Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Tết Trung thu tiếng Anh là gì? Làm thế nào để viết đoạn văn kể về lễ hội trung thu bằng tiếng Anh đơn giản nhất? Cùng Monkey list ngay danh sách từ vựng, cụm từ và các bài mẫu để thực hành viết nhé!

Từ vựng chủ đề Trung thu tiếng Anh

Trung thu ở Việt Nam là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày Rằm tháng 8 hàng năm. Rất nhiều hoạt động thú vị như: Múa lân, phá cỗ, rước đèn, làm bánh nướng bánh dẻo,... được diễn ra trong ngày này. Vì vậy để kể về lễ hội này một cách chân thực, bạn cần nắm vững từ vựng về chủ đề Trung thu.

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Trung thu tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh, lễ hội Trung thu được gọi là: Mid-autumn festival - Phiên âm /mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/. Dưới đây là các nhóm từ vựng liên quan:

Các biểu tượng trong lễ hội Trung thu

Trong phần từ vựng đầu tiên, bạn sẽ biết cách gọi các biểu tượng, hình ảnh quen thuộc trong ngày này như: Lễ tết Trung thu, con lân, ngày rằm trung thu,... gọi là gì.

STT

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa tiếng Việt

1

Mid-autumn festival

/mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/

Tết Trung thu

2

15th day of the 8th month of the lunar calendar

/ˌfɪfˈtiːnθ deɪ ɒv ðiː eɪtθ mʌnθ ɒv ðə ˈluːnə ˈkælɪndə/

ngày 15/8 âm lịch, rằm trung thu

3

15th of August

/ˈfˈɪftiːnθ ɒv ˈɔːgəst/

ngày 15/8

4

Lunar Year

/ˈluːnə jɪə/

Âm lịch

5

festival

/ˈfɛstəvəl/

lễ hội

6

harvest

/ˈhɑːvɪst/

vụ thu hoạch

7

crescent moon

/ˈkrɛsnt muːn/

trăng khuyết

8

full moon

/fʊl muːn/

trăng tròn

9

Moon palace

/muːn ˈpælɪs/

cung Trăng

10

the Moon boy

/ðə muːn bɔɪ/

Chú Cuội

11

magical banyan tree

/ˈmæʤɪkəl ˈbænɪən triː/

cây đa

12

lion dance

/ˈlaɪən dɑːns/

múa lân

13

lantern

/ˈlæntən/

đèn lồng

14

five-pointed star-shaped lantern

/faɪv-ˈpɔɪntɪd stɑː-ʃeɪpt ˈlæntən/

đèn ông sao

15

carp-shaped lantern

/kɑːp-ʃeɪpt ˈlæntən/

đèn cá chép

16

mask

/mɑːsk/

mặt nạ

17

lantern parade

/ˈlæntən pəˈreɪd/

hội rước đèn

18

rice paste figurine

/raɪs peɪst ˈfɪgjʊriːn/

tò he

19

laughter

/ˈlɑːftə/

tiếng cười

20

crowd

/kraʊd/

đám đông

21

traditional

/trəˈdɪʃənl/

truyền thống

22

traditional festival

/trəˈdɪʃənl ˈfɛstəvəl/

lễ hội truyền thống

23

traditional customs

/trəˈdɪʃənl ˈkʌstəmz/

phong tục truyền thống

24

folk

/fəʊk/

dân gian

25

folk games

/fəʊk geɪmz/

trò chơi dân gian

26

the Earth God

/ði ɜːθ gɒd/

ông Địa

27

reca spathe fan

/əˈriːkə spaθ fæn/

quạt mo

28

the Moon lady

/ðə muːn ˈleɪdi/

Chị Hằng

29

moon rabbit

/muːn ˈræbɪt/

thỏ ngọc

30

moonlight

/ˈmuːnlaɪt/

ánh trăng

31

lion

con lân trung thu

Những món ăn truyền thống trong Tết Trung thu

Tiếp đến, bạn cần điểm qua các từ về món ăn truyền thống gồm: Bánh trung thu (Bánh nướng, bánh dẻo), các loại nhân bánh, hoa quả và các dụng cụ nguyên liệu làm bánh trung thu trong tiếng Anh là gì.

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

STT

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa tiếng Việt

1

feast

/fiːst/

mâm cỗ

2

green sticky rice

/griːn ˈstɪki raɪs/

cốm

3

mooncake

/ˈmuːnkeɪk/

bánh trung thu

4

baked mooncake

/beɪkt ˈmuːnkeɪk/

bánh nướng

5

snow skin mooncake

/snəʊ skɪn ˈmuːnkeɪk/

bánh dẻo

6

jelly mooncake

/ˈʤɛli muːn keɪk/

bánh trung thu rau câu

7

wheat flour

/wiːt ˈflaʊə/

bột mì

8

salted egg yolk

/ˈsɔːltɪd ɛg jəʊk/

trứng muối

9

dried sausage

/draɪd ˈsɒsɪʤ/

lạp xưởng

10

mung bean paste

/muːŋ biːn peɪst/

đậu xanh xay nhuyễn

11

lotus paste

/ˈləʊtəs peɪst/

hạt sen xay nhuyễn

12

sugared pig fat

/ˈʃʊgəd pɪg fæt/

mỡ đường

13

lotus seed

/ˈləʊtəs siːd/

hạt sen

14

pomelo

/ˈpɒmɪləʊ/

quả bưởi

15

persimmon

/pɜːˈsɪmən/

quả hồng

16

gold apple

/gəʊld ˈæpl/

quả thị

17

longan

/ˈlɒŋɡ(ə)n/

quả nhãn

18

guava

/ˈgwɑːvə/

quả ổi

19

dragon fruit

/ˈdrægən fruːt/

quả thanh long

20

banana

/bəˈnɑːnə/

quả chuối

21

orange

/ˈɒrɪnʤ/

quả cam

22

pear

/peə/

quả lê

23

pomegranate

/ˈpɒmɪɡranɪt/

quả lựu

24

a piece of mooncake

/ə piːs ɒv muːn keɪk/

1 miếng bánh trung thu

25

the filling of the cake

/ðə ˈfɪlɪŋ ɒv ðə keɪk/

nhân bánh

26

green bean

/griːn biːn/

đậu xanh

27

a sip of tea

/ə sɪp ɒv tiː/

1 ngụm trà

28

drink tea

/drɪŋk tiː/

uống trà

29

a symbolic dish

/sɪmˈbɒlɪk dɪʃ/

món ăn tượng trưng

30

mooncake paste

nhân bánh trung thu

31

moon cake mold

khuôn bánh trung thu

Các hoạt động trong Tết Trung thu

Cuối cùng, không thể thiếu danh sách các từ về các hoạt động tạo nên một mùa Trung thu vui vẻ như: Đi rước đèn, phá cỗ, ngắm trăng Trung thu là gì. Cùng theo dõi trong bảng dưới đây!

STT

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa tiếng Việt

1

to celebrate the harvest

/tuː ˈsɛlɪbreɪt ðə ˈhɑːvɪst/

mừng vụ thu hoạch

2

to watch the moon

/tuː wɒʧ muːn/

ngắm trăng

3

to make mooncake

/tuː meɪk ˈmuːnkeɪk/

làm bánh Trung thu

4

to prepare a feast

/tuː prɪˈpeə fiːst/

sắp cỗ

5

to eat mooncakes

/tuː iːt ˈmuːnkeɪks/

ăn bánh Trung thu

6

to nibble on mooncakes

/tuː ˈnɪbl ɒn ˈmuːnkeɪks/

nhấm nháp bánh trung thu

7

to savor a sip of tea

/tuː ˈseɪvə tiː/

thưởng thức trà

8

to light the lanterns

/tuː laɪt ðə ˈlæntənz/

thắp lồng đèn

9

to parade with lanterns

/tuː pəˈreɪd wɪð ˈlæntənz/

đi rước đèn

10

to admire the moon

/tuː ədˈmaɪə ðə muːn/

ngắm trăng

11

to join a lantern parade

/tuː ʤɔɪn ə ˈlæntən pəˈreɪd/

đi rước đèn trung thu

Tham khảo thêm: [Update] Từ vựng Halloween : 100+ từ & cụm từ theo chủ đề dễ hiểu cho bé

Các cụm từ vựng về chủ đề trung tiếng Anh

Cùng với các từ vựng, các bạn nên kết hợp những cụm từ tiếng Anh về Tết Trung thu để đoạn văn miêu tả về lễ hội Trung thu thêm phần hấp dẫn.

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

1. Stands of selling mooncakes: Sạp/quầy hàng bán bánh trung thu

VD: The stands selling mooncakes start to appear on the street, with all kinds of delicious mooncakes.

Những quầy hàng bán bánh trung thu bắt đầu xuất hiện trên phố, với đủ loại bánh trung thu ngon mắt.

2. Celebrate the Mid-Autumn Festival: tổ chức lễ/tết trung thu

VD: Almost all primary schools in Vietnam celebrate the Mid-Autumn Festival for their students.

Gần như tất cả trường tiểu học ở Việt Nam đều tổ chức tết trung thu cho học sinh của họ.

3. Eat mooncakes: ăn/thưởng thức bánh trung thu

VD: My children love eating mooncakes, so I make sure to buy plenty for them.

Những đứa trẻ nhà tôi thích ăn bánh trung thu lắm, nên tôi chắc chắn sẽ mua thật nhiều cho bọn trẻ.

4. The Fifteenth of August, Chinese calendar: ngày 15/8 âm lịch

VD: The Mid-Autumn Festival is often held on the Fifteenth of August, Chinese calendar, which is a different day each year.

Tết trung thu thường được tổ chức vào ngày 15 tháng tám âm lịch, và ngày này thì không cố định mỗi năm.

5. Legend of Cuoi with his banyan tree: truyền thuyết chú Cuội ngồi gốc cây đa

VD: When I was small, I was often told about the legend of Cuoi with his banyan tree, and I absolutely love it.

Khi tôi còn bé, tôi thường được kể chuyện cổ tích chú Cuội ngồi gốc cây đa, và tôi cực kỳ thích câu chuyện ấy.

6. Perform/parade lion dance on the streets: biểu diễn múa lân trên đường phố

VD: The children heard the music and flooded outside their houses to watch parade lion dance on the streets.

Những đứa trẻ nghe thấy tiếng nhạc và chạy ùa ra ngoài nhà để xem biểu diễn múa lân trên đường phố.

7. Symbolize luck, happiness, health and wealth: biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải

VD: Mooncakes do not only look like the full moon, they actually symbolize luck, happiness, health and wealth – a “full” life.

Bánh trung thu không chỉ nhìn giống trăng tròn, mà còn biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải – một cuộc sống “viên mãn”.

8. The roundest and brightest moon: (mặt trăng) tròn và sáng nhất

VD: You cannot miss the moon tonight, it’s the Mid-Autumn Festival’s moon – the roundest and brightest moon!

Bạn không thể bỏ lỡ mặt trăng tối nay được, mặt trăng của Tết trung thu đấy, tròn nhất và sáng nhất!

9. Watch/admire the moon: ngắm trăng, thưởng trăng

VD: There’s nothing like sitting with your family to drink tea, eat mooncakes and admire the moon on this day.

Không có gì sánh bằng được ngồi với gia đình của bạn, uống trà, ăn bánh, và thưởng trăng trong ngày này.

Viết về lễ hội Trung thu bằng tiếng Anh

Dưới đây là cấu trúc và một số bài viết về Trung thu bằng tiếng Anh. Các bạn hãy sử dụng các từ tiếng Anh liên quan đến Trung thu để viết bài nhé!

Cấu trúc đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Trung thu

Cấu trúc bài giới thiệu Tết Trung thu bằng tiếng Anh gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Chi tiết nội dung trong từng phần như sau:

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Phần 1: Mở bài

Ở phần đầu tiên, bạn nên viết giới thiệu về Tết Trung thu bằng tiếng Anh với những ý sau đây:

  • Tết Trung thu là ngày gì ở Việt Nam? Diễn ra trong thời gian nào?
  • Ý nghĩa của lễ hội truyền thống này là gì?
  • Cảm nhận của bạn trước khi đến ngày Trung thu.

Phần 2: Thân bài

  • Đây là phần nội dung chính, bạn cần miêu tả về Tết Trung thu với các ý chính:
  • Nguồn gốc, sự tích của ngày Tết Trung thu ở Việt Nam
  • Các hoạt động chính trong lễ hội Trung thu
  • Sự khác biệt trong lễ Tết Trung thu Việt Nam với nước khác (Trung Quốc, Hàn Quốc,...)
  • Những hoạt động trong gia đình của bạn ở thời điểm trước và trong Tết Trung thu.

Phần 3: Kết bài

Bạn có thể kết thúc với những câu hỏi về Trung thu bằng tiếng Anh để yêu cầu người nghe kể lại hoặc nêu cảm nhận của họ về ngày Trung thu ở địa phương bạn và nơi họ ở. Bạn cũng có thể kết luận với cảm nghĩ của riêng mình trong phần này.

Xem thêm: Viết đoạn văn về Giáng sinh bằng tiếng Anh (kèm bài mẫu)

Gợi ý mẫu bài miêu tả Tết Trung thu bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số bài viết về lễ hội Trung thu bằng tiếng Anh, bạn hãy tham khảo và lên ý tưởng cho bài viết của mình nhé!

Bài viết 1

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

During the Mid-Autumn Festival, I feel very excited and looking forward to it. The countryside scene under the moonlight is beautiful. Around eight o'clock in the evening, the children in the neighborhood were excitedly inviting each other to go to the lantern procession. The whole group walked and sang the song "The starlight lamp".

At eight thirty, the Mid-Autumn Festival program took place. First was the lion dance performance of the union members. Colorful unicorns are performing to the bustling sound of drums. After that, Ms. Hang and Mr. Quay appeared with a humorous response.

We also got to see many good musical performances. The most awaited final part is breaking the feast. A lot of candies, fruits, and soft drinks have been prepared. I feel very good and happy.

Dịch nghĩa

Vào dịp Tết Trung thu, em cảm thấy rất háo hức và mong đợi. Khung cảnh làng quê dưới ánh trăng thật đẹp. Khoảng tám giờ tối, trẻ con trong xóm đã xôn xao rủ nhau đi rước đèn. Cả nhóm vừa đi vừa hát bài “Chiếc đèn ông sao”.

Tám giờ ba mươi, chương trình đón Tết trung thu diễn ra. Đầu tiên là tiết mục múa lân của các anh chị đoàn viên. Những chú lân rực rỡ sắc màu đang trình diễn trong tiếng trống rộn ràng. Sau đó, chị Hằng và chú Quậy xuất hiện với màn đối đáp hài hước.

Chúng em còn được xem rất nhiều tiết mục văn nghệ hay. Phần cuối cùng được chờ đợi nhất là phá cỗ. Rất nhiều bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt đã được chuẩn bị. Em cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.

Bài viết 2

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Today is August 15, the Mid-Autumn Festival. As soon as I heard the pounding drums, I hurriedly took the lantern to join the tiny army, headed to the wide lawn of the village and gathered in a circle around the yard.

After the announcement of the lady in charge, we lined up to go around the neighborhood, led by two dragons. Wherever the procession of lights and lamps went, the drums sounded there, making the whole neighborhood bustling like a big festival.

After walking around, we returned to the lawn to prepare to break the deck. The performance of breaking the feast was equally as fun as the procession of lanterns. We just ate candies, fruits, and performed art. When the moon was high, we left. That day left me with many unforgettable memories.

Dịch nghĩa

Hôm nay là ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Khi vừa nghe tiếng trống dồn dập, em vội xách đèn lồng ra nhập vào đoàn quân tí hon tiến về bãi cỏ rộng đầu xóm rồi quây thành vòng tròn quanh bãi.

Sau lời tuyên bố của chị phụ trách, chúng em xếp thành hàng dài đi vòng quanh xóm, đi đầu là hai con rồng. Đàn rước đèn đèn đi đến đâu, tiếng trống vang lên đến đó, làm cả xóm náo nhiệt lên như ngày hội lớn.

Đi được một vòng, chúng em quay lại bãi cỏ để chuẩn bị phá cỗ. Tiết mục phá cỗ cũng không kém phần vui vẻ như khi rước đèn. Chúng em vừa ăn bánh kẹo, hoa quả, vừa tiến hành văn nghệ. Khi ông trăng đã lên cao, chúng em mới ra về. Ngày hội đó đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên.

Bài viết 3

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Mid-Autumn Festival is a day that we all eagerly look forward to. Every year, as we prepare for the full moon day of August, our parents buy us each a lantern and a pair of delicious baked goods.

Right on the evening of the 15th, when it was only dusk, the pounding drums and frogs of the tiny army urged everyone to hurry up and prepare. We joined the guild and headed towards the village's cultural house. Dozens of colorful lanterns, one shaped like a fish, one shaped like a butterfly, a star, ... swinging by, swinging back, shining brightly.

After the introduction of the lady in charge of the Union, we lined up in a long line to go around the stage. In the middle is a tray with all kinds of fruits and candies, everyone is fascinated by it. The most anticipated performance is the exciting lion dance performance. We both broke the feast together and watched the musical performance. I really love the Mid-Autumn Festival because through that occasion we know how to unite and love each other more.

Dịch nghĩa

Tết Trung thu là một ngày mà tất cả chúng em đều háo hức, mong chờ. Năm nào cũng vậy, cứ chuẩn bị tới ngày rằm tháng Tám, bố mẹ lại sắm cho hai anh em chúng em mỗi người một chiếc đèn lồng và cặp bánh nướng ngon tuyệt.

Đúng buổi tối ngày 15, khi mới chỉ chập choạng tối, tiếng trống ếch dồn dập của đoàn quân tí hon đã thúc giục mọi người phải nhanh chân sửa soạn. Chúng em nhập hội và tiến về phía nhà văn hóa của làng. Hàng chục chiếc đèn lồng đủ màu sắc, chiếc thì hình con cá, chiếc hình con bướm, ngôi sao,... chao qua, chao lại, sáng rực.

Sau lời giới thiệu của chị phụ trách Đoàn, chúng em xếp thành một hàng dài đi vòng quanh sân khấu. Phía giữa là mâm cỗ với đủ thứ trái cây và bánh kẹo, ai nhìn cũng thích mê. Tiết mục đáng mong đợi nhất là màn múa lân sôi động. Chúng em vừa cùng nhau phá cỗ và vừa xem diễn văn nghệ. Em rất yêu thích ngày Tết Trung thu vì qua dịp đó chúng em biết đoàn kết và yêu thương nhau hơn.

Bài viết 4

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

The Mid-Autumn Festival is one of the most important traditional holidays in Vietnam. To me, it is also the most wonderful and exciting one. The Mid-Autumn Festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, including China, Japan and Korea.

Every year, it is on 15th August of the lunar calendar, when the full moon shines at night. The original meaning of this ancient festival is that it represents the family reunion. People will come back home and eat moon cakes together. However, in Vietnam, the Mid-Autumn festival is mainly an occasion for the kids to celebrate and enjoy the best time of the year.

On the night of Lunar August 15th, the streets are always full of people buying festival stuff and wandering. Parents often buy star-shaped lanterns for their kids, and there are also some special events such as lantern parades and lion dancing for them on this day. I like the Mid-Autumn festival because it is a chance for me to remember my childhood and feel young again.

Dịch nghĩa

Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng ở Việt Nam. Đối với tôi, nó là ngày lễ tuyệt vời và thú vị nhất. Tết Trung thu không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn ở một số khu vực khác của Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hàng năm, ngày lễ rơi vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi ánh trăng tròn tỏa sáng ban đêm. Ý nghĩa ban đầu của lễ hội cổ xưa này là nó tượng trưng cho sự đoàn tụ của gia đình. Mọi người sẽ trở về nhà và ăn bánh trung thu cùng nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Tết Trung thu chủ yếu là dịp để các bạn nhỏ vui chơi và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm.

Đêm 15/8 âm lịch, các tuyến phố luôn tấp nập người mua đồ lễ hội và đi dạo quanh. Các bậc cha mẹ thường mua đèn lồng hình ngôi sao cho con cái của họ, và cũng có một số sự kiện đặc biệt như diễu hành đèn lồng hay múa lân cho trẻ em vào ngày này. Tôi thích Tết Trung thu vì đây là dịp để tôi nhớ về tuổi thơ và cảm thấy mình như trẻ lại.

Bài viết 5

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Children in Vietnam always dream about an amazing Tet trung thu with a brightly lit lantern and a belly full of mooncakes. Tết Trung Thu or Mid-autumn Festival, is also known in Vietnam as the “Children’s Festival”.

The Mid-autumn Festival takes place in the middle of the eighth lunar month. Although it originated in China and is celebrated in many Asian countries, the Vietnamese version is a little bit different. The tale is about a man named Cuội living on the Moon, but just by accident. It is said that if you look closely at the full moon, you can see the shadow of a man sitting under a banyan. Therefore, children parade lanterns in the streets the night of Mid-autumn Festival to help light the way to earth for Cuội.

In addition, the celebration of the harvest is also an important part of this event. Last but not least, the Mid-autumn Festival marks an occasion when the work is finished and there’s time to spend with loved ones, to come back home and eat moon cakes. I really enjoy the vibrant and cozy ambiance of the Mid-autumn Festival. It always makes me feel young again.

Dịch nghĩa

Trẻ em Việt Nam luôn mơ về một cái Tết trung thu tuyệt vời với đèn lồng sáng rực rỡ và bụng bánh trung thu đầy ắp. Tết Trung Thu ở Việt Nam còn được coi như là một lễ hội cho trẻ em.

Tết Trung thu diễn ra vào trung tuần tháng 8 âm lịch. Mặc dù nó có nguồn gốc từ Trung Quốc và được tổ chức ở nhiều nước châu Á, nhưng phiên bản Việt Nam có một chút khác biệt. Câu chuyện kể về một người con trai tên Cuội sống trên Mặt Trăng, nhưng là do một tai nạn tình cờ. Người ta nói rằng nếu nhìn kỹ vào lúc trăng tròn, bạn có thể thấy bóng người ngồi dưới gốc đa. Vì vậy, trẻ em diễu hành lồng đèn trên đường phố trong đêm Trung thu để góp phần thắp sáng đường xuống trần gian cho chú Cuội.

Ngoài ra, việc kỷ niệm thu hoạch mùa màng cũng là một phần quan trọng của sự kiện này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Tết Trung thu đánh dấu dịp khi công việc kết thúc và ta dành thời gian cho những người thân yêu, trở về nhà và ăn bánh trung thu. Tôi thực sự thích không khí sôi động và ấm cúng của Tết Trung thu. Nó luôn làm cho tôi cảm thấy trẻ lại.

Có thể bạn thích: 60+ từ vựng về Tết thông dụng [Tổng hợp đầy đủ nhất] Cách viết bài giới thiệu Tết bằng tiếng Anh hay nhất

Bài viết 6

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

The Mid-Autumn festival dates back to the Rice Civilization of the Red River delta, over 4,000 years ago. It is held on the 15th day of the 8th lunar month (often in late September or early October) in the middle of autumn and it is celebrated for a whole day. Besides the Tet Holiday, Mid-Autumn festival is one of the most famous festivals and it is a traditional celebration for Vietnamese children.

Everywhere is fallen in the active and colorful air. The main point of the Mid-Autumn is that children use the beautiful lanterns, wear funny masks, perform fantastic lion dances and sing folklore songs in the house's grounds or on the streets when the moon is rising.

Mooncakes are specific cakes and are only for this festival. Moon cakes, which are made from flavor, meat, egg, dried fruit, pumpkin's seed, peanut, are so sweet and good tasting. Mooncakes symbolize Luck, Happiness, Health and Wealth on the Mid-Autumn day.

Apart from mooncakes and lanterns, the other most visible tradition related to the Mid-Autumn festival is the lion dance. On the nights leading up to the holiday, groups of children parade through the streets – some of the children maintain a martial beat on drums, while others control an extravagantly decorated 'lion' crafted from molds and paper. The children approach homes and businesses and ask the owners for their permission to perform. If they agree, the children put on a show that is believed to bring a blessing of luck and fortune. Afterwards the host gives the children lucky money as a sign of gratitude.

Mid-Autumn celebration is also an opportunity for members of the family to get together and share everything in their year. The young generation express their gratitude to the old generation. The parents show their love for their children. For others, because the traditional time to have this festival is usually after harvesting the crops, it is as the congratulation for the full harvest.

Dịch nghĩa

Tết Trung thu có nguồn gốc từ nền văn minh lúa nước của vùng châu thổ sông Hồng, cách đây trên 4.000 năm. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch (thường vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10) vào giữa mùa thu và nó được tổ chức trong cả ngày.

Bên cạnh Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất và là lễ truyền thống của trẻ em Việt Nam. Mọi nơi đều rơi vào không khí sôi động và đầy màu sắc. Điểm chính của Tết Trung thu là trẻ em được rước đèn xinh xắn, đeo mặt nạ ngộ nghĩnh, múa lân điêu luyện và hát các bài hát dân gian trong sân đình hoặc ngoài đường khi trăng lên.

Bánh trung thu là loại bánh đặc trưng và chỉ dành riêng cho lễ hội này. Bánh trung thu được làm từ hương liệu, thịt, trứng, trái cây sấy khô, hạt bí đỏ, đậu phộng nên rất ngọt và ngon. Bánh Trung thu tượng trưng cho May mắn, Hạnh phúc, Sức khỏe và Sự giàu có trong ngày Trung thu.

Ngoài bánh trung thu và đèn lồng, một truyền thống khác dễ thấy nhất liên quan đến Tết Trung thu là múa lân. Vào những đêm trước ngày lễ, các nhóm trẻ em diễu hành qua các đường phố - một số trẻ em duy trì nhịp võ trên trống, trong khi những trẻ khác điều khiển một 'con sư tử' được trang trí lộng lẫy được làm thủ công từ khuôn và giấy. Những đứa trẻ tiếp cận các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh và xin phép chủ sở hữu để thực hiện. Nếu họ đồng ý, những đứa trẻ sẽ đặt một chương trình được cho là sẽ mang lại may mắn và tài lộc. Sau đó, người dẫn chương trình lì xì cho các em như thể hiện lòng biết ơn.

Tết Trung thu cũng là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, chia sẻ mọi điều trong năm. Thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ già. Các bậc cha mẹ thể hiện tình yêu thương của họ đối với con cái của họ. Đối với những người khác, vì thời gian truyền thống để tổ chức lễ hội này thường là sau khi thu hoạch mùa màng, đó là lời chúc mừng cho mùa màng bội thu.

Bài viết 7

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with a full moon at night.

In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival.

Nowadays, Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind them of their childhood and feel young again.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty. When I was a little kid and living in the countryside, our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like “treat or trick” in western culture, they will not stop until you give them some lucky money.

And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families.

Dịch nghĩa

Tết Trung thu là một ngày lễ truyền thống quan trọng ở nước tôi. Tết Trung thu không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn ở một số khu vực khác của Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và nó thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đêm rằm.

Trước đây, vào ngày này mặt trăng sáng nhất và tròn nhất, tượng trưng cho sự đoàn tụ hay sum họp của gia đình. Vì vậy, các gia đình và bạn bè thường đến cùng nhau hoặc thu hoạch mùa màng cho lễ hội.

Ngày nay, Tết Trung thu chủ yếu dành cho trẻ nhỏ ở Việt Nam để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Nhưng không chỉ trẻ em có thể kỷ niệm ngày này mà người lớn cũng có thể, những người lớn mong muốn có cơ hội để nhắc nhở họ về tuổi thơ của họ và cảm thấy trẻ lại.

Trong lễ hội mùa Thu thú vị này, làm mặt nạ và làm đèn lồng có lẽ là một trong nhiều hoạt động được diễn ra. Rất nhiều nhóm bạn trẻ Việt Nam đã sáng tạo ra những chiếc đèn lồng độc đáo, hợp thời trang nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Khi tôi còn nhỏ và sống ở vùng nông thôn, con hẻm nhỏ của chúng tôi có rất nhiều đội múa rồng khác nhau. Các vũ công rồng múa đến từng hộ gia đình trong làng của họ, nó giống như “xử hay lừa” trong văn hóa phương Tây, họ sẽ không dừng lại cho đến khi bạn cho họ một số tiền lì xì.

Và nói đến Trung thu thì không thể không nhắc đến bánh Trung thu. Hình tròn của bánh trung thu biểu thị cho sự trọn vẹn, đoàn tụ của gia đình.

Bài viết 8

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Mid-Autumn festival, which is held on the Fifteenth day of August in the Lunar, is the festival of children. This is the time that the moon is the roundest and brightest in the year. This festival is associated with the legend of Cuoi with a banyan tree and the story of the Moon goddess.

In Vietnam, there are many traditional activities for both adults and children during the festival. On the occasion of the festival, parents buy their children masks, star lanterns, toy figurines and drums. Besides, adults prepare the food in order to celebrate the Full-moon Festival. The food includes Moon-cakes, candies, sugar-canes, grapefruits and many other fruits.

When the moon is the highest in the sky, children will dance and sing, watch and admire the Moon, and eat Moon-cake and fruits. Children also celebrate the Mid-Autumn Festival with traditional 5-pointed star shaped lanterns along the streets. Somewhere, people hold the lion dance activities performed by both trained professional groups and amateurs. With the exciting activities of Mid-Autumn Festival, it proves that this is not only the festival of children but also Tet holiday members.

Dịch nghĩa

Tết Trung thu, được tổ chức vào Rằm tháng tám Âm lịch, là ngày Tết của trẻ em. Đây là thời điểm mà mặt trăng tròn nhất và sáng nhất trong năm. Tết này gắn liền với truyền thuyết về chú Cuội với cây đa và chị Hằng.

Ở Việt Nam, có nhiều các hoạt động truyền thống dành cho cả người lớn và trẻ em trong suốt lễ hội. Vào dịp Tết, cha mẹ mua cho con cái của họ mặt nạ, đèn ông sao, tò he.. Bên cạnh đó, người lớn bày cỗ để mừng trung thu. Đồ ăn bao gồm bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi và nhiều loại trái cây khác.

Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng và phá cỗ. Trẻ em cũng mừng trung thu bằng việc rước đèn ông sao dọc các con phố. Ở một số nơi, người ta tổ chức múa Lân được trình diễn bởi cả những đoàn chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư. Với các hoạt động sôi nổi của ngày Tết trung thu, có thể thấy đây không chỉ là ngày Tết của thiếu nhi mà còn là ngày Tết Đoàn viên.

Bài viết 9

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

The fruits, moon cakes, lanterns, and lion dances are four items that are the most important preparation for the Mid-Autumn Festival. People buy seasonal fruits such as grapefruits, logan fruits, bananas, and apples for this occasion. Moon cakes are a significant part of the Vietnamese Mid-Autumn Festival nowadays. People think moon cakes are indicative of the moon’s quiet, beautiful sight, and some even say “No mooncakes, no festival”. People used to make them by hand a very long time ago.

Nowadays, the bulk of moon cakes are made by factory employees. Last but not least, the festival is never completed without the lion dance. Lion dances are a sign of prosperity, success, health, and wealth, so many lion dance competitions are held. Family members meet up to eat moon cake, gaze at the year’s most stunning moon, and talk with each other.

Dịch nghĩa

Mâm quả, bánh trung thu, lồng đèn, múa lân là bốn vật phẩm chuẩn bị cho Tết trung thu quan trọng nhất. Mọi người mua trái cây theo mùa như bưởi, nhãn, chuối, táo cho dịp này. Bánh trung thu vẫn là một phần không thể thiếu trong Tết Trung thu của người Việt Nam hiện nay. Mọi người nghĩ rằng bánh trung thu biểu tượng cho vẻ đẹp tĩnh lặng của mặt trăng, thậm chí có người còn nói “Không có bánh trung thu, không có lễ hội”. Người ta đã từng làm chúng bằng tay từ rất lâu trước đây.

Ngày nay, hầu hết bánh trung thu đều do nhân viên nhà máy làm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, lễ hội không bao giờ trọn vẹn nếu không có màn múa lân. Múa sư tử là biểu hiện của sự thịnh vượng, thành công, sức khỏe, phú quý nên rất nhiều cuộc thi múa lân được tổ chức. Các thành viên trong gia đình gặp nhau để ăn bánh trung thu, ngắm nhìn mặt trăng đẹp nhất trong năm và trò chuyện với nhau.

Hướng dẫn cách học tiếng Anh chủ đề lễ hội Trung thu

Với phần tổng hợp từ vựng chủ đề Trung thu kèm hướng dẫn viết như trên, bạn đã nắm được cách viết một bài về lễ hội Trung thu đầy đủ. Bên cạnh đó, để ghi nhớ được từ vựng và các phần nội dung liên quan đến chủ đề này, các bạn có thể học theo những cách sau:

Học qua các bài hát trung thu bằng tiếng Anh

Nhạc Trung thu với những giai điệu vui vẻ là cách tốt nhất để bạn tiếp cận với các mẫu câu nói về Trung thu trong tiếng Anh hiệu quả. Hãy thử bắt đầu nghe, hát theo những bài hát trong list này nhé!

Mid Autumn Festival - Rước đèn tháng Tám

The Lantern Star - Chiếc đèn ông sao (Việt - Anh)

The Round Moon

Cách nhớ từ vựng trung thu tiếng Anh bằng tranh ảnh

Sử dụng tranh ảnh để mô phỏng câu chuyện về ngày Tết Trung thu hoặc flashcard - thẻ từ để học từ mới về chủ đề này cũng là cách hay để bạn ghi nhớ list từ dễ dàng.

Học từ và câu qua những câu hỏi về Trung thu bằng tiếng Anh

Bằng cách đặt câu hỏi tự trả lời hoặc trò chuyện với bạn trên lớp, các bạn vừa có thể học câu từ vừa có thể hiểu biết hơn về lễ hội này. Thông qua những trao đổi của các bạn, bạn sẽ có thêm ý tưởng mới khi viết bài kể về ngày Tết Trung thu ở Việt Nam.

Học qua các trò chơi câu từ

Học từ vựng qua trò chơi là phương pháp phổ biến và hữu ích cho cả các bé mới bắt đầu học tiếng Anh. Bạn có thể tận dụng các trò chơi vui nhộn như: Board Race, Word Jumble Race, Hangman, Pictionary, Bingo,... để ghi nhớ từ vựng về Tết Trung thu hiệu quả.

Quà trung thu tiếng anh là gì năm 2024

Trên đây là tổng hợp từ vựng, mẫu câu và các bài viết về Tết Trung thu tiếng Anh. Hãy thử kết hợp các phương pháp bên dưới để ghi nhớ toàn bộ kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả nhé! Đừng quên theo dõi Blog Học tiếng Anh và bấm NHẬN CẬP NHẬT để đọc thêm nhiều bài học tiếng Anh bổ ích trên trang tin của Monkey!