Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

Bạn có thể sử dụng phương pháp sau để chuyển đổi tệp văn bản thành tệp CSV bằng Python:

import pandas as pd

read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ thấy các bước hoàn chỉnh để chuyển đổi tệp văn bản của mình thành CSV.

Bước 1: Cài đặt gói Pandas

Nếu bạn đã thực hiện như vậy, hãy cài đặt gói Pandas. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt gói Pandas trong Windows:

pip install pandas

Bước 2: Chụp đường dẫn nơi lưu trữ tệp văn bản của bạn

Tiếp theo, chụp đường dẫn nơi lưu trữ tệp văn bản trên máy tính của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về đường dẫn mà tệp văn bản (được gọi là ‘sản phẩm_list,) được lưu trữ:

C: \ Users \ Ron \ Desktop \ test \ Product_list.txt

Bước 3: Chỉ định đường dẫn nơi tệp CSV mới sẽ được lưu

Bây giờ, bạn sẽ cần chỉ định đường dẫn nơi tệp CSV mới sẽ được lưu. Ví dụ:

C: \ Users \ Ron \ Desktop \ test \ new_products.csv

Bước 4: Chuyển đổi tệp văn bản thành CSV bằng Python

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng mẫu bên dưới để tạo điều kiện chuyển đổi tệp văn bản của bạn thành CSV:

import pandas as pd

read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)

Ví dụ của chúng tôi:

 • Đường dẫn lưu trữ tệp văn bản là: C: \ Users \ ron \ Desktop \ test \ Product_list.txtC:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt
  • Trong đó tên tệp là sản phẩm_list & nbsp; và phần mở rộng tệp là txtProduct_List and the file extension is txt
 • Đường dẫn mà CSV sẽ được lưu là: C: \ Users \ Ron \ Desktop \ test \ new_products.csvC:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv
  • Trong đó tên tệp mới được tạo là new_products và phần mở rộng tệp là CSVNew_Products and the file extension is csv

Vì vậy, đây là mã hoàn chỉnh để chuyển đổi tệp văn bản thành CSV cho ví dụ của chúng tôi (lưu ý rằng bạn sẽ cần sửa đổi các đường dẫn để phản ánh vị trí nơi các tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn):(note that you’ll need to modify the paths to reflect the location where the files are stored on your computer):

import pandas as pd

read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)

Khi bạn chạy mã trong Python (được điều chỉnh theo đường dẫn của bạn), bạn sẽ nhận được tệp CSV tại vị trí được chỉ định của bạn.

Làm cách nào để chuyển đổi tệp TXT thành CSV?

Chuyển đổi tệp văn bản thành CSV cho PC, đi đến menu "Tệp" và chọn "Lưu dưới dạng". Bạn sẽ nhập tên tệp của mình và thêm tiện ích mở rộng ". CSV". Điều này sẽ tự động thay đổi nó thành định dạng CSV!

Bạn có thể lưu tệp văn bản dưới dạng CSV không?

 • Chuyển đến Tệp> Lưu dưới dạng. Nhấp vào Duyệt. Trong hộp thoại Lưu dưới dạng, trong Save As Type, chọn định dạng tệp văn bản cho bảng tính; Ví dụ: nhấp vào Text (Tab Delimited) hoặc CSV (dấu hiệu dấu hiệu).
 • Làm cách nào để chuyển đổi TXT thành DataFrame trong Python?
 • Làm cách nào để chuyển đổi tệp TXT thành CSV?

  Chuyển đổi tệp văn bản thành CSV cho PC, đi đến menu "Tệp" và chọn "Lưu dưới dạng". Bạn sẽ nhập tên tệp của mình và thêm tiện ích mở rộng ". CSV". Điều này sẽ tự động thay đổi nó thành định dạng CSV!

  Bạn có thể lưu tệp văn bản dưới dạng CSV không?

  Chuyển đến Tệp> Lưu dưới dạng. Nhấp vào Duyệt. Trong hộp thoại Lưu dưới dạng, trong Save As Type, chọn định dạng tệp văn bản cho bảng tính; Ví dụ: nhấp vào Text (Tab Delimited) hoặc CSV (dấu hiệu dấu hiệu).

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Làm cách nào để chuyển đổi TXT thành DataFrame trong Python?

  Chuyển đổi tệp văn bản thành DataFrame.

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Tệp CSV được hình thành từ tệp văn bản đã cho

  Pandas.Read_FWF - Đọc một bảng các dòng được định dạng có chiều rộng cố định vào DataFrame. pandas.read_fwf (filepath_or_buffer, colspecs = 'infress', widths = none, ** kwds).The first column in dataframe is indexing which is by default when a text file is read.

  gấu trúc. read_csv - đọc tệp CSV (được phân tách bằng dấu phẩy) vào DataFrame ..Dataframe.to_csv() Method.

  Xem thảo luận Dataframe.to_csv(parameters)

  Cải thiện bài viếtNone

  Lưu bài viết

  Đọc

  Python3

  import pandas as pd

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  1= pd.read_csv("GeeksforGeeks.txt"

  pip install pandas
  
  1
  pip install pandas
  
  2
  pip install pandas
  
  3

  pip install pandas
  
  4
  pip install pandas
  
  5=
  pip install pandas
  
  7
  pip install pandas
  
  0

  Output:

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Tệp CSV được hình thành từ tệp văn bản đã cho

  Tệp văn bản đọc giống như trên. Sau khi chạy thành công mã trên, một tệp có tên là Geekforgeeks.csv, sẽ được tạo trong cùng một thư mục. & NBSP;

  Ví dụ 2: Giả sử tiêu đề cột không được đưa ra và tệp văn bản trông giống như:Suppose the column heading are not given and the text file looks like:

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Tệp văn bản không có tiêu đề

  Sau đó, trong khi viết mã, bạn có thể chỉ định các tiêu đề. & NBSP;

  Python3

  import pandas as pd

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  1= pd.read_csv("GeeksforGeeks.txt"

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  5
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  6=
  pip install pandas
  
  7
  pip install pandas
  
  0

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  0____7
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  2
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  3
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  4
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  5
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  4
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  7
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  8

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  9
  pip install pandas
  
  2
  pip install pandas
  
  3

  import2

  pip install pandas
  
  5=
  pip install pandas
  
  7
  pip install pandas
  
  0

   Output:Output:

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Tệp CSV có tiêu đề

  Chúng tôi thấy rằng các tiêu đề đã được thêm thành công và tệp đã được chuyển đổi từ định dạng ‘.txt, sang định dạng .csv.

  Ví dụ 3: Trong ví dụ này, các trường trong tệp văn bản được phân tách bởi DELIMITER do người dùng xác định/Mạnh.  In this example, the fields in the text file are separated by user defined delimiter “/”. 

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Tệp văn bản được phân định

  Python3

  import pandas as pd

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  1= pd.read_csv("GeeksforGeeks.txt"

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  5
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'Path where the Text file is stored\File name.txt')
  read_file.to_csv (r'Path where the CSV will be saved\File name.csv', index=None)
  
  6=
  pip install pandas
  
  7
  pip install pandas
  
  0

  pandas as pd9

  pip install pandas
  
  2pandas as pd3

  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  0____7
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  2
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  3
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  4
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  5
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  4
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  7
  import pandas as pd
  
  read_file = pd.read_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\Product_List.txt')
  read_file.to_csv (r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\New_Products.csv', index=None)
  
  8

  Output:

  Hướng dẫn can we convert txt to csv in python? - chúng ta có thể chuyển đổi txt sang csv trong python không?

  Tệp CSV

  Trong khi đọc dữ liệu, chúng tôi chỉ định rằng dữ liệu nên được mã hóa bằng cách sử dụng dấu phân cách được chỉ định. Trong trường hợp này '/'.‘/’.


  Làm cách nào để chuyển đổi .txt thành .csv trong python?

  Các bước để chuyển đổi tệp văn bản thành CSV bằng Python..
  Bước 1: Cài đặt gói Pandas. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy cài đặt gói Pandas. ....
  Bước 2: Chụp đường dẫn nơi lưu trữ tệp văn bản của bạn. ....
  Bước 3: Chỉ định đường dẫn nơi tệp CSV mới sẽ được lưu. ....
  Bước 4: Chuyển đổi tệp văn bản thành CSV bằng Python ..

  Làm cách nào để chuyển đổi tệp TXT thành CSV?

  Chuyển đổi tệp văn bản thành CSV cho PC, đi đến menu "Tệp" và chọn "Lưu dưới dạng".Bạn sẽ nhập tên tệp của mình và thêm tiện ích mở rộng ". CSV".Điều này sẽ tự động thay đổi nó thành định dạng CSV!head to the "File" menu, and choose "Save as". You'll type in the name of your file, and add the extension ". csv". This will automatically change it to CSV format!

  Bạn có thể lưu tệp văn bản dưới dạng CSV không?

  Chuyển đến Tệp> Lưu dưới dạng.Nhấp vào Duyệt.Trong hộp thoại Lưu dưới dạng, trong Save As Type, chọn định dạng tệp văn bản cho bảng tính;Ví dụ: nhấp vào Text (Tab Delimited) hoặc CSV (dấu hiệu dấu hiệu).

  Làm cách nào để chuyển đổi TXT thành DataFrame trong Python?

  Chuyển đổi tệp văn bản thành DataFrame..
  Pandas.Read_FWF - Đọc một bảng các dòng được định dạng có chiều rộng cố định vào DataFrame.pandas.read_fwf (filepath_or_buffer, colspecs = 'infress', widths = none, ** kwds).
  gấu trúc.read_csv - đọc tệp CSV (được phân tách bằng dấu phẩy) vào DataFrame ..