Mảng đẩy php codeigniter

Mảng là một kiểu dữ liệu vô cùng quan trọng trong Php, nó giúp chúng ta lưu lại nhiều giá trị đồng thời. Trong bài học này, tôi hướng dẫn bạn từng bước nhưng thao tác quan trọng về mảng như bổ sung, chỉnh sửa, xóa, cập nhật phần tử trong mảng

Create a array in Php

Nếu bạn muốn tạo một mảng trống, không có giá trị ban đầu, bạn sử dụng cú pháp

$my_array = array();

Ngược lại, nếu mảng có giá trị ban đầu bạn tạo như bên dưới

$my_array = array('A', 'B', 'C' );

Add Element Element vào Array

#1. Add Element Element vào cuối mảng

Chú thích. Khi thực hiện cấu trúc dấu khung trống [] để thêm phần từ, phần tử được bổ sung vào mảng chỉ có số lượng lớn nhất cộng thêm một giá trị

#2. Thêm phần tử thông qua một khóa cố định

Mảng $profile để lưu thông tin của thành viên bao gồm họ tên(tên đầy đủ), thành phố đang ở(thành phố), giới tính(giới tính)

Sau đó tiến hành bổ sung thông tin ngày sinh(sinh) vào mảng

 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Thêm phần tử có key xác định vào mảng $student
$profile['birth']= "10/11/1988";
?>

Update value of array

Để cập nhật giá trị của mảng, chúng ta cần xác định chính xác khóa của nó và tiến trình thiết lập lại giá trị như hướng dẫn bên dưới

Chú thích. Nếu mảng không có khóa có định thì khóa nhận giá trị mặc định tăng dần từ 0

 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Cập nhật city Quảng Trị thành Hà Nội
$profile['city']= "Hà Nội";
?>

Delete an ant section

Để xóa phần tử trong mảng, bạn sử dụng hàm unset() và hủy phần tử đúng cần xóa

Ví dụ. Hủy bỏ giới tính phần tử (giới tính) trong mảng $profile

 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Hủy phần tử gender
unset($profile['gender']);
?>

Nếu bạn muốn xóa tất cả các phần tử trong mảng, bạn sẽ làm như sau

 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Hủy mảng $profile
unset($profile);
?>

Kết luận. Do đó, đây là thông qua bài hướng dẫn mà tôi đã hướng dẫn bạn những thao tác quan trọng trong mảng. Your your task now must be rehành động để nắm chắc bài học

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với cơ sở dữ liệu trong CodeIgniter. Các thao tác cơ bản của CRUD bao gồm Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa

Giới thiệu các thao tác với cơ sở dữ liệu trong CodeIgniter

Cũng như những framework khác, chúng ta cũng cần thao tác với cơ sở dữ liệu trong codeigniter thường xuyên vì vậy CI có những thư viện giúp chúng ta thao tác dễ dàng hơn. Mình sẽ tạo một bảng Hoc_Sinh trong MySQL để làm ví dụ minh họa cho bài viết này gồm 2 cột như sau

 • MaHocSinh int(11) Primary_key
 • HoVaTen varchar(50)

Kết nối cơ sở dữ liệu

Chúng ta có thể kết nối cơ sở dữ liệu theo 2 cách

 • Tự động kết nối bằng cách cấu hình trong tệp application/config/autoload. php. Tự động kết nối sẽ kết nối cơ sở dữ liệu cho tất cả các trang. Chúng ta chỉ cần thêm cơ sở dữ liệu thư viện như sau. ________số 8_______
 • Kết nối bằng tay khi chúng ta chỉ muốn thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu trong một vài trang. Chúng ta có thể thực hiện kết nối trong bộ điều khiển theo cách sau.
  $this->load->database();

Thêm dữ liệu vào bảng

Chúng ta sẽ sử dụng hàm insert() để thêm dữ liệu vào một bảng nào đó. Cú pháp của hàm insert() as after.

insert($table = '', $set = NULL, $escape = NULL)

in which

 • $table (string) is name table
 • $set (array) is an a array chứa dữ liệu
 • $escape (bool) dùng để xác định dữ liệu có thoát được không

Hàm insert() return value TRUE . Các bạn xem ví dụ sau đây. FALSE tương ứng với thao tác thêm dữ liệu có thực hiện thành công hay không. Các bạn xem ví dụ sau đây:

$data = array( 
  'MaHocSinh' => 1, 
  'HoTen' => 'Nguyen Khanh Duy'
); 

$this->db->insert("Hoc_Sinh", $data);

Update data

Để cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hàm update() được sử dụng cùng với hàm set() và hàm where(). Hàm set() dùng để cài đặt dữ liệu sẽ được cập nhật với cú pháp như sau.

set($key[, $value = ''[, $escape = NULL]])

in which

 • $key (mixed) is a column or an an array in the column name/value (field/value)
 • $value (string) is value of column if $key is name a column
 • $escape (bool) verify value has been escape not

Hàm where() có cú pháp như sau.

where($key[, $value = NULL[, $escape = NULL]])

in which

 • $key (mixed) is the column name to so sánh hoặc một mảng kết hợp
 • $value (mixed) if only have a keyword, so sánh với giá trị này
 • $escape (bool) verify value has been escape not

Hàm update() có cú pháp như sau.

update([$table = ''[, $set = NULL[, $where = NULL[, $limit = NULL]]]])

in which

 • $table (string) là bảng tên cần cập nhật dữ liệu
 • $set (array) an a array
 • $where (string) là mệnh đề WHERE trong câu SQL
 • $limit (int) là mệnh đề GIỚI HẠN trong câu SQL

Hàm update() return value TRUE . Ví dụ sau đây. FALSE tương ứng thao tác thực hiện thành công hay không. Ví dụ sau đây:

$data = array( 
  'MaHocSinh' => 1, 
  'HoTen' => 'Nguyen Duy' 
); 

$this->db->set($data); 
$this->db->where("MaHocSinh", 1); 
$this->db->update("Hoc_Sinh", $data);

Ví dụ trên đây sẽ cập nhật lại dòng dữ liệu có MaHocSinh = 1 và sẽ cập nhật lại họ tên là Nguyễn Duy

Clear data

Để xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hàm delete() được sử dụng. Hàm xóa() có cú pháp như sau

delete([$table = ''[, $where = ''[, $limit = NULL[, $reset_data = TRUE]]]])

in which

 • $table (mixed) is a (or many) table will delete data
 • $where (string) is Destiny đề WHERE
 • $limit (int) là mệnh đề GIỚI HẠN
 • $reset_data (bool) bằng TRUE để đặt lại mệnh đề “ghi” trong truy vấn

Ví dụ như sau

$this->db->delete("Hoc_Sinh", "MaHocSinh = 1");

Lấy dữ liệu – Chọn

Để lấy dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hàm get() được sử dụng. Hàm get() có cú pháp như sau.

$this->load->database();
0

in which

 • $table (string) is name table
 • $limit (int) là mệnh đề GIỚI HẠN
 • $offset (int) là mệnh đề OFFSET

Để lấy dữ liệu ra chúng ta thực hiện 2 bước, đầu tiên là thực hiện lệnh get() để lấy dữ liệu ra và lưu vào đối tượng $query. Sau đó gọi hàm result() để lấy tất cả dữ liệu trong đối tượng $query và lưu vào mảng