Đặc trưng văn hóa ẩm thực truyền thống việt nam năm 2024

 • * Foreign Language Studies
  • Chinese
  • ESL
   • Science & Mathematics
  • Astronomy & Space Sciences
  • Biology
   • Study Aids & Test Prep
  • Book Notes
  • College Entrance Exams
   • Teaching Methods & Materials
  • Early Childhood Education
  • Education Philosophy & Theory All categories
 • * Business
  • Business Analytics
  • Human Resources & Personnel Management
   • Career & Growth
  • Careers
  • Job Hunting
   • Computers
  • Applications & Software
  • CAD-CAM
   • Finance & Money Management
  • Accounting & Bookkeeping
  • Auditing
   • Law
  • Business & Financial
  • Contracts & Agreements
   • Politics
  • American Government
  • International Relations
   • Technology & Engineering
  • Automotive
  • Aviation & Aeronautics All categories
 • * Art
  • Antiques & Collectibles
  • Architecture
   • Biography & Memoir
  • Artists and Musicians
  • Entertainers and the Rich & Famous
   • Comics & Graphic Novels
   • History
  • Ancient
  • Modern
   • Philosophy
   • Language Arts & Discipline
  • Composition & Creative Writing
  • Linguistics
   • Literary Criticism
   • Social Science
  • Anthropology
  • Archaeology
   • True Crime All categories
 • Hobbies & Crafts Documents
  • Cooking, Food & Wine
   • Beverages
   • Courses & Dishes
  • Games & Activities
   • Card Games
   • Fantasy Sports
  • Home & Garden
   • Crafts & Hobbies
   • Gardening
  • Sports & Recreation
   • Baseball
   • Basketball All categories
 • Personal Growth Documents
  • Lifestyle
   • Beauty & Grooming
   • Fashion
  • Religion & Spirituality
   • Buddhism
   • Christianity
  • Self-Improvement
   • Addiction
   • Mental Health
  • Wellness
   • Body, Mind, & Spirit
   • Diet & Nutrition All categories

0% found this document useful (0 votes)

2K views

13 pages

Original Title

VĂN-HÓA-ẨM-THỰC-TRUYỀN-THỐNG-VIỆT-NAM (2)

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

2K views13 pages

VĂN HÓA ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

M.JGÆM V_ÆU HG_KN TĉK GØF ầL UGỳH UY_]ểK UGÕKN TMỄUKFL

Ugob ‐

UỪ ĖmỈk TmỎt Kfl tgõkn eữkn“

tgà ậl tgỶh hgìkg `ã Ĉk uỖkn - `ã gbẦt Ėờkn ĖỈ huknhắp kĈkn `ƳỨkn hgb hbk knƳỜm sỖkn vã gbẦt Ėờkn. Hgìkg và vẬy, køm ĖẲk vĈk gøf ậl tgỶh`ã køm ĖẲk vmỎh Ĉk uỖkn vã hæh løk Ĉk uỖkn hýkn vỚm knuỘk nỖh, `Ịhg sỬ hỮf kø. ĉk `ãgbẦt Ėờkn hƦ iẨk kgắt hỮf hbk knƳỜm, nẢk `mỆk vỚm hbk knƳỜm knfy tỪ iuởm sƦ jgfm. Kákvãb tgỜm ĖmỈl ắy, Ĉk uỖkn hgọ `ã lờt gbẦt Ėờkn smkg gỌh, lờt pgẨk ửkn tỶ kgmák jgõknĖmỆu jmỎk hỮf hbk knƳỜm. Hýkn vỚm sỶ pgæt trmỈk hỮf hbk knƳỜm tgà gbẦt Ėờkn kngỎ tguẬttrbkn Ĉk uỖkn gfy ậl tgỶh hŭkn tgfy Ėởm tgob gƳỚkn tìhg hỶh vỚm sỶ Ėf eẦkn hỮf hæhløk Ĉk vã hæhg hgẲ imẲk. Hæh løk Ĉk, ĖỘ uỖkn ĖƳỨh hgẲ imẲk vã iãy imỎk lờt hæhg ĖẾhsẢh gƦk, hẮu jỸ gƦk vã kắu Ĉk hŭkn kgƳ tgƳỒkn tgửh løk Ĉk trỒ tgãkg lờt kngỎ tguẬt.ầl tgỶh jgõkn hgọ `ã sỶ tmẲp hẬk vỆ nøh Ėờ vĈk gøf vẬt hgắt lã hùk hgửf ĖỶkn trbkn ĖøvĈk gøf tmkg tgẮk. Uàl gmỈu vỆ ậl tgỶh hỮf lờt Ėắt kƳỚh hgìkg `ã hæhg ĖƦk nmẨk kgắt ĖỈhø tgỈ gmỈu tgál vỆ `Ịhg sỬ vã hbk knƳỜm hỮf Ėắt kƳỚh ắy. Vuf Ėø nøp pgẮk kékn hfb vỖkgmỈu imẲt vã `ùkn tỶ gãb eék tờh trbkn lỞm hgñkn tf. Tà vẬy kỆk vĈk gøf ậl tgỶh rf ĖỜm lfkn tgob kgỢkn nmæ trỊ tmkg gbf hỮf kø.

TĈk gøf ậltgỶh

ifb nỘl tbãk iờ lõm trƳỜkn vĈk gøf emkg eƳỦkn hỮf hbk knƳỜm, kgƳ hæhg trfkn trìvã hæhg tgửh Ĉk uỖkn, kngm tgửh vã kngm `ỏ, tgỶh pgậl kgƳ imỈu tƳỨkn hỮf sỶ tmkg jgmẲtgfy tờm `Ởm, gbẾh ĖẾh sẨk jgu vỶh vã eb Ėø kgẬk eẦkn vĈk gøf

. TĈk gøf ậl tgỶh truyỆktgỖkn

`ã kít vĈk gøf tỶ kgmák trbkn huờh sỖkn ĖỜm tgƳỜkn. ēỖm vỚm knƳỜm TmỎt Kfl, ậltgỶh jgõkn kgỢkn `ã kít vĈk gøf vỆ vẬt hgắt lã hùk `ã vĈk gøf truyỆk tgỖkn vỆ tmkg tgẮk.Vuf kgỢkn kít Ėẽp tỪ ậl tgỶh knƳỜm tf hø tgỈ gmỈu imẲt tgál vỆ vĈk gøf TmỎt Kfl tgỈgmỎk rÿ kít pgậl nmæ hbk knƳỜm, tràkg Ėờ vĈk gøf hỮf eék tờh vỚm kgỢkn ĖẦb `ü, pgíp tẢhhŭkn kgƳ pgbkn tữh trbkn hæhg Ĉk uỖkn Ồ kƳỚh tf…

MM.ēẴH UYƢKN HỤF KểK TĉK GØF ầL UGỳH UY_]ểK UGồKNTMỄU KFL

6.Knuyák `mỎu pgbkn pgñ

TĈk gøf ậl tgỶh kƳỚh tf iẢt knuỘk tỪ hgìkg eắu ắk hỮf kỆk kõkn kngmỎp `ñf kƳỚh. Eý høgờm gç, Ėàkg Ėæl gfy tmỎh týkn nà tgà trbkn loku hỮf knƳỜm TmỎt hŭkn jgõkn tgỈ tgmẲu gẦthƦl ‘ héy `ñf1 ‐Óøm tgà tgçl tgỊt tgçl xõm, gỏ kb hƦl tẺ tgà tgõm lỌm ĖƳỜkn“. Hæh løkĈk Ėắt kƳỚh tf trỌkn ĖmỈl `ãl tỪ rfu, quẨ, hỮ kák ìt lỦ, jgõkn sỬ eữkn kgmỆu tgỊt kgƳ hæhkƳỚh pgƳƦkn Uéy, hŭkn jgõkn sỬ eữkn kgmỆu eẮu lỦ kgƳ løk hỮf knƳỜm Gbf. Knuyák`mỎu knƳỜm TmỎt tgƳỜkn sỬ eữkn `ã hæh tgửh Ĉk eék eè, quok tguờh vỚm lỌm knƳỜm, gfy høtgỈ køm knƳỜm TmỎt `Ỷf hgỌk tgỶh pgậl tgob 8 tmáu hgì knbk - iở - rẺ. Urbkn Ėø hæh tgỶh pgậl tỪ rfu hỮ `ã tgử jgõkn tgỈ tgmẲu. TmỎh sỬ eữkn kgmỆu hæh knuyák `mỎu tỪ tgỶh vẬthgìkg `ã ĖmỈl tẦb kák sỶ ĖẾh trƳkn trbkn vĈk gøf ậl tgỶh TmỎt Kfl. KnƳỜm TmỎt hŭkn hø

lờt sỖ løk Ĉk hgfy tgob ĖẦb SgẬt ĖƳỨh hgẲ imẲk tỪ hæh `bẦm rfu, ĖẬu tƳƦkn tuy trbknhờkn ĖỘkn tgẲ tữh ìt knƳỜm Ĉk hgfy trƳỜkn, hgọ hø hæh sƳ sèm trbkn hgýf gbẾh knƳỜm iỊ iỎkg iuờh pgẨm Ĉk jmákn.

9.Umkg gbf trbkn hgẲ imẲk

ầl tgỶh TmỎt Kfl hgmkg pgữh hæh eu jgæhg kƳỚh knbãm iẶkn sỶ tgfkg ĖẦl lã `Ầm ĖẬlĖã, gãm gbãm trbkn gƳƦkn vỊ, `Ẫk `ƳỨkn emkg eƳỦkn tỪ hæh løk Ĉk. Tã ĖmỈl `ãl kák sỶjgæh imỎt hỮf ậl tgỶh TmỎt `ã tỪ hæhg hgẲ imẲk. Hæhg hgẲ imẲk løk Ĉk pgở imẲk hỮf knƳỜmTmỎt `ã sỬ eữkn hæh nmf vỊ pgữ vã sỶ hék iẶkn él eƳƦkn trbkn hæh løk Ĉk.Hæh løk Ĉk hỮf TmỎt Kfl sỬ eữkn lờt hæhg tƳƦkn smkg gãm gùf vỚm kgfu vã tgƳỜkntguẬk tgob knuyák `ü "él eƳƦkn pgỖm trmỈk" tửh `ã hæh knuyák `mỎu nmf vỊ sẼ sỬ eữkn lờthæhg tƳƦkn smkg gãm gùf vỚm kgfu, kgƳ løk Ĉk eỏ néy `Ầkg iữkn (tìkg gãk) iuờh pgẨm hønmf vỊ hfy køkn (tìkg kgmỎt) Ėm jçl vã knƳỨh `Ầm. Knbãm rf hæh løk Ĉk jỿ kgfu jgõkn tgỈjẲt gỨp trbkn lờt løk gfy jgõkn ĖƳỨh Ĉk hýkn `ñh và jgõkn knbk, gbẾh hø jgẨ kĈkn néygẦm hgb sửh jgỂo hŭkn ĖƳỨh eék nmfk Ėñh jẲt tgãkg kgmỆu jmkg kngmỎl `Ƴu truyỆk qufkgmỆu tgẲ gỎ.

8.Hæhg gãkg xỬ trbkn iỢf Ĉk

ēỖm vỚm knƳỜm eék TmỎt, trbkn lél hƦl hỮf gỌ, ĖẾh imỎt `ã knƳỜm eék lmỆk IẢh vã lmỆkUrukn, hø rắt kgmỆu quy tẢh, `ỏ kngm lã kẲu jgõkn gỌh gỂm tẬk tƳỜkn, tgắu Ėæb tgà iẦk jgøhø tgỈ kẢl iẢt ĖƳỨh gẲt. HgẸkn gẦk kgƳ1

HguyỎk lỜm hƦl

Uữh lỜm hƦl hỮf knƳỜm IẢh `ã hẨ lờt kít Ėẽp trbkn vĈk gøf ửkn xỬ. Hgìkg kgỢkn `ỜmlỜm tƳỒkn hgỪkn kgƳ võ tgửh ắy Ėè nmæb eữh hgb hbk knƳỜm tf gmỈu `Ẽ imẲt Ʀk, imẲt kgẬkemỎk kgỢkn gẦkg pgñh ĖƦk tguẮk, iàkg eỊ, hŭkn `ã ĖỈ imẲt trék quü, tõk trỌkn sỶ hø lẾthỮf kgfu. Jgm lỜm hƦl pgẨm kgẽ kgãkn, lỜm tỪ knƳỜm `Ớk tuởm kgắt trbkn kgã kgƳ õkn iãrỘm lỚm tỚm hgf lẽ vã fkg hgỊ.

ủkn xỬ trbkn Ĉk uỖkn

KnƳỜm TmỎt jgm Ĉk hƦl rắt hgñ ü ĖẲk hæhg Ĉk, gỌ qufk kmỎl rẶkn, hæhg Ĉk hùk qufk trỌkngƦk hẨ løk Ĉk. Jgm Ĉk, jgõkn kák knỘm quæ sæt lél gfy quæ xf lél hƦl ĖỈ vỪf tfynẢp ĖỘ Ĉk trbkn lél. UuyỎt ĖỖm trækg hƦl ĖẮy trbkn lmỎkn lã køm, hŭkn jgõkn ĖƳỨhtgởm ĖỘ Ĉk køkn lã pgẨm lñh hgẬl pgẮk knuờm gƦk Ồ sæt tgãkg iæt. Jgm Ĉk jgõkn kákhgíp lmỎkn gfy tẦb rf tmẲkn Ộk. Hgñ ü hæhg hgắl ĖỘ Ĉk, hgọ kgñkn pgẮk tgửh Ĉk, jgõknkgñkn ĖẮu Ėŭf vãb iæt hgắl, lmẲkn Ėè hẢk eỒ jgõkn ĖƳỨh hgắl. Knbãm rf, kák hgñ ü `ã

jgõkn ĖƳỨh nÿ iæt Ėŭf gfy nÿ vãb lél và knƳỜm TmỎt qufk kmỎl rẶkn ĖmỆu Ėø sẼ lfknĖẲk xum xẺb, nỌm lf quỾ tỚm kgã.

ç

IỢf hƦl hỮf knƳỜm TmỎt tuy hgửf kgmỆu quy tẢh kgƳkn ậk trbkn Ėø `ã kgỢkn ĖẦb `ü, tgỈgmỎk tàkg hẨl yáu tgƳƦkn nẢk iø nmỢf hæh tgãkg vmák trbkn nmf Ėàkg ĖỘkn tgỜm tgỈ gmỎkkít vĈk gøf ửkn xỬ jgíb `íb hỮf knƳỜm TmỎt. Uuy jgõkn ĖƳỨh ngm hgíp `Ầm kgƳkn gẮu kgƳfm smkg rf hŭkn pgẨm gỌh iỒm Ėø `ã kít Ėẽp, `ã truyỆk tgỖkn eék tờh tỪ ifb ĖỜm kfy.

MMM.ēẴH ēMỉL UGOB TÝKN LMểK EÉK UỗH

TmỎt Kfl `ã lờt kƳỚh tgmák vỆ kõkn kngmỎp tguờh ĖỚm jgì gẬu kgmỎt ĖỚm, výkn kgmỎt ĖỚmnmø lýf. Knbãm rf, `èkg tgở TmỎt Kfl ĖƳỨh hgmf rf if lmỆk rÿ rỎt `ã IẢh, Urukn, Kfl.Hgìkg hæh ĖẾh ĖmỈl vỆ ĖỊf `ü, vĈk gøf, eék tờh, jgì gẬu Ėè quy ĖỊkg kgỢkn ĖẾh ĖmỈlrmákn hỮf ậl tgỶh tỪkn výkn ‘ lmỆk. LỞm lmỆk hø lờt kít, jgậu vỊ hæhg hgẲ imẲk ĖẾhtrƳkn. ēmỆu Ėø nøp pgẮk `ãl ậl tgỶh TmỎt Kfl pgbkn pgñ, Ėf eẦkn.

6.ầl tgỶh lmỆk IẢh

Jgậu vỊ hỮf knƳỜm lmỆk IẢh tỪ xf xƳf Ėè ĖƳỨh hbm `ã hguậk lỶh iỒm ĖƳỨh sãkn `Ọh jỽ`ƳỦkn tỪ ifb ĖỜm. GỌ hguờkn løk Ĉk tgfkg ĖẦl, kgẽ kgãkn vã lờt hgñt hguf. Hæh løkrfu vã hæh `bẦm tgỮy gẨm sẨk kƳỚh knỌt hŭkn jgæ pgở imẲk trbkn hæh løk Ĉk lmỆk IẢh.Hæh nmf vỊ ĖƳỨh tmẲt hgẲ vỪf pgẨm, hø sỶ tƳƦkn gỞ vỚm kgfu, jgõkn hfy xí `ƳỦm kgƳ hæhløk Ĉk lmỆk Urukn hŭkn jgõkn knỌt kgƳ trbkn løk hỮf knƳỜm Kfl. Uởkn gùf `Ầm gƳƦknvỊ ậl tgỶh IẢh iờ tgfkg tfb vã ĖẮy tmkg tẲ.EƳỜkn kgƳ ậl tgỶh lmỆk iẢh nẢk `mỆk vỚm kgỢkn løk Ĉk eék eè, ĖẬl kít truyỆk tgỖknvã iñk ĖẬu lẢl tõl hŭkn `ã lờt trbkn kgỢkn løk Ĉk ĖẾh trƳkn hỮf výkn lmỆk kãy.Jgõkn hgọ ĖƳỨh knƳỜm eék lmỆk IẢh Ƴf hguờkn lã knãy kfy ĖỈ hgmỆu `ùkn tgƳỨknjgæhg, iñk ĖẬu lẢl tõl Ėè hø lẾt jgẢp lỌm kƦm trẨm eãm tỪ IẢh vãb Kfl. Uuy kgmákknbk kgắt vẪk `ã jgm ĖƳỨh knƳỜm eék iẨk ĖỊf hgẲ imẲk.Iñk tgfkn `ã lờt løk Ĉk tgfkg kgè, jgõkn jíl pgẮk hẮu jỸ, vỚm gƳƦkn vỊ `õm huỖk tắt hẨtẦb kák lờt løk Ĉk ĖẾh sẨk hỮf Gã Kờm. ēmỆu `ãl kák sỶ ĖẾh imỎt hỮf iñk tgfkn Ėø hgìkg`ã ĖƳỨh tgál vãb lờt hgñt tmkg eẮu hã huỖkn `ãl eẬy lým hẨ iæt iñk jgmẲk knƳỜm tgƳỒkntgửh iỊ hgmkg pgữh knfy `Ắk ĖẮu jgm knỬm tgắy lým tgƦl.Lờt ĖẾh sẨk lmỆk IẢh jgõkn tgỈ tgmẲu kỢf Ėø hgìkg `ã iækg huỖk Ugfkg Urà. ēè quok Ĉk iækg huỖk Ồ Gã Kờm, kẲu tf Ėm Ĉk iækg huỖk Ồ lờt kƦm kãb jgæh, sẼ tgắy làkg trỒ tgãkgknƳỜm jgø tìkg tỪ `ñh kãb jgõkn imẲt kỢf. IỒm và eý hø tgmák vỊ gfy jgõkn tgà iækghuỖk Gã Kờm, lã `Ầm `ã iækg huỖk Ugfkg Urà tgà jgõkn tgỈ hgá vãb Ėéu ĖƳỨh. KnƳỜm Gã Kờm sãkg Ĉk kák knfy tỪ hæm iækg huỖk hŭkn pgẨm tgẬt hẮu jỸ hgu Ėæb..

Ẩm thực Việt Nam có những đặc điểm gì?

Ẩm thực Việt Nam đặc trưng với sự trung dung trong cách pha trộn nguyên liệu không quá cay, quá ngọt hay quá béo. Các nguyên liệu phụ (gia vị) để chế biến món ăn Việt Nam vô cùng phong phú, bao gồm: Nhiều loại rau thơm như húng thơm, tía tô, kinh giới, hành, thìa là, mùi tàu...nullẨm thực Việt Nam – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Ẩm_thực_Việt_Namnull

Đặc trưng cơ bản trong ẩm thực của người Việt là gì?

Đậm đà hương vị đặc trưng Khi chế biến thức ăn người Việt Nam thường dùng nước mắm để nêm và kết hợp với rất nhiều loại gia vị khác nhau để tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn, do đó các món ăn thường rất đậm đà. Mỗi món khác nhau đều có nước chấm tương ứng phù hợp với hương vị.24 thg 8, 2021null9 ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM - HCCThcct.edu.vn › Khoa Công nghệ chế biếnnull

Thế nào là ẩm thực truyền thống?

Thức ăn truyền thống hay thực phẩm truyền thống (Traditional food) là những thức ăn, thực phẩm và món ăn được lưu truyền qua nhiều thế hệ hoặc đã được người ta ăn uống qua nhiều thế hệ.nullThức ăn truyền thống - Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Thức_ăn_truyền_thốngnull

Món ăn Việt Nam là gì?

Các món ăn Việt Nam thường bao gồm nhiều lọai thực phẩm như thịt, tôm, cua cùng với các loại rau, đậu, gạo. Ngoài ra còn có sự tổng hợp của nhiều vị như chua, cay, mặn, ngọt, bùi béo… - Tính ngon và lành. Ẩm thực Việt Nam là sự kết hợp giữa các món, các vị lại để tạo nên nét đặc trưng riêng.nullNét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam | Khám phá ẩm thực

1banhkhome.com › van-hoa-am-thuc-viet-namnull