Hệ số lương 1.78 tương ứng ngạch nào năm 1996 năm 2024

Ông Phan Tiến Hải tham gia công tác cấp xã tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 1/1985. Ông Hải được cấp bằng trung cấp Lý luận Chính trị năm 1996 và bằng Trung cấp Tài chính - Tiền tệ năm 1999. Tháng 8/2007, ông Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bát Xát, hưởng lương bậc 2 hệ số 2,45 thì được điều động sang làm công chức Tài chính - Kế toán tại UBND thị trấn, xếp lương bậc 3 cán sự, hệ số 2,66. Hiện nay, ông Hải hưởng lương bậc 5 ngạch cán sự, hệ số 2,66. Theo ông Hải, trường hợp của ông được chuyển xếp lương công chức hành chính, xếp bậc 1 ngạch cán sự từ thời điểm có bằng Trung cấp Lý luận Chính trị nhưng đến nay ông vẫn chưa được chuyển xếp lương. Ông Hải đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh việc xếp lương trường hợp của ông.

Về việc chuyển xếp lương theo bằng cấp

Thực hiện Nghị định số 50-CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn (có hiệu lực thi hành từ 1/7/1996 đến 31/12/1997), chưa quy định việc xếp lương cho cán bộ xã có bằng cấp mà chỉ quy định: Cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác đoàn thể được hưởng mức sinh hoạt phí hàng tháng theo các chức danh.

Tại thời điểm này ông Hải đang là cán bộ Tài chính thị trấn Bát Xát nên được hưởng mức sinh hoạt phí tại điểm d, khoản 1 Điều 2 Nghị định 50-CP là hoàn toàn đúng quy định (không được chuyển xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ bậc 1, hệ số 1,86 ngạch cán sự 01.004).

Thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2010, đối tượng được áp dụng gồm cán bộ, công chức cấp xã, trong đó cán bộ xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2, bảng lương số 4 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Tại thời điểm Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành, ông Hải đã và đang là công chức cấp xã, hưởng lương theo ngạch, bậc công chức nên không thuộc đối tượng (không phải là cán bộ) áp dụng Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

Về việc chuyển xếp lương theo chức danh

Theo quy định tại mục II Thông tư số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định, hiện tại đang giữ chức vụ chuyên trách nào thì xếp lương theo chức vụ chuyên trách đó. Tại thời điểm 1/6/2004, ông Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bát Xát, được xếp vào hệ số 1,8 là hoàn toàn đúng quy định.

Đến ngày 1/1/2004, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì thực hiện theo nguyên tắc hiện đang xếp lương theo chức danh lãnh đạo nào thì chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo chức danh đó, do tại thời điểm này ông Hải đang hưởng phụ cấp tái cử 5% nên ông Hải đủ điều kiện được chuyển xếp vào bậc 2 (hệ số 2,45) của chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bát Xát (chức danh hiện đang đảm nhiệm) và thôi hưởng phụ cấp tái cử.

Đến ngày 1/8/2007, ông Hải thôi đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã và được bố trí làm công chức Tài chính - Kế toán thị trấn. Căn cứ điểm 3 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, trường hợp trước khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã chưa xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức, thì căn cứ vào trình độ đào tạo chuyên ngành đã đạt được, nội dung công việc và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức để thực hiện bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Cách chuyển xếp lương khi được bổ nhiệm vào ngạch (từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống) được tính như sau: Tính từ bậc 1 ngạch được bổ nhiệm và thời gian giữ chức danh chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội (không nhất thiết phải cùng chức danh và nếu có thời gian giữ chức danh chuyên trách đứt quãng mà chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) để xếp vào bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm (theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên ở ngạch đó). Nếu hệ số lương cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) được xếp ở ngạch được bổ nhiệm thấp hơn hệ số lương chức vụ đang hưởng ở chức danh chuyên trách cấp xã, thì được bảo lưu hệ số lương chức vụ đang hưởng ở chức danh chuyên trách cấp xã đó trong 6 tháng, sau đó xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm.

Thực tế ông Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch thị trấn Bát Xát từ tháng 6/2004 đến tháng 7/2007, căn cứ quy định trên thì tháng 6/2004, ông Hải được xếp vào bậc 1 ngạch cán sự, mã số 01.004, hệ số 1,86, sau khoảng thời gian đủ 2 năm (24 tháng và trong thời gian này luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật), tính theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên thì đến tháng 6/2012, ông Hải được nâng lên bậc 5, hệ số 2,66 của ngạch cán sự 01.004 là hoàn toàn đúng quy định. Thực tế tại thời điểm tháng 8/2011, ông Hải đã được hưởng lương bậc 5, hệ số 2,66 (do được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng năm 2011) và đến tháng 8/2013, ông Hải đã được hưởng lương bậc 6, hệ số 2,86.

Mặt khác, quá trình chuyển xếp lại lương từ Phó Chủ tịch xuống công chức Tài chính - Kế toán và bảo lưu hưởng lương trong 6 tháng từ 1/8/2007 đến hết tháng 1/2008, cơ quan tham mưu đã không tính mốc thời điểm xét nâng bậc lương lần sau theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên (6/2004 - bậc 1; 6/2006 - bậc 2; 6/2008 - bậc 3) mà lại tính từ 1/2/2008 (ngày hết thời gian bảo lưu hệ số lương chức danh Phó Chủ tịch) là có lợi cho ông Hải 4 tháng.