Hướng dẫn mã hóa Python

Trong hướng dẫn Python dành cho người mới bắt đầu này, bạn sẽ học các khái niệm cơ bản và nâng cao về lập trình Python. Khóa học Python này chứa tất cả kiến ​​thức cơ bản về Python từ cài đặt đến nâng cao như khoa học dữ liệu Python. Hướng dẫn lập trình Python này giúp bạn học Python miễn phí với các ghi chú Python và PDF hướng dẫn Python. Các hướng dẫn Python này sẽ giúp bạn tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về Python

Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được tạo ra bởi Guido Rossum vào năm 1989. Nó được thiết kế lý tưởng để tạo mẫu nhanh cho các ứng dụng phức tạp. Nó có giao diện với nhiều cuộc gọi và thư viện hệ điều hành và có thể mở rộng sang C hoặc C ++. Nhiều công ty lớn sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm NASA, Google, YouTube, BitTorrent, v.v.

Hướng dẫn mã hóa Python

Lập trình Python

Giáo trình Python

Khái niệm cơ bản về lập trình Python cho người mới bắt đầu

👉 Bài học 1 Cài đặt Python IDE — Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]👉 Bài học 2 Python Hello World — Tạo chương trình Python đầu tiên của bạn👉 Bài học 3 Hàm Python print() — Cách in bằng Python với các ví dụ👉 Bài học 4 Biến Python — Cách xác định/khai báo các loại biến chuỗi👉 Bài 5 Chuỗi ký tự thoát — Chuỗi ký tự thoát Python (Ví dụ)👉 Bài học 6 Cách kiểm tra phiên bản Python — Windows, Mac, Linux, Script, Dòng lệnh👉 Bài học 7 Cách chạy tập lệnh Python- Hướng dẫn từng bước một

Cấu trúc dữ liệu Python

👉 Bài học 1 TUPLE Python — Đóng gói, Giải nén, So sánh, Cắt, Xóa, Khóa👉 Bài 2 Từ điển Python(Dict) — Cập nhật, Cmp, Len, Sắp xếp, Sao chép, Mục, str Ví dụ👉 Bài 3 Nối từ điển Python — Cách thêm cặp khóa/giá trị👉 Bài học 4 Toán tử Python — Số học, Lô-gic, So sánh, Phép gán, Bitwise & Precedence👉 Bài 5 Python Không Bằng (. =) — Python không bình đẳng (. =) Toán tử với các ví dụ👉 Bài 6 Mảng Python — Ví dụ về tạo, đảo ngược, bật lên với mảng Python👉 Bài học 7 Mảng Python 2D— Mảng Python 2D. Ví dụ về danh sách hai chiều

Vòng lặp có điều kiện Python

👉 Bài 1 Câu lệnh có điều kiện của Python — IF…Else, ELIF & Switch Case👉 Bài 2 Vòng lặp For & While của Python — Liệt kê, ngắt, câu lệnh tiếp tục👉 Bài 3 Python ngắt, tiếp tục, chuyển câu lệnh — Tìm hiểu với ví dụ👉 Bài 4 Python OOP — Lớp, đối tượng, kế thừa và hàm tạo có ví dụ👉 Bài 5 Tính đa hình của Python — Tính đa hình trong Python với EXAMPLES👉 Bài học 6 Đối tượng có thể thay đổi & không thể thay đổi— Các đối tượng có thể thay đổi và không thể thay đổi trong Python {VÍ DỤ}

Chuỗi Python

👉 Bài 1 Chuỗi Python — Thay thế, Nối, Tách, Đảo ngược, Chữ hoa & Chữ thường👉 Bài 2 Hàm strip() của Python String — Là gì, Ví dụ về Hàm strip()👉 Bài 3 Đếm chuỗi Python() — Phương thức Python String count() có ví dụ👉 Bài học 4 Định dạng Python String() — Là gì, Cách thức hoạt động & Ví dụ👉 Bài 5 Phương thức len() chuỗi Python — Độ dài chuỗi Python. phương thức len() Ví dụ👉 Bài 6 Phương thức find() chuỗi Python — Chuỗi Python. Phương thức find() có ví dụ👉 Bài 7 Phương thức tách chuỗi Python()— Tách chuỗi Python(). Danh sách, theo ký tự, dấu phân cách VÍ DỤ

Hàm Python

👉 Bài học 1 Ví dụ về phương thức & hàm chính của Python — Hiểu __main__👉 Bài 2 Ví dụ về Hàm Python — Gọi, thụt lề, đối số & giá trị trả về👉 Bài học 3 Hàm Lambda trong Python — Hàm Lambda của Python với VÍ DỤ👉 Bài học 4 Hàm abs() của Python — Ví dụ về giá trị tuyệt đối👉 Bài 5 Hàm round() của Python — Hàm round() trong Python là gì?👉 Bài 6 Hàm Python range() — Ví dụ về vòng lặp Float, List, For👉 Bài 7 Hàm map() của Python — Hàm map() trong Python là gì? . sleep() Python Timeit() với các ví dụ — Python Timeit() là gì?👉 Bài học 9 Hướng dẫn về năng suất trong Python — Ví dụ về trình tạo & năng suất so với trả về👉 Bài học 10 Hàng đợi Python — Ví dụ FIFO, LIFO👉 Bài 11 Bộ đếm Python trong Bộ sưu tập — Là gì, Sử dụng & Ví dụ👉 Bài học 12 Hàm Enumerate() trong Python — Vòng lặp, Bộ, Chuỗi (Ví dụ)👉 Bài 13 Thời gian Python. sleep() — Thêm độ trễ vào mã của bạn (Ví dụ)👉 Bài học 14 type() và isinstance() trong Python — Cú pháp & ví dụ là gì👉 Bài 15 Dòng mới của Python — Cách in KHÔNG CÓ dòng mới trong Python👉 Bài học 16 Chức năng hẹn giờ Python— Đo thời gian đã trôi qua với VÍ DỤ

Xử lý tệp Python

👉 Bài học 1 Xử lý tệp Python — Cách tạo, mở, nối, đọc, viết👉 Bài 2 Python Kiểm tra xem tệp hoặc thư mục có tồn tại hay không — Cách kiểm tra👉 Bài học 3 Phương pháp sao chép tệp Python — Tập tin SAO CHÉP Python sử dụng Shutil. sao chép(), đóng cửa. copystat()👉 Bài 4 Python Đổi tên tệp — Python Đổi tên tệp và thư mục bằng os. rename()👉 Bài 5 Tệp ZIP Python với ví dụ — Cách tạo Tệp Zip bằng Python với các ví dụ👉 Bài học 6 Xử lý ngoại lệ Python — Thử, Nắm bắt, Cuối cùng👉 Bài học 7 Phương thức Python readline()— Đường đọc Python là gì?

Khoa học dữ liệu Python

👉 Bài học 1 Hướng dẫn SciPy trong Python — Là gì. Ví dụ về Thư viện & Chức năng👉 Bài học 2 Đọc và ghi tệp CSV bằng Python — Sử dụng Mô-đun & Pandas👉 Bài học 3 Python JSON — Mã hóa (kết xuất), Giải mã (tải) & Đọc tệp JSON👉 Bài học 4 Python với MySQL — Kết nối, tạo cơ sở dữ liệu, bảng, chèn [Ví dụ]👉 Bài 5 Hướng dẫn về PyUnit — Khung kiểm tra đơn vị Python (có ví dụ)👉 Bài 6 Đăng nhập Facebook bằng Python — Ví dụ đăng nhập FB👉 Bài học 7 Ma trận Python— Ví dụ về Chuyển vị, Phép nhân, Mảng NumPy

sự khác biệt. Python so với các công nghệ khác

👉 Bài 1 Python vs PHP — Đâu là sự khác biệt?👉 Bài học 2 Python Vs Go — Đâu là sự khác biệt?👉 Bài học 3 Python vs JavaScript — Đâu là sự khác biệt?👉 Bài 4 Python vs Ruby — Đâu là sự khác biệt?👉 Bài học 5 Python 2 vs Python 3 — Sự khác biệt chính giữa Python 2 và Python 3👉 Bài học 6 Python so với C++ — Đâu là sự khác biệt?👉 Bài học 7 Flask Vs Django— Đâu là sự khác biệt giữa Flask & Django?

Danh sách Python

👉 Bài học 1 Danh sách Python — Hiểu, Nối, Sắp xếp, Độ dài, Đảo ngược VÍ DỤ👉 Bài 2 Trung bình Python — Tìm TRUNG BÌNH của một Danh sách bằng Python với Ví dụ👉 Bài học 3 Python List count() — Phương thức đếm() trong Python với các ví dụ👉 Bài học 4 Python xóa các mục trùng lặp khỏi danh sách — Sử dụng các phương thức khác nhau👉 Bài học 5 Xóa phần tử khỏi DANH SÁCH Python — [xóa, bật, xóa, xóa]👉 Bài học 6 Python List index() — Phương thức Python List index() với các ví dụ👉 Bài học 7 Sắp xếp danh sách Python() — Danh sách Python sắp xếp() có ví dụ👉 Bài 8 Python List Append()— Danh sách Python Append() với các ví dụ

Phải Biết Công Cụ

👉 Bài học 1 Python RegEx — lại. khớp (), lại. tìm kiếm (), lại. findall() với ví dụ👉 Bài 2 Python DateTime — Python DateTime, TimeDelta, Strftime(Định dạng) với các ví dụ👉 Bài 3 Hướng dẫn LỊCH Python — Ví dụ về Mô-đun Lịch Python👉 Bài học 4 Hướng dẫn PyTest — Là gì, Cách cài đặt, Khung, Khẳng định👉 Bài học 5 Hướng dẫn Django — Hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu về Django👉 Bài 6 Urllib. Yêu cầu và urlopen() — Truy cập Internet Python bằng Urllib. Request & urlopen()👉 Bài 7 Hướng dẫn về trình phân tích cú pháp XML của Python — Đọc ví dụ về tệp xml (Minidom, ElementTree)👉 Bài học 8 Hướng dẫn PyQt5 — Thiết kế GUI bằng PyQt trong Python với các ví dụ👉 Bài học 9 Đa luồng trong Python với Khóa thông dịch toàn cầu (GIL) — Là gì, Tại sao cần (Có ví dụ)👉 Bài học 10 Mô-đun Python — Nhập mô-đun bằng Python với các ví dụ👉 Bài 11 Python Factorial — Chương trình Python tìm giai thừa () của một số👉 Bài 12 Python Hoán đổi hai số — Hoán đổi hai số mà không sử dụng biến thứ ba. Chương trình C, Python👉 Bài 13 [. -1] bằng Python với các ví dụ — [. -1] bằng Python có ví dụ👉 Bài 14 Cách bình phương một số trong Python — Cách tính bình phương một số trong Python (6 cách)👉 Bài 15 Dự án Python cho người mới bắt đầu — 35 Dự án Python dành cho người mới bắt đầu với mã nguồn👉 Bài 16 Cách cài đặt PIP trên Windows— Cách cài đặt PIP trên Windows

Công cụ Python, Câu hỏi phỏng vấn, Công cụ, Sách & Hướng dẫn PDF

👉 Bài học 1 Công cụ trích xuất dữ liệu web tốt nhất — 15 công cụ trích xuất dữ liệu tốt nhất trên web👉 Bài 2 Công cụ trích xuất dữ liệu TỐT NHẤT — 9 Công cụ trích xuất dữ liệu TỐT NHẤT👉 Bài 3 IDE Python tốt nhất — 10 trình soạn thảo Python TỐT NHẤT dành cho Windows, Linux và Mac👉 Bài 4 Kỳ thi chứng chỉ Python — Kỳ thi chứng chỉ Python TỐT NHẤT👉 Bài 5 Sách lập trình Python — 11 cuốn sách lập trình Python hay nhất dành cho người mới bắt đầu và chuyên gia👉 Bài 6 Python Tutorial PDF — Tải xuống bản PDF Hướng dẫn Python cho người mới bắt đầu👉 Bài học 7 Khóa học Python tốt nhất — 15 khóa học Python trực tuyến tốt nhất Miễn phí & trả phí👉 Bài học 8 Câu hỏi phỏng vấn Python— Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Python

Tại sao nên học lập trình Python?

Lập trình Python được sử dụng rộng rãi trong Trí tuệ nhân tạo, Tạo ngôn ngữ tự nhiên, Mạng thần kinh và các lĩnh vực Khoa học máy tính tiên tiến khác. Hơn nữa, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình có nhu cầu cao nhất trên thị trường, vì vậy có rất nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên có kiến ​​thức về lập trình Python

Bạn sẽ học gì trong Hướng dẫn Python cho người mới bắt đầu này?

Trong hướng dẫn Python dành cho người mới bắt đầu này, bạn sẽ tìm hiểu về cài đặt Python, biến, Cấu trúc dữ liệu, vòng lặp, chuỗi, hàm, xử lý tệp, Python SciPy, Python JSON, Python với MySQL, ma trận, Danh sách Python, Python Regex, PyTest, PyQt, đa luồng

Điều kiện tiên quyết để học Hướng dẫn Python?

Hướng dẫn Python này được thiết kế dành cho người mới bắt đầu học Python trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến ​​thức cơ bản về bất kỳ khái niệm ngôn ngữ lập trình nào như vòng lặp, hàm, v.v. , nó sẽ giúp bạn học Python trực tuyến dễ dàng

Đặc điểm lập trình Python

 • Nó cung cấp các kiểu dữ liệu phong phú và cú pháp dễ đọc hơn bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác
 • Đây là ngôn ngữ kịch bản độc lập với nền tảng có toàn quyền truy cập vào API của hệ điều hành
 • So với các ngôn ngữ lập trình khác, nó cho phép thời gian chạy linh hoạt hơn
 • Nó bao gồm các phương tiện thao tác văn bản cơ bản của Perl và Awk
 • Một mô-đun trong Python có thể có một hoặc nhiều lớp và chức năng miễn phí
 • Thư viện trong Pythons tương thích đa nền tảng với Linux, Macintosh và Windows
 • Để xây dựng các ứng dụng lớn, Python có thể được biên dịch thành mã byte
 • Python hỗ trợ lập trình chức năng và cấu trúc cũng như OOP
 • Nó hỗ trợ chế độ tương tác cho phép tương tác Thử nghiệm và gỡ lỗi các đoạn mã
 • Trong Python, do không có bước biên dịch nên việc chỉnh sửa, gỡ lỗi và kiểm tra diễn ra nhanh chóng

Các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python

 • Chương trình trò chơi điện tử
 • Xây dựng thuật toán Trí tuệ nhân tạo
 • Lập trình các chương trình khoa học khác nhau như mô hình thống kê

Python vs JAVA vs Perl vs TCL vs PHP vs RUBY vs C++ vs JavaScript

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Hiện tại, sáu ngôn ngữ sau đây đang được các lập trình viên sử dụng để phát triển cả ứng dụng web và máy tính để bàn. Đó là lý do tại sao, điều quan trọng đối với các lập trình viên là so sánh Python với JAVA, Perl , TCL, PHP, RUBY, C++ và JavaScript để chọn ngôn ngữ phù hợp cho dự án của họ

Những điều cơ bản của mã hóa Python là gì?

Python sử dụng các dòng mới để hoàn thành lệnh , khác với các ngôn ngữ lập trình khác thường sử dụng dấu chấm phẩy hoặc dấu ngoặc đơn. Python dựa vào thụt đầu dòng, sử dụng khoảng trắng, để xác định phạm vi; . Các ngôn ngữ lập trình khác thường sử dụng dấu ngoặc nhọn cho mục đích này.

Tôi có thể học Python trong 3 ngày không?

Trung bình, có thể mất từ ​​5 đến 10 tuần để tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về lập trình Python, bao gồm lập trình hướng đối tượng, cơ bản .

Tôi có thể học Python trong 7 ngày không?

Bạn không cần phải tham gia cả hai khóa học, trên thực tế, bạn chỉ cần tham gia một khóa học và sau đó dành khoảng 4 đến 5 giờ mỗi ngày để xem khóa học và thực hành . , this should be enough to learn Python in 7 days.

13 tuổi có thể học Python không?

Giới thiệu về Python dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên . Trẻ em bắt đầu bằng cách tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản về mã hóa như biến, vòng lặp và câu lệnh if/then. Từ đó, họ tiến tới làm việc với đồ họa và cuối cùng là xây dựng trò chơi.