JSON giống như cú pháp theo nghĩa đen của đối tượng JavaScript.a text-based data format that is used to store and transfer data. For example, // JSON syntax { "name": "John", "age": 22, "gender": "male", } In JSON, the data are in key/value pairs separated by a comma , . JSON was derived from JavaScript. So, the JSON syntax resembles JavaScript object literal syntax.

Tại sao JSON được sử dụng trong PHP?

Việc sử dụng JSON phổ biến là đọc dữ liệu từ một máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web.Chương này sẽ dạy bạn cách trao đổi dữ liệu JSON giữa máy khách và máy chủ PHP.to read data from a web server, and display the data in a web page. This chapter will teach you how to exchange JSON data between the client and a PHP server.

Việc sử dụng định dạng JSON là gì?

Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON) là một định dạng dựa trên văn bản tiêu chuẩn để thể hiện dữ liệu có cấu trúc dựa trên cú pháp đối tượng JavaScript.Nó thường được sử dụng để truyền dữ liệu trong các ứng dụng web (ví dụ: gửi một số dữ liệu từ máy chủ đến máy khách, do đó nó có thể được hiển thị trên trang web hoặc ngược lại).transmitting data in web applications (e.g., sending some data from the server to the client, so it can be displayed on a web page, or vice versa).

Định dạng JSON chính xác là gì?

Dữ liệu định dạng JSON thích hợp là trong các cặp tên/giá trị.Dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy.Các đối tượng được gói gọn trong khung mở và đóng ngoặc xoăn.Một đối tượng trống có thể được biểu diễn bằng các mảng {} được gói gọn trong khung mở và đóng các dấu ngoặc vuông.Data is in name/value pairs. Data is separated by commas. Objects are encapsulated within the opening and closing curly brackets. An empty object can be represented by {} Arrays are encapsulated within opening and closing square brackets.