Chủ đề: madoff

Có 1 bài viết

madoff là gì - Nghĩa của từ madoff
madoff là gì - Nghĩa của từ madoff

madoff có nghĩa làMột mút gà Scumbag với không quan tâm cho loài người.Thí dụỞ lại Away Từ Madoffmadoff có nghĩa làMột cuộc gọi thức dậy để học cách đầu ...