Hàm trung bình cộng trong thư viện math.h năm 2024

 1. Trang chủ
 2. Lớp 11
 3. Tin học

Câu hỏi:

09/05/2022 755

 1. những hàm toán học.

Đáp án chính xác

 1. những hàm về xử lí xâu.
 1. những hàm về thời gian.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án đúng là: A

Những hàm toán học trong C++ là những hàm nằm trong thư viện math.h, một bộ thư viện chuẩn (standard library) của ngôn ngữ C++.

tính trung bình cộng và trung bình nhân các số nguyên

‪#‎include‬

include

include

int main () { int n; float AS,AM,a; int s=0; float m=1; printf("Nhap n: "); scanf("%d",&n); int i=0; while(i<=n) { s=s+i; i++; } AS=float (s*1.0)/n; printf("Trung Binh Cong la : %.2f",AS); int j=1; while(j<=n) { m=m*i;// sao lại nhân i (:X) j++; } a = float(1.0/n); AM=float (pow(m,a)); printf("n"); printf("Trung Binh Nhan la : %.2f",AM); getch(); }

Chúng ta đã từng sử dụng 2 hàm printf()scanf() trong thư viện stdio.h. Các bạn phải hiểu rằng còn nhiều thư viện khác nữa, mỗi thư viện sẽ chứa những hàm với những cụm chức năng riêng biệt.

Và ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua những phép tính toán đơn giản trong C, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những phép tính toán phức tạp hơn và hiệu quả hơn thông qua một thư viện hỗ trợ mới là math.h, nó chứa những hàm xử lý toán học đã được viết trước.

Các hàm xử lý toán học trong thư viện math.h

STT Tên hàm Mô tả 1


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

0 Trả về cos của một góc radian x. 2


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

1 Trả về sin của một góc radian x. 3


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

2 Trả về giá trị của e mũ x. 4


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

3 Trả về x * 2^exp. 5


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

4 Trả về logarit tự nhiên (logarit cơ số) của x. 6


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

5 Trả về logarit trong (logarit cơ số 10) của x. 7


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

6 Trả về x mũ y. 8


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

7 Trả về căn bậc hai của x. 9


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

8 Trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x. 10


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

9 Trả về giá trị tuyệt đối của x. 11


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

0 Trả về giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x. 12


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

1 Trả về số dư còn lại của x chia cho y.

Một số ví dụ minh hoạ:

Hàm fabs trong C

Hàm này sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số, trong toán học viết là


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

2.

Ví dụ:


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  a = fabs(-5);
  printf("a = %d", a);
}

Hàm ceil trong C

Hàm này sẽ trả về giá trị dạng số nguyên nếu như ta đưa cho nó một số thực. Hay chúng ta còn gọi là làm tròn số, nhưng hàm


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

3 sẽ luôn làm tròn giá trị lên (tăng giá trị).

Ví dụ:


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

Hàm floor trong C

Trái ngược với hàm


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

3, hàm


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

5 sẽ luôn làm tròn giá trị xuống (giảm giá trị).

Ví dụ:


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

Hàm pow trong C

Hàm này cho phép tính lũy thừa một số. Chúng ta phải chỉ ra cho nó 2 giá trị: số hạng và cấp lũy thừa của số đó. Đây là cấu trúc của hàm này:


# include 

# include 
int main() {
  int a;
  int b;
  a = ceil(5.125);
  a = ceil(5.7);
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
}

6

Ví dụ:


# include 

# include 
int main() {
  int a = 4;
  int b = 3;
  int c = pow(a, b); // tương đương pow(4, 3) <=> 4^3
  printf("c = %d", c);
}

Hàm sqrt trong C

Hàm này sẽ tính căn bậc 2 của một số được truyền vào. Giá trị trả về có thể là số nguyên hoặc số thập phân.