Chủ đề: Strtotime

Có 61 bài viết

Hướng dẫn what are the php time parameters? - tham số thời gian php là gì?
Hướng dẫn what are the php time parameters? - tham số thời gian php là gì?

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Thời gian - Trả lại dấu thời gian UNIX hiện tại — Return current Unix timestampSự mô tảthời gian (): int(): intGhi chú:: Dấu thời gian UNIX ...

Hướng dẫn how to add 1 month to a date php? - cách thêm 1 tháng vào ngày php?
Hướng dẫn how to add 1 month to a date php? - cách thêm 1 tháng vào ngày php?

Giả sử tôi có một ngày ở định dạng sau: 2010-12-11 (năm tháng)Với PHP, tôi muốn tăng ngày một tháng và tôi muốn năm được tự động tăng lên, nếu cần ...

Hướng dẫn how can count day in month in php? - cách đếm ngày trong tháng bằng php?
Hướng dẫn how can count day in month in php? - cách đếm ngày trong tháng bằng php?

(Php 4> = 4.1.0, Php 5, Php 7, Php 8)Cal_days_in_month - Trả lại số ngày trong một tháng cho một năm và lịch nhất định — Return the number of days in a month for a given year ...

Hướng dẫn how to get current time in php with am pm? - làm thế nào để có được thời gian hiện tại trong php với am pm?
Hướng dẫn how to get current time in php with am pm? - làm thế nào để có được thời gian hiện tại trong php với am pm?

Tôi có một thời gian hẹn hò trong một biến. Định dạng của tôi là $dateString = 08/04/2010 22:15:00; $dateObject = new DateTime($dateString); echo $dateObject->format(h:i ...

Hướng dẫn how to make time ago in php? - cách đặt thời gian trước trong php?
Hướng dẫn how to make time ago in php? - cách đặt thời gian trước trong php?

Chức năng thời gian PHP được sử dụng để hiển thị thời gian ở một định dạng khác.Hiển thị định dạng thời gian, dễ hiểu.Hiển thị định dạng thời ...

Hướng dẫn php strtotime + 1 day - php strtotime + 1 ngày
Hướng dẫn php strtotime + 1 day - php strtotime + 1 ngày

Tôi có một ngày được lưu trong một chuỗi thông thường.// format = DD-MM-YYYY $date = 10-12-2011; Làm thế nào tôi có thể nhận được chuỗi ngày +1 ngày như ...

Hướng dẫn php unix timestamp to date - dấu thời gian php unix cho đến nay
Hướng dẫn php unix timestamp to date - dấu thời gian php unix cho đến nay

Hàm ngày sử dụng date ( string $format [, int $timestamp = time() ] )Sử dụng date(c,time()) làm định dạng để chuyển đổi thành ngày ISO 8601 (được thêm vào Php 5) - ...

Hướng dẫn php date minus 1 month - ngày php trừ đi 1 tháng
Hướng dẫn php date minus 1 month - ngày php trừ đi 1 tháng

Tôi đang cố gắng trừ đi 1 tháng kể từ một ngày.$today = date(m-Y); Điều này cho: 08-2016Làm thế nào tôi có thể trừ một tháng để nhận <?php echo ...

Hướng dẫn days php - ngày php
Hướng dẫn days php - ngày php

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Ngày - Định dạng dấu thời gian unix — Format a Unix timestampSự mô tảngày (Chuỗi $format,? int $timestamp = null): Chuỗi(string $format, ?int ...

Hướng dẫn timestamp to string php - dấu thời gian thành chuỗi php
Hướng dẫn timestamp to string php - dấu thời gian thành chuỗi php

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Ngày - Định dạng dấu thời gian unix — Format a Unix timestampSự mô tảngày (Chuỗi $format,? int $timestamp = null): Chuỗi(string $format, ?int ...

Hướng dẫn php create datetime from string - php tạo datetime từ chuỗi
Hướng dẫn php create datetime from string - php tạo datetime từ chuỗi

date_create_from_format(Php 5> = 5.3.0, Php 7, Php 8)DateTime :: createdFromFormat - date_create_from_format - phân tích chuỗi thời gian theo một định dạng được chỉ định -- ...

Hướng dẫn set default date in php - đặt ngày mặc định trong php
Hướng dẫn set default date in php - đặt ngày mặc định trong php

Giống như bất kỳ trường đầu vào HTML nào, trình duyệt sẽ để trống trừ khi giá trị mặc định được chỉ định với thuộc tính giá trị. HTML5 không cung ...

Hướng dẫn what is the datatype of date in php? - kiểu dữ liệu của ngày tháng trong php là gì?
Hướng dẫn what is the datatype of date in php? - kiểu dữ liệu của ngày tháng trong php là gì?

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Ngày - Định dạng dấu thời gian unix — Format a Unix timestampSự mô tảngày (Chuỗi $format,? int $timestamp = null): Chuỗi(string $format, ?int ...

Hướng dẫn how to get day in php - làm thế nào để có được ngày trong php
Hướng dẫn how to get day in php - làm thế nào để có được ngày trong php

❮ Tham khảo ngày/giờ PHPThí dụĐịnh dạng một ngày và giờ địa phương và trả về chuỗi ngày được định dạng:echo date(l jS of F Y h:i:s A);?>Hãy tự mình ...

Hướng dẫn dùng cutime trong PHP
Hướng dẫn dùng cutime trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn how can i compare current date and time in php? - làm thế nào tôi có thể so sánh ngày và giờ hiện tại trong php?
Hướng dẫn how can i compare current date and time in php? - làm thế nào tôi có thể so sánh ngày và giờ hiện tại trong php?

Một cảnh báo dựa trên kinh nghiệm của tôi, nếu mục đích của bạn chỉ liên quan đến ngày thì hãy cẩn thận bao gồm dấu thời gian. Ví dụ, giả sử hôm nay ...

Hướng dẫn convert date to milliseconds php - chuyển đổi ngày sang mili giây php
Hướng dẫn convert date to milliseconds php - chuyển đổi ngày sang mili giây php

32 Mới! Lưu câu hỏi hoặc câu trả lời và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.Learn more. Làm thế nào để chuyển đổi ngày thân thiện với con ...

Hướng dẫn how can i get current date in ymd in php? - làm cách nào để lấy ngày hiện tại trong ymd trong php?
Hướng dẫn how can i get current date in ymd in php? - làm cách nào để lấy ngày hiện tại trong ymd trong php?

48 Mới! Lưu câu hỏi hoặc câu trả lời và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.Learn more. 2011/03/04 21:00:40Tôi muốn có được ngày và thời gian ...

Hướng dẫn use the php date function to echo a date in the format 17th february 2022 - sử dụng hàm date php để lặp lại một ngày ở định dạng ngày 17 tháng 2 năm 2022
Hướng dẫn use the php date function to echo a date in the format 17th february 2022 - sử dụng hàm date php để lặp lại một ngày ở định dạng ngày 17 tháng 2 năm 2022

Bạn sẽ thường muốn làm việc với ngày và giờ khi phát triển các trang web. Ví dụ: bạn có thể cần hiển thị ngày sửa đổi cuối cùng trên một bài đăng ...

Hướng dẫn php hours to minutes - php giờ sang phút
Hướng dẫn php hours to minutes - php giờ sang phút

Cho một loạt giờ, phút và giây (ví dụ: 01:30:00 hoặc 00:30:00), tôi muốn thêm mỗi lần và chuyển đổi tổng số thành giây.Ví dụ: nếu tổng thời gian là ...

Hướng dẫn php strtotime minutes - php strtotime phút
Hướng dẫn php strtotime minutes - php strtotime phút

Nên học nodejs hay phpPHP và Node.js đều là các nền tảng backend mạnh mẽ cho các website động, cả hai đều thuộc cùng một loại, nhưng tính năng của chúng khá ...

Hướng dẫn day of month in php - ngày trong tháng bằng php
Hướng dẫn day of month in php - ngày trong tháng bằng php

(Php 4> = 4.1.0, Php 5, Php 7, Php 8)Cal_days_in_month - Trả lại số ngày trong một tháng cho một năm và lịch nhất định — Return the number of days in a month for a given year ...

Hướng dẫn dùng time.h trong PHP
Hướng dẫn dùng time.h trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

Hướng dẫn php convert datetime to unix timestamp - php chuyển đổi datetime sang unix timestamp
Hướng dẫn php convert datetime to unix timestamp - php chuyển đổi datetime sang unix timestamp

mktime () - Nhận thời gian unix cho một ngàyecho mktime(23, 24, 0, 11, 3, 2009); Để xử lý AM/PM chỉ cần thêm 12 đến giờ nếu PM.mktime($isAM ? $hrs : ($hrs + 12), $mins, ...

How check value is date or not in php?
How check value is date or not in php?

When I work with unconventional APIs, I sometimes get a bit of a messy return instead of a well defined date format. So I use a rather inelegant class and I readily admit that it is brutal and ...

Hướng dẫn dùng todaysdate trong PHP
Hướng dẫn dùng todaysdate trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn time manipulation php
Hướng dẫn time manipulation php

date_modify(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)DateTime::modify -- date_modify — Alters the timestampDescriptionObject-oriented stylepublic DateTime::modify(string $modifier): DateTime|falseReturn ...

What is the use of date() function in php?
What is the use of date() function in php?

PHP Date/Time IntroductionThe date/time functions allow you to get the date and time from the server where your PHP script runs. You can then use the date/time functions to format the date and time ...

Php convert seconds to days, hours, minutes
Php convert seconds to days, hours, minutes

Asked 10 years, 10 months agoViewed 183k times I would like to convert a variable $uptime which is seconds, into days, hours, minutes and seconds.Example:$uptime = 1640467; Result should be: 18 days ...

How to use microtime in php?
How to use microtime in php?

❮ PHP Date/Time ReferenceExampleReturn the current Unix timestamp with microseconds:<?php echo(microtime());?> Try it Yourself »Definition and UsageThe microtime() function returns the ...

Hướng dẫn dùng strf time trong PHP
Hướng dẫn dùng strf time trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ( locale ...

Negative numbers to positive php
Negative numbers to positive php

❮ PHP Math ReferenceExampleReturn the absolute value of different numbers:<?php echo(abs(6.7) . <br>);echo(abs(-6.7) . <br>); echo(abs(-3) . <br>); echo(abs(3)); ?> ...

Hướng dẫn dùng format time trong PHP
Hướng dẫn dùng format time trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Php time minus 5 minutes
Php time minus 5 minutes

Asked 10 years, 1 month agoViewed 28k times I would like to show me the date minus 5 minutes from the current time; my code is like this:(date(Y-m-d H:i-5:s)) but its not correct because var_dump ...

Hướng dẫn dùng typeof date trong PHP
Hướng dẫn dùng typeof date trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

Hướng dẫn dùng time formats trong PHP
Hướng dẫn dùng time formats trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng php strtodate trong PHP
Hướng dẫn dùng php strtodate trong PHP

Hàm strtotime() trong PHP là một trong những hàm quan trọng trong lập trình PHP. Sau việc tìm hiểu về hàm str_replace, foreach,…bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series ...

Hướng dẫn dùng c date trong PHP
Hướng dẫn dùng c date trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

1 hour ago in php
1 hour ago in php

Possible Duplicate: Given a time, how can I find the time one month agoHow can I print an hour ago in PHP using Date?$date=date(Y-m-d H:i:s); $time(-1, now); $result=$date.$time; So If I wanted to ...

Hướng dẫn dùng php dates trong PHP
Hướng dẫn dùng php dates trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...